Projekti
Nosaukums Statuss Iesniedzējs Mērķis Periods līdz
NFI projekts "Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde"
NFI projekts "Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde"
pabeigts Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Projekta partneri - Plānošanas reģioni, labuma guvēji plānošanas reģionos esošās pašvaldības, t.sk. Jūrmalas pilsētas dome.

stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos.

02.03.2016
Darbības programmas 11.1.1.specifiskā atbalsta mērķa projekts "Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"
Darbības programmas 11.1.1.specifiskā atbalsta mērķa projekts "Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"
pabeigts

atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes palielināšanu, Deleģēšanas līgumā par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, noteikto uzdevumu izpildei.

31.12.2018
Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 2.1. "Ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu attīstīšana ilgtspējīgos tūrisma objektos" „Livonija - dažādas kultūras, saistīta vēsture/ Livonia - different cultures, connected history"
Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam konkrētā mērķa 2.1. "Ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu attīstīšana ilgtspējīgos tūrisma objektos" „Livonija - dažādas kultūras, saistīta vēsture/ Livonia - different cultures, connected history"
noraidīts Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri Veru Institūtu un projekta partneriem - Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeju, Monistes muzeju un Pelvas zemnieku muzeju.

veikt Igaunijas un Latvijas brīvdabas muzeju, tai skaitā Jūrmalas pilsētas muzeja filiāles - Brīvdabas muzeja, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, celt brīvdabas muzeju starptautisko konkurētspēju un piesaistīt jaunus apmeklētājus.

31.10.2017
"Life" programmas 2014.-2017.gadam prioritātes "Pielāgošanās klimata pārmaiņām" projekts „Zaļo klimata pielāgošanās pasākumu integrācija teritoriju plānošanā un plūdu pārvaldībā un novēršanā"
"Life" programmas 2014.-2017.gadam prioritātes "Pielāgošanās klimata pārmaiņām" projekts „Zaļo klimata pielāgošanās pasākumu integrācija teritoriju plānošanā un plūdu pārvaldībā un novēršanā"
noraidīts Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri Rīgas plānošanas reģionu un projekta partneriem - Latvijas Lauksaimniecības universitāti, biedrību "Baltijas krasti", Tukuma novada pašvaldību, Salaspils novada domi.

veikt izpēti gruntsūdens līmeņa ietekmju novēršanai un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai Jūrmalas pašvaldības teritorijā, veicot gruntsūdens līmeņa novērojumus, kartēšanu, gruntsūdens matemātiskā modeļa izstrādi, rekomendāciju un vadlīniju izstrādi gruntsūdens līmeņa dabiskiem pārvaldības pasākumiem.

30.06.2020
Eiropas Sociālā fonda finansētā projekts "PROTI un DARI"
Eiropas Sociālā fonda finansētā projekts "PROTI un DARI"
tiek īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Projekta partneri - Latvijas pašvaldības, tai skaitā Jūrmalas pilsētas dome un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs.

attīstīt jauniešu, vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos aktīvās nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Dalība darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskās atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma projekts "Deinstitucionalizācija"
Dalība darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskās atbalsta mērķa 9.2.2.1. pasākuma projekts "Deinstitucionalizācija"
pabeigts Rīgas plānošanas reģions. Projekta partneri - Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības, t.sk. Jūrmalas pilsētas dome.

 palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.

01.12.2018
EEZ projekts "Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu"
EEZ projekts "Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu"
pabeigts Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „EKODOMA". Projekta partneri - Jūrmalas pilsētas dome, Salaspils novada, Saldus novada un Liepājas pilsētas pašvaldības.
  • nodrošināt zināšanu pārnesi no pieredzējušām uz mazāk pieredzējušām pašvaldībām siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumu ieviešanā, kas vienlaicīgi paaugstinās arī visu iesaistīto pušu kapacitāti;
  • paaugstināt vispārējo zināšanu līmeni par klimata pārmaiņām - to skatot kā starpnozaru jautājumu, vienlaicīgi īpašu uzmanību vēršot klimata elastīgai infrastruktūrai (enerģētikas, transporta, mežsaimniecības un citu nozaru spēja pielāgoties klimata pārmaiņām).
07.07.2016
NFI projekts "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana"
NFI projekts "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana"
pabeigts Latvijas Pašvaldību savienība. Projekta partneri - Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija un Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kā arī 63 Latvijas pašvaldības, t.sk. Jūrmalas pilsētas dome.

mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī. Jūrmalas pilsētas domes līdzdalības mērķis ir veicināt pašvaldības pakalpojumu uzlabošanu izglītības un kultūras tīkla (T4) apakštīkla darba tēmas ietvaros.

30.04.2016
NFI projekta "Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde" aktivitātes Nr.2. "Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā" apakšaktivitātes Nr.2.5. projekts "Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs"
NFI projekta "Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde" aktivitātes Nr.2. "Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā" apakšaktivitātes Nr.2.5. projekts "Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs"
pabeigts Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Projekta partneris - Jūrmalas pilsētas dome.

stiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapacitāti un palielināt tās iespējas veicināt uzņēmējdarbību un investīciju piesaisti savā administratīvajā teritorijā.

31.12.2015
Valsts programmas aktīvās nodarbinātības pasākums "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi"
Valsts programmas aktīvās nodarbinātības pasākums "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi"
pabeigts

veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā un dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas.

31.12.2015
ERAF projekts "Jūrmalas pilsētas dalība izstādē IMEX Frankfurt 2015"
ERAF projekts "Jūrmalas pilsētas dalība izstādē IMEX Frankfurt 2015"
pabeigts

veicināt darījumu tūrisma attīstību Jūrmalā un tūristu skaita pieaugumu Jūrmalā, paredzot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta finansējumu īstenotajām aktivitātēm. 

 

20.06.2015
ERAF projekts „Jūrmalas pilsētas domes dalība tirdzniecības misijās Gruzijā un Turkmenistānā"
ERAF projekts „Jūrmalas pilsētas domes dalība tirdzniecības misijās Gruzijā un Turkmenistānā"
pabeigts

veicināt sadarbību starp pilsētām kopīgu projektu īstenošanā kultūras, tūrisma, uzņēmējdarbības un izglītības jomās, kā arī optimizēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, paredzot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta finansējumu īstenotajām aktivitātēm.

 

31.01.2015
ERAF projekts „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība Kazahstānas tūrisma gadatirgos"
ERAF projekts „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība Kazahstānas tūrisma gadatirgos"
pabeigts

veicināt tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu Jūrmalā, kā arī optimizēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, paredzot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta finansējumu īstenotām ārējo tirgus apgūšanas aktivitātēm.

31.10.2014
ERAF projekts "Jūrmalas pilsētas dalība Zviedrijas tūrisma izstādēs "Resemassan" un Latvijas Valsts prezidenta vizītē Somijā"
ERAF projekts "Jūrmalas pilsētas dalība Zviedrijas tūrisma izstādēs "Resemassan" un Latvijas Valsts prezidenta vizītē Somijā"
pabeigts

veicināt tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu Jūrmalā, paredzot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta finansējumu īstenotajām Jūrmalas pilsētas domes ārējo tirgus apgūšanas aktivitātēm un pašvaldības budžeta līdzekļu optimizāciju.

28.02.2015
ERAF projekts "Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2015/2"
ERAF projekts "Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2015/2"
pabeigts

veikt tūrisma mārketinga aktivitātes, aktīvi piedaloties starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs nozīmīgajos Jūrmalas tūrisma mērķa tirgos. Popularizēt Jūrmalas pilsētas tūrisma piedāvājumus un aktualitātes esošajiem un potenciālajiem viesiem un sadarbības partneriem no ārvalstīm ar mērķi veicināt tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu Jūrmalas pilsētā.

31.12.2015
ERAF projekts "Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2015"
ERAF projekts "Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2015"
pabeigts

veikt mārketinga aktivitātes, aktīvi piedaloties starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs nozīmīgajos Jūrmalas tūrisma mērķa tirgos. Popularizēt Jūrmalas pilsētas tūrisma piedāvājumus un aktualitātes esošajiem un potenciālajiem viesiem un sadarbības partneriem no ārvalstīm ar mērķi veicināt tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu Jūrmalas pilsētā.

31.05.2015
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas „Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai" projekts "Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem"
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas „Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai" projekts "Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem"
tiek īstenots Lielupes ostas pārvalde, sadarbībā ar projekta vadošo partneri Igaunijas mazo ostu attīstības centru (Estonian Small Harbour Development Center) un projekti partneriem - Kurzemes plānošanas reģionu; Rīgas plānošanas reģionu; Mērsraga ostas pārvaldi; Skultes ostas pārvaldi; Salacgrīvas ostas pārvaldi; Pāvilostas ostas pārvaldi; Toila jahtu ostu; Kärdla jahtu ostu; Kaberneeme jahtu ostu; Saarte Liinid AS

Uzlabot mazo ostu, tai skaitā Lielupes ostas, pakalpojumu kvalitāti Centrālās Baltijas jūras reģionā un radīt labāku priekšstatu par ostu tīklu starp mērķa grupām.

31.08.2018
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritārā virziena "Konkurētspējīga ekonomika" projekts "Baltijas uzņēmējdarbības laboratorijas"
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritārā virziena "Konkurētspējīga ekonomika" projekts "Baltijas uzņēmējdarbības laboratorijas"
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri Baltijas institūtu Somijā (the Baltic Institute of Finland) un projekta partneriem - New Factory ltd (Somija); Norrköping Science Park AB/ Demola East Sweden (Zviedrija); Latvian IT Clu

Attīstīt vidi, kas radītu iespēju veidot jaunus starptautiskus uzņēmumus un radīt inovatīvus produktus un pakalpojumus dažādiem sektoriem, tai skaitā, veidojot un attīstot viedo pilsētu tīklu.

30.09.2018
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas "Viedā specializācija" projekts "Viedie piejūras reģioni: viedā specializācija un zilā izaugsme Baltijas jūras reģionā"
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas "Viedā specializācija" projekts "Viedie piejūras reģioni: viedā specializācija un zilā izaugsme Baltijas jūras reģionā"
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri Šlēsvigas-Holšteinas Ekonomikas ministriju un projekta partneriem - Rīgas plānošanas reģionu (Latvija), Skane reģionu (Zviedrija), Gotlandes reģionu (Zviedrija), Somijas Dienvidri

Sekmēt reģionu ekonomisko izaugsmi, tai skaitā Jūrmalas pilsētas izaugsmi, izmantojot piekrastes un jūras resursus ("zilā izaugsme"), ko veicinātu uzlabota Baltijas jūras reģionu rīcībspēja, ieviešot zilās izaugsmes specializācijas stratēģijas

31.12.2018
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas "Energoefektivitāte" projekts "Baltijas jūras reģiona apgaismošana caur pilsoņu līdzdalību viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē"
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas "Energoefektivitāte" projekts "Baltijas jūras reģiona apgaismošana caur pilsoņu līdzdalību viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē"
noraidīts Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri Turku Universitāti un projekta partneriem - Rīgas plānošanas reģionu, Tallinas Tehnisko Universitāti, Hamburgas Lietišķo zinātņu universitāti, Hamburgas pilsētu, Rakveres pilsētu, Cleantech Estonia NPO, Posintra Ltd.

Radīt viedā apgaismojuma platformu Baltijas jūras reģionam, tai skaitā Jūrmalas pilsētai, kas balstīta “viedās pilsētas” konceptā, mācoties caur praksi un veicot risinājumu adaptāciju vietējiem apstākļiem, kā arī radot vispārēju enerģijas stratēģiju apgaismojumam.

30.06.2018
Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros
Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

veikt pieredzes apmaiņu ar Zviedrijas un Somijas dabas izglītības centru pārstāvjiem.

25.09.2015
Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija
Jūrmalas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija
noraidīts Jūrmalas pilsētas dome

Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana veicot gaismekļu nomaiņu Jūrmalas pilsētas ielās - Z. Meierovica ielā (no Emelīnas ielas līdz Jomas ielai), Jomas ielā, Lienes ielā, Meža prospektā, Rīgas ielas - Dzintaru kustību pārvadā, Pērkona ielā, Lielupes tiltam, Rīgas ielā, Priedaines satiksmes mezglā.

Valsts programmas projekts "Ar mērķi nākotnē"
Valsts programmas projekts "Ar mērķi nākotnē"
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Projekta vispārīgais mērķis - veidot jauniešiem neformālās mācīšanās aktivitātes, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu

Projekta tiešais mērķis - pilnveidot jauniešu zināšanas un prasmes, veicināt uzņēmību un iesaistīšanos sabiedrības aktivitātēs, nodrošinot Jūrmalas pilsētas jauniešiem saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes.

30.09.2015
Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja / Kolkas iela) izbūve
Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja / Kolkas iela) izbūve
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Projekta tiešais mērķis ir uzlabot ielu infrastruktūru stāvokli, tādā veidā panākot drošu un komfortablu satiksmi uz vienas no galvenajām pilsētas tranzītielām.

31.08.2015
EEZ projekts "Inovatīvi risinājumi pieejama - sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībā"
EEZ projekts "Inovatīvi risinājumi pieejama - sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībā"
pabeigts "Fonds - Jūrmala cilvēkiem"

Veicināt personu ar pārvietošanās grūtībām sociālo iekļaušanu sabiedrībā, tādejādi mazinot sociālo nevienlīdzību un attīstot pieejamu vidi Latvijā.

30.11.2015
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts. III kārta
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts. III kārta
tiek īstenots

Informācija par projektu SIA "Jūrmalas ūdens" mājas lapā www.jurmalasudens.lv

Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2014
Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2014
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Sekmēt Latvijas atpazīstamību un tautsaimniecības attīstību, nodrošinot tūrisma nozares pārstāvju dalību starptautiskajās tūrisma izstādēs.

31.12.2014
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas ēkai Jūrmalā, Rūpniecības ielā 13

31.01.2014
Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām
Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām
pabeigts Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs" (IIC)

Veicināt bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām integrāciju vietējā sabiedrībā, uzlabot viņu izglītības kvalitāti un mazināt viņu atstumtību, veicinot viņu tiesību un interešu aizstāvību reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

30.06.2015
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts. I un II kārta
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts. I un II kārta
pabeigts I kārta - Jūrmalas pilsētas dome; II kārta - SIA Jūrmalas ūdens

Paaugstināt ūdenssaimniecības pakalpojumu līmeni, pieejamību un drošību, veicot esošo cauruļvadu atjaunošanu un jaunu būvniecību; Uzlabot piegādātā dzeramā ūdens kvalitāti; Samazināt notekūdeņu piesārņojuma slodzi uz vidi, uzlabojot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti un pieslēdzot jaunus abonentus centralizētajam notekūdeņu novadīšanas tīklam; Paaugstināt ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmu darbības efektivitāti, samazinot dzeramā ūdens noplūdes tīklā, novēršot gruntsūdeņu infiltrāciju notekūdeņu savākšanas tīklā, paaugstinot tehnoloģisko ierīču energoefektivitāti, kā arī automatizējot tehnoloģiskos procesus

31.01.2016
Eiropas brīvprātīgais Jūrmalas BJIC
Eiropas brīvprātīgais Jūrmalas BJIC
pabeigts Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Projekta vispārīgais mērķis- veicināt jauniešu aktīvu pilsonisko apziņu un jo īpaši Eiropas pilsonību, attīstīt vienotību un sekmēt iecietību jauniešu vidū, īpaši, lai veicinātu sociālo saliedētību ES, veicināt Eiropas līmeņa sadarbību jaunatnes jomā.

 

 

31.01.2015
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE