Projekti - Eiropas Sociālā fonda finansētā projekts "PROTI un DARI"
Nosaukums: Eiropas Sociālā fonda finansētā projekts "PROTI un DARI"
Apraksts:

 

 

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskais atbalsta mērķis "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā".

Projekta galvenās aktivitātes:

  • mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus;
  • mērķa grupas jauniešu profilēšanu un individuālo pasākumu programmu izstrādi;
  • mērķa grupas jauniešu motivēšanu, aktivizēšanu un atbalsta sniegšanu saskaņā ar mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

 

Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Projekta partneri - Latvijas pašvaldības, tai skaitā Jūrmalas pilsētas dome un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs.
Mērķis:

attīstīt jauniešu, vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos aktīvās nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Periods:No: 01.10.2015
Līdz: 31.12.2020
Finansējuma apmērs:187 782.38 €
Finansējuma avots:

Projekta attiecināmo izmaksu kopsumma, kas 100% apmērā tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem ir 143 762.38 EUR (viens simts četrdesmit trīs tūkstotis septiņi simti sešdesmit divi euro un 38 centi), no tās:

  • Projekta mērķa grupas jauniešu profilēšanai un programmas sastādīšanai pieejamais finansējums ir 8 925.84 EUR (astoņi tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci euro un 84 centi);
  • Projekta mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošanai pieejamais finansējums ir 134 836.54 EUR (viens simts trīsdesmit četri tūkstoši astoņi simti trīsdesmit seši euro un 54 centi).

neattiecināmās izmaksas Projekta administratīvajai ieviešanai un Projekta mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitāšu īstenošanai 44 020.00 EUR (četrdesmit četri tūkstoši divdesmit euro un 00 centi), kas 100% apmērā tiek finansētas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Kontaktpersona:Evija Majore
Kontaktpersonas tālruņa nr.:26324186
Kontaktpersonas e-pasts: evija.majore@edu.jurmala.lv
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE