Jūrmalas pilsētas domes pieņemtie attīstības plānošanas dokumenti.

2010.gada 16.decembra
lēmums Nr.825

Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģija 2010.–2030.gadam

Informatīvais paziņojums par Jūrmalas pilsētas attīstības plānošanas stratēģiju 2010.–2030. gadam 
Attīstības stratēģijas 2016.gada uzraudzības ziņojums 
2013.gada 7.novembra 
lēmums Nr.625

Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2014.–2020.gadam (2020.gada 22.decembra lēmums Nr.861
2.pielikuma 1.pielikums "Informācija par ekonomisko, demogrāfisko, sociālo, vides un klimata izaicinājumu risināšanu jūrmalā un pilsētu - lauku mijiedarbību"

2.pielikuma 1.pielikums "Integrētās teritoriju investīcijas"

Esošās situācijas analīze un SVID analīze 
Attīstības programmas 2016.gada uzraudzības ziņojums 
Attīstības programmas 2014.–2020.gadam uzraudzības ziņojums  (2020.gada 27.augusta lēmums Nr.381)
Rīcības plāns  (2020.gada 22.decembra lēmums Nr.861)
Jūrmalas pilsētas investīciju plāns  (2020.gada 22.decembra lēmums Nr.861

Integrētās teritoriju investīcijas  (2020.gada 22.decembra lēmums Nr.861

Integrēto teritoriju investīciju kartogrāfiskais materiāls  (2020.gada 18.jūnija lēmums Nr.262

 

2017.gada 26.oktobra lēmums Nr.455 Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018.–2020.gadam apstiprināšanu
2017.gada 12.janvāra
lēmums Nr.11
Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāns 2017.–2020.gadam
2014.gada 15.maija
lēmums Nr.243
Tematiskais plānojums "Ķemeru attīstības vīzija"

 

 

2020.gada 26.novembra

lēmums Nr.669

Par Jūrmalas pilsētas domes Konceptuālā ziņojuma par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu
2020.gada 23.aprīļa
lēmums Nr.406
Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020. - 2026.gadam apstiprināšanu
Jūrmalas pilsētas Sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāns 2020.–2026.gadam 
2018.gada 15.februāra lēmums Nr.58 Par Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.–2020.gadam apstiprināšanu
2015.gada 11.jūnija
 lēmums Nr.152
Jūrmalas izglītības attīstības koncepcija 2015.–2020.gadam

 

2013.gada 30.maija
 lēmums Nr.340
Veselības veicināšanas plāns Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam
2014.gada 30.janvāra 
lēmums Nr.39
Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programma 2013.–2020.gadam
2017. gada 12.janvāra lēmums Nr.10

Par energopārvaldības sistēmas atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standartam ieviešanu un īstenošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

Energopārvaldības politika 

2015. gada 30.jūlija
lēmums Nr.306

Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāns 2015.–2020.gadam

Realizējamo projektu saraksts 

2015.gada 12. novembra
lēmums Nr.444
Jūrmalas pilsētas videonovērošanas konceptuālais ziņojums
Jūrmalas pilsētas videonovērošanas konceptuālais ziņojums. Kopsavilkums 
2015.gada 12.novembra
lēmums Nr.443
Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu

Jūrmalas ostas attīstības programma 2014.–2022.gadam 

Investīciju plāns (līdz 2020.gadam) un Rīcības plāns  

2017.gada 16.februāra lēmums Nr.56 Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.443 “Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu”
7.nodaļa "Investīciju plāns (līdz 2020.gadam) un 8.nodaļa "Rīcības plāns" 

 

 

2012.gada 11.decembra
 saistošie noteikumi Nr.42
Teritorijas plānojuma grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
2015.gada 11.jūlija 
lēmums Nr.247
Jūrmalas centra publiskās ārtelpas elementu dizaina koncepcija

2016.gada 20.oktobra

lēmums Nr.527

Par tematiskā plānojuma “Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” apstiprināšanu

Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija 

Tematiskā plānojuma pielikumi 

Tematiskais plānojums 

Tematiskais plānojums "Prioritāri attīstāmais velosatiksmes tīkls" 

Tematiskais plānojums "Eirovelo maršruti" 

Tematiskais plānojums "Tūrisma un atpūtas velomaršruti" 

 

 

2016.gada 14.jūlija lēmums Nr.308

Par Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna apstiprināšanu

Kopsavilkums (latviešu val. ])

Kopsavilkums (angļu val.)

2004.gada 26.janvāra 
lēmums Nr.23

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas „Lielupes grīvas pļavas” dabas aizsardzības plāns

(www.daba.gov.lv)

2004.gada 7.janvāra 
lēmums Nr.2

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas "Ragakāpa" dabas aizsardzības plāns

(www.daba.gov.lv)

2002.gada 19.jūnija
lēmums Nr.509
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas "Ķemeru nacionālais parks" dabas aizsardzības plāns
  Applūduma riska izpēte un prognozēšana Jūrmalas pilsētas teritorijā pie virszemes ūdensobjekta „Lielupe” un rekomendāciju izstrāde plūdu riska samazināšanai un teritorijas aizsardzībai
Kartes "Mūsdienu situācija pēc pretplūdu aizsardzības būvju realizācijas
Kartes "Mūsdienu situācija bez pretplūdu aizsardzības būvju realizācijas"
Kartes "Tuvā nākotne (2021.–2050. gads) pēc pretplūdu aizsardzības būvju realizācijas"
Kartes "Tuva nākotne (2021.–2050. gads) bez pretplūdu aizsardzības būvju realizācijas"