Nosaukums Statuss Iesniedzējs Mērķis Periods līdz
Jūrmalas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija
Jūrmalas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija
iesniegts Jūrmalas pilsētas dome

oglekļa dioksīda emisiju samazināšana veicot gaismekļu nomaiņu Jūrmalas pilsētas apdzīvoto vietu ielās, kopumā nomainot 511 gaismekļus un samazinot CO2 emisijas par 101,25 tonnu.

Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā
Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

veicināt Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu aktīvāku un kvalitatīvāku īstenošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

31.03.2013
Krasta kāpu nostiprināšana un piekrastes aizsargājamo biotopu saglabāšana Jūrmalā
Krasta kāpu nostiprināšana un piekrastes aizsargājamo biotopu saglabāšana Jūrmalā
iesniegts Jūrmalas pilsētas dome

Mazināt dabiskās un antropogēnās ietekmes intensitāti un slodzi uz piekrasti, saglabāt piekrastes teritorijā esošos aizsargājamos biotopus un augu sugas, kā arī nostiprināt krasta kāpas.

Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos
Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

sekmēt Latvijas atpazīstamību un tautsaimniecības attīstību, nodrošinot tūrisma nozares pārstāvju dalību starptautiskajās tūrisma izstādēs.

31.12.2012
Ģimenes ārstu prakses ārstnieciskā procesa uzlabojumi Kauguru veselības centrā
Ģimenes ārstu prakses ārstnieciskā procesa uzlabojumi Kauguru veselības centrā
tiek īstenots Pašvaldības SIA „Kauguru veselības centrs"

sakārtot ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju infrastruktūru Kauguru veselības aprūpes centrā, uzlabojot 9 ģimenes ārstu pieejamību Jūrmalas teritorijā, tādejādi materiāltehniski nodrošinot un pilnveidojot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu.

30.11.2012
Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide
Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide
tiek īstenots Valsts izglītības satura centrs

 Izveidot atbalsta sistēmu izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem (speciālām vajadzībām) kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, sekmējot viņu iekļaušanos sabiedrībā.

31.10.2011
Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

panākt aktīvu un kvalitatīvu Jūrmalas pilsētas domes un tās partneru līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

30.06.2012
Pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" renovācija
Pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" renovācija
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

sekmēt izglītības kvalitāti Jūrmalas pilsētas teritorijā, kā arī veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību Jūrmalā, attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

30.12.2011
Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde
 • Mazināt bērnu sociālo izolētību, veicinot saskarsmi ar sabiedrību
 • Attīstīt bērnu sociālās un pašaprūpes iemaņas, atbilstoši viņu intelektuālajām spējām
 • Sniegt emocionālu atbalstu bērniem un vecākiem, paaugstināt pašapziņu
 • Radīt iespēju integrēties vienaudžu kolektīvā
 • Atbalstīt mērķa grupas bērnu vecākus, sniedzot „atelpas brīdi" un bērnu uzraudzības un pieskatīšanas pakalpojumu
31.03.2013
Atbalsts Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra attīstībai
Atbalsts Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra attīstībai
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome.

aktivizēt pašvaldības darbu ar jaunatni Jūrmalas pilsētā un radīt labvēlīgus nosacījumus brīvprātīgā darba veikšanai.

05.09.2011
Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos
Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

aktīvi piedalīties starptautiskajās tūrisma izstādēs ar Jūrmalas pilsētas stendu - pilsētas nozīmīgajos tūrisma mērķa tirgos un prezentēt pilsētas 2011.gada piedāvājumus un aktualitātes esošajiem un potenciālajiem viesiem no ārvalstīm.

Projekta partneri- SIA „Hotel Jūrmala SPA", SIA „BBH Investments" viesnīca „Baltic Beach Hotel", SIA „MEETING TOUR Travel & SPA Consultants", SIA „Baltijas Ceļojumu Grupa", SIA „Laimtūre", SIA „Latvia Tours", Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija.

Projekta galvenās aktivitātes:
Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas tūrisma uzņēmējiem un Latvijas lielākajām tūrisma kompānijām, kuras sadarbojas ar Jūrmalas pilsētu, plāno piedalīties šādās starptautiskās tūrisma izstādēs un gadatirgos:

 •  „Tourest 2011", Tallina, Igaunija
 • „Vivattur 2011", Viļņa, Lietuva
 • „MITT 2011", Maskava, Krievijas Federācija
 • „UITT 2011", Kijeva, Ukraina
 • „Otdih 2011", Minska, Baltkrievija
 • „Lato 2011", Varšava, Polija
 • „CIS Inwetex 2011", Sanktpēterburga, Krievijas Federācija
30.11.2011
Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem
Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem
tiek īstenots

Attīstīt profesionālās izglītības atbalsta sistēmu sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem no visas Latvijas, lai veicinātu viņu iekļaušanos profesionālajā izglītībā un darbā.

31.12.2012
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.

01.07.2012
Pavadoņa pakalpojumu izveide un ieviešana Jūrmalā
Pavadoņa pakalpojumu izveide un ieviešana Jūrmalā
tiek īstenots Pašvaldības aģentūra "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"

Attīstīt jaunu sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu - pavadoņa pakalpojumu, tādā veidā nodrošinot personām ar funkcionāliem traucējumiem un pensijas un pirmspensijas vecuma personām iespēju iesaistīties darba tirgū un integrēties sabiedrībā.

31.03.2013
Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai
Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai
tiek īstenots biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs" (IIC).

sekmēt čigānu (romu) bērnu iekļaušanu un integrāciju vispārējās izglītības sistēmā un viņu ģimeņu, īpaši čigānu senioru, integrāciju sabiedrībā, veicinot sadarbību un starpkultūru dialogu sociālo atšķirību samazināšanai.

30.06.2012
Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei
Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

paaugstināt Jūrmalas pilsētas domes administratīvo kapacitāti, piesaistot speciālistus kvalitatīvu ilgtermiņa/īstermiņa izstrādei un pašvaldības attīstības veicināšanai.

30.09.2012
Jūrmalas pilsētas skolu informatizācija
Jūrmalas pilsētas skolu informatizācija
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Veicināt skolēnu izglītības kvalitāti un efektivitāti.

31.07.2012
Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana
Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

 Jūrmalas pilsētas speciālās intenātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana, lai sekmētu izglītojamo ar speciālajām vajadzībām darba un sadzīves prasmju attīstīšanu un nodrošinātu kvalitatīvu medicīniski pedagoģisko procesu Jūrmalā.

31.08.2012
Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos
tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrija.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt pedagogu konkurētspēju un sektorālo mobilitāti izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.

01.10.2012
Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestādēs
Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestādēs
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome.

Nodrošināt kvalitatīvu vispārējās vidējās izglītības grupu - dabaszinības (ķīmija, bioloģija, fizika) un matemātika - īstenošanu un radītu priekšnosacījumus valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs.

30.09.2011
Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai
Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome.

Atbalstīt nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba mazināšanas pasākumus, iesaistot bezdarbniekus darba praktizēšanas pasākumos pašvaldībās.

30.11.-0001
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts. I un II kārta
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts. I un II kārta
tiek īstenots I kārta - Jūrmalas pilsētas dome, II kārta - SIA Jūrmalas ūdens

 Paaugstināt ūdenssaimniecības pakalpojumu līmeni, pieejamību un drošību, veicot esošo cauruļvadu atjaunošanu un jaunu būvniecību; Uzlabot piegādātā dzeramā ūdens kvalitāti; Samazināt notekūdeņu piesārņojuma slodzi uz vidi, uzlabojot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti un pieslēdzot jaunus abonentus centralizētajam notekūdeņu novadīšanas tīklam; Paaugstināt ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmu darbības efektivitāti, samazinot dzeramā ūdens noplūdes tīklā, novēršot gruntsūdeņu infiltrāciju notekūdeņu savākšanas tīklā, paaugstinot tehnoloģisko ierīču energoefektivitāti, kā arī automatizējot tehnoloģiskos procesus.

Sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3, Jūrmalā siltumnoturības uzlabošana
Sociālās dzīvojamās mājas Valkas ielā 3, Jūrmalā siltumnoturības uzlabošana
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome.

projekta vispārīgais mērķis ir veikt mājokļu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kā arī uzlabot sociāli mazaizsargāto grupu dzīves apstākļus, nodrošinot vienlīdzīgu vides pieejamību.

12.08.2011
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome.

Projekta vispārīgais mērķis ir vispārējās izglītības iestāžu pieejamības nodrošināšana izglītotajiem un citām personām ar funkcionālajiem traucējumiem Jūrmalas pilsētā.

01.07.2011
Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas Jūras reģionā („Beach Hopping")
Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas Jūras reģionā („Beach Hopping")
pabeigts Saulkrastu novada dome (Latvija)- projekta vadošais partneris

veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai un pievilcīgai dzīvošanai un apmeklēšanai. Projekts paredz veikt aktivitātes, kas projektā iesaistīto pašvaldību peldvietas tuvinātu Zilā karoga statusam.

30.06.2011
Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos
Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome.

Nodrošināt vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs nepieciešamo pedagogu skaitu prioritārajos mācību priekšmetos un veicināt pedagogu iesaistīšanos darbā izglītības iestādēs, piešķirot prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem mērķstipendijas, tādējādi uzlabojot vispārējās izglītības kvalitāti un nodrošinot izglītojamo sagatavošanu studijām augstākajā izglītībā dabaszinātņu un tehnoloģiju programmās.

31.07.2011
Atbalsta pasākumi sociālam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācijai izglītībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs
Atbalsta pasākumi sociālam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācijai izglītībā Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs
noraidīts Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalas pilsētas bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska grupās integrēšana Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, izmantojot tradicionālus un inovatīvus risinājumus.

Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas rekonstrukcija par zema enerģijas patēriņa ēku
Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas rekonstrukcija par zema enerģijas patēriņa ēku
noraidīts Jūrmalas pilsētas dome

oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot zema enerģijas patēriņa ēkas rekonstrukciju Jaundubultu vidusskolas ēkā.

 

08.03.2016
Resursu punkta izveide Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrā
Resursu punkta izveide Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrā
noraidīts

inventāra iegāde jauniešu brīvā laika lietderīgai pavadīšanai.