Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 09.03.2021. Stājas spēkā 10.03.2021.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2021.gada 25.februārīNr. 12

protokols Nr. 3, 21. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu izglītojamajiem
attālinātā mācību procesa atbalstam

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka vienreizēja pabalsta izglītojamajiem attālinātā mācību procesa nodrošināšanai (turpmāk – pabalsts) apmēru, tā piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Pabalsts paredzēts izglītojamajam Covid-19 izplatības laikā attālinātā mācību procesa nodrošināšanai.

3. Tiesības saņemt pabalstu ir katram izglītojamajam, kurš laika periodā no 2020.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.maijam iegūst izglītību 1. - 12.klasē vai vidējo profesionālo izglītību un kura pamata dzīvesvieta 2021.gada 1.janvārī ir deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

4. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 100 euro katram izglītojamajam, kurš atbilst šo saistošo noteikumu 3.punktā noteiktajam.

5. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un izmaksu pieņem Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde (turpmāk – Labklājības pārvalde) pēc Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes saņemtā saskaņojuma.

6. Labklājības pārvalde pabalstu piešķir un izmaksā vienam no izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem vai izglītojamajam, kurš sasniedzis pilngadību.

7. Lai saņemtu pabalstu, izglītojamā likumiskais pārstāvis vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību (turpmāk – pabalsta pieprasītājs), iesniedz kādā no Jūrmalas pilsētas domes apkalpošanas centriem pašrocīgi parakstītu iesniegumu (pielikums) pabalsta saņemšanai, nosūta uz Jūrmalas pilsētas domes oficiālo e-pasta adresi: pasts@jurmala.lv ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu (pielikums) vai iesniedz elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

8. Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvalde un Labklājības pārvalde pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegto informāciju, izmantojot valsts datu reģistros pieejamās ziņas un iegūst nepieciešamo informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām.

9. Pabalstu ir tiesības pieprasīt līdz 2021.gada 31.decembrim. Pabalstu piešķir un izmaksā viena mēneša laikā no pabalsta pieprasīšanas dienas. Pabalstu ieskaita pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā.

10. Labklājības pārvaldes lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram. Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums DOCX


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada 25.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.12
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu izglītojamajiem
attālinātā mācību procesa atbalstam”

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu Dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

1.2. Saistošo noteikumu “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības vienreizēju pabalstu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa atbalstam” (turpmāk – saistošie noteikumi) izstrādes mērķis sniegt vienreizēju atbalstu ģimenēm, kurās izglītojamie 2020./2021.mācību gadā iegūst izglītību 1. - 12.klasē vai vidējo profesionālo izglītību, un kuriem pamata dzīvesvieta 2021.gada 1.janvārī ir deklarēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Situācija pasaulē, Eiropā un Latvijā saistībā ar Covid-19 izplatību nepārtraukti mainās, attiecīgi attīstās arī valdības rastie risinājumi, kā rezultātā mainīgs ir arī izglītības process izglītojamajiem, kuri iegūst izglītību attālinātajā mācību procesā no 1.–12.klasei un profesionālajās vidējās izglītības iestādēs. Jau kopš 2020.gada 6.novembra izglītojamie, sākot ar 7.klasi mācās attālināti, 2020./2021.mācību gada 2.semestrī tiem pievienojās arī 1.– 6.klašu izglītojamie. Jūrmalas pilsētā 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem, kas atspoguļo situāciju ar Covid-19 saslimšanu pēdējās 14 dienās laika periodā no 2021.gada 29.janvāra līdz 17.februārim pēc Slimību profilakses un kontroles centra datiem ir 658. Tas ir augsts rādītājs, kas liecina arī par to, ka atgriešanās mācībās klātienē tuvākajā laikā ir mazticama.

Pabalsts paredzēts izglītojamajam Covid-19 izplatības laikā attālinātā mācību procesa nodrošināšanai.

Gan vecākam, gan izglītojamajam jānodrošina attālinātais mācību process, tā pilnvērtīgai nodrošināšanai ģimenēm trūkst līdzekļu, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību vidi attālinātās mācīšanās turpināšanai, piemēram, ja ģimenē ir vairāki izglītojamie. Tāpat vecākiem ir dažādi citi izdevumi, tajā skaitā papildu izdevumi pārtikas iegādei, komunālajiem maksājumiem u.c. izdevumiem, jo ikdienā ģimenes locekļi pārsvarā uzturas mājās. Līdz ar to, Jūrmalas pilsētas dome īstenojot brīvprātīgo iniciatīvu izpildi pieņem saistošos noteikumus, nosakot vienreizēja pabalsta izglītojamajiem attālinātā mācību procesa nodrošināšanai 100 euro apmērā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) datiem jaunā iniciatīva par 100 euro pabalsta piešķiršanu attiecināma uz 5 666 Jūrmalas pilsētā deklarētajiem izglītojamajiem. Lai 2021.gadā nodrošinātu šī pabalsta izmaksu no pašvaldības budžeta būs nepieciešams finansējums 566 600 euro apmērā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. Lai saņemtu pabalstu, izglītojamā likumiskajam pārstāvim vai izglītojamajam, kurš sasniedzis pilngadību būs nepieciešams iesniegt Jūrmalas pilsētas domes, kādā no apkalpošanas centriem iesniegumu pabalsta saņemšanai.

5.2. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un izmaksu pieņems Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.

5.3. Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs pašvaldības funkcijas vai institucionālo struktūru. Ietekme uz cilvēkresursiem būs tik tālu, cik pabalsta piešķiršanas procesā būs nepieciešams pārbaudīt informāciju izmantojot valsts datu reģistros pieejamās ziņas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas, jo saistošo noteikumi ir labvēlīgi privātpersonām.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF