Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 23.jūlijāNr. 345

protokols Nr. 10, 23. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas
maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “g” apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikuma “Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums” 7.7.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikuma Nr.33 “Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas nolikums” 5.14.apakšpunktu un Pilsētsaimniecības un drošības komitejas 2020.gada 9.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-24/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas (turpmāk – nodaļa) maksas pakalpojumu cenrādi atbilstoši šī lēmuma pielikumam (turpmāk – cenrādis).

2. Noteikt, ka visas fiziskās un juridiskās personas, kuras izmanto nodaļas pakalpojumus, par tiem maksā cenrādī noteikto pakalpojumu maksu.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Noteikt, ka samaksu par pakalpojumu maksā pirms pakalpojuma saņemšanas.

5. No pakalpojuma maksas pilnībā atbrīvot Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības.

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

7. Šī lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmums Nr.577 „Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2020.gada 23.jūlija lēmumam Nr.345

(protokols Nr.10, 23.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas

maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. p.k.

Pakalpojuma veids

Mērv.

Cena bez PVN (euro)

PVN 21% (euro)

Cena ar PVN (euro)

1.

Tehniskā projekta atkārtota vai tehnisko noteikumu (TN) atkāpju saskaņošana projektiem, kuri iesniegti pirms Būvniecības informācijas sistēmas papīra formāta veidā.

projekts

69.94

14.69

84.63

2.

Galveno būvasu pārbaude un ienešana datu bāzē *

objekts

7.52

-

-

3.

Zemes ierīcības projekta pārbaude, ievadīšana datu bāzē *

objekts

7.52

-

-

4.

Ielu sarkano līniju, tauvas joslu, aizsargjoslu un īpašo zonu plānu pārbaude un ievadīšana datu bāzē *

punkts

7.52

-

-

5.

Situācijas plāna un/vai karšu sagatavošana M1:2000-50000 uz pašvaldības noteikto apgrūtinājumu plāna ar nepieciešamo papildinformāciju

objekts līdz 1 ha

29.42

6.18

35.60

5.1.

par katru nākamo ha

9.68

2.03

11.71

5.2.

par katru nākamo lapu

6.45

1.35

7.80

6.

Satelītkartes datu sagatavošana uz ielu un ceļu tīkla, ortofoto vai topogrāfiskās informācijas pamata ar nepieciešamo papildinformāciju

objekts

55.73

11.70

67.43

7.

Būvju situācijas plānu sagatavošana M1:250-1000 ar sarkanajām līnijām un citiem pašvaldības apgrūtinājumiem

objekts

25.37

5.33

30.70

8.

Atzinums par inženierbūvju izbūves faktisko un ģeodēzisko atbilstību būvprojektam

objekts

29.70

6.24

35.94

*Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.


Lejupielāde: DOC un PDF