Projekti
Nosaukums Statuss Iesniedzējs Mērķis Periods līdz
Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa ”Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa ”Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru.

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās izglītības iestādēs Jūrmalas pilsētā.

30.12.2020
Eiropas Savienības programmas “Vietējās pašvaldības – attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas / Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising awareness” (LADDER) projekts "Attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicināšana Jūrmalas un Brovari pašvaldībās"
Eiropas Savienības programmas “Vietējās pašvaldības – attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas / Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising awareness” (LADDER) projekts "Attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicināšana Jūrmalas un Brovari pašvaldībās"
noraidīts Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta partneri – Brovari pašvaldību (Ukraina).

Stiprināt sadraudzību un īstenot zināšanu pārnesi iedzīvotāju iniciatīvas projektu, pilsētas tēla veidošanas, alternatīvās un karjeras izglītības jomās starp Jūrmalas un Brovari pilsētām.

31.07.2017
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” projekts “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” projekts “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Veikt mārketinga aktivitātes, aktīvi piedaloties starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs nozīmīgajos Jūrmalas tūrisma mērķa tirgos. Popularizēt Jūrmalas pilsētas tūrisma piedāvājumus un aktualitātes esošajiem un potenciālajiem viesiem un sadarbības partneriem no ārvalstīm, lai veicinātu darījumu, pasākumu un labsajūtas tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu Jūrmalas pilsētā.

23.12.2023
Apvārsnis 2020 (Horizon 2020) programmas projekts “SUNShINE paātrināšana” (Accelerate SUNShINE)
Apvārsnis 2020 (Horizon 2020) programmas projekts “SUNShINE paātrināšana” (Accelerate SUNShINE)
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Izveidot pašvaldības nepieciešamībām atbilstošu tehniskās un iepirkumu dokumentācijas paketi veiksmīgai visaptverošai ēku atjaunošanai energoefektivitātes pakalpojumu līguma ietvaros un īstenot izstrādāto iepirkumu identificētajās pašvaldības sabiedriskajās ēkās.

31.05.2020
Apvārsnis 2020 (Horizon 2020) programmas projekts “Integrētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas īstenošana valsts iestādēs
Apvārsnis 2020 (Horizon 2020) programmas projekts “Integrētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas īstenošana valsts iestādēs
noraidīts Jūrmalas pilsētas dome

Uzlabot IERP īstenošanas procesu un sniegt vērtējumu par projektā sagatavotajām rekomendācijām īstenošanas procesa uzlabošanai.

31.08.2020
Eiropas Savienības programmas “Eiropa Pilsoņiem” 2014.-2020.gada projekts “Sadraudzības veicināšana starp Jūrmalas un Terračīnas pilsētām”
Eiropas Savienības programmas “Eiropa Pilsoņiem” 2014.-2020.gada projekts “Sadraudzības veicināšana starp Jūrmalas un Terračīnas pilsētām”
noraidīts Jūrmalas pilsētas dome

Stiprināt sadraudzību, savstarpējās zināšanas un sapratni starp Jūrmalas un Terračīnas iedzīvotājiem un viņu kultūrām, kā arī veicināt jaunu kultūras tūrisma produktu attīstību.

11.06.2017
Eiropas Savienības programmas LADDER projekts “Sadraudzības stiprināšana un zināšanu pārnese neformālās izglītības un jauniešu nodarbinātības jomā starp Jūrmalas un Terračīnas pilsētām”
Eiropas Savienības programmas LADDER projekts “Sadraudzības stiprināšana un zināšanu pārnese neformālās izglītības un jauniešu nodarbinātības jomā starp Jūrmalas un Terračīnas pilsētām”
noraidīts Jūrmalas pilsētas dome

Stiprināt sadraudzību un īstenot zināšanu pārnesi neformālās izglītības un jauniešu nodarbinātības jomā, veicinot jauniešu interesi par tūrisma un ar to saistīto pakalpojumu pilnveidi, ņemot vērā Jūrmalas un Terračīnas pilsētu specializāciju, kā arī intelektuālo, dabas un kultūras mantojuma potenciālu.

31.07.2017
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskās atbalsta mērķa 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā”
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskās atbalsta mērķa 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā”
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Jūrmalas iedzīvotājiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

18.04.2020
Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekts Labās prakses pārņemšana interaktīva dabas tūrisma objekta izveide
Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekts Labās prakses pārņemšana interaktīva dabas tūrisma objekta izveide
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Veikt pieredzes apmaiņu ar Zviedrijas un Somijas dabas tūrisma centru pārstāvjiem, lai pilnveidotu Jūrmalas pilsētas domes darbinieku zināšanas un prasmes, dalītos ar idejām un veidotu turpmāku sadarbību.

30.09.2016
Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam mērķa 4.1. “Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” projekts „EmpowerKids – izglītošana par veselību un sociālu padomu sniegšana bērniem un mazāk aizsargātām ģimenēm”
Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam mērķa 4.1. “Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” projekts „EmpowerKids – izglītošana par veselību un sociālu padomu sniegšana bērniem un mazāk aizsargātām ģimenēm”
pabeigts Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde

Uzlabot zināšanas par veselību maziem bērniem no mazāk aizsargātām ģimenēm, novērst veselīga dzīvesveida izpratnes atšķirības starp bērniem no mazāk aizsargātām ģimenēm un labklājīgām ģimenēm, kā arī ar modernām, atraktīvām un rosinošām metodēm izglītot bērnus par veselību.

30.04.2018
Valsts programmas Jaunatnes politikas 2016.gadam 1.4.apakšadaļas "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu" projekts "Kopā esam"
Valsts programmas Jaunatnes politikas 2016.gadam 1.4.apakšadaļas "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu" projekts "Kopā esam"
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Veidot un stiprināt jauniešu valstsgribu un piederības apziņu valstij, pilnveidot jauniešu zināšanas un prasmes, veicināt uzņēmību un iesaistīšanos sabiedrības aktivitātēs, nodrošināt Jūrmalas pilsētas jauniešiem saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes.

30.09.2016
Urban Innovative Actions apakšprogramma “Darba vietas un prasmes vietējā ekonomikā”
Urban Innovative Actions apakšprogramma “Darba vietas un prasmes vietējā ekonomikā”
noraidīts Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta partneriem – SIA Norden Cometics, Rīgas Stradiņa universitāti, SIA “Arbor Medical Korporācija”.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas ekonomiskajai specializācijai, radīt mūsdienīgu un inovatīvu pētniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas centru (Wellness Lab), kurā tiktu izveidoti atbilstoši apstākļi vietējo dabas resursu pētniecībai un inovatīvu produktu radīšanai, nodrošinot tehnisko aprīkojumu un izveidojot piemērotas darba vietas pētniecības aktivitāšu veikšanai un produktu testēšanai.

30.09.2019
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 2.rīcība “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”. Projekts- “Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot vides resursus – uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali”
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 2.rīcība “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”. Projekts- “Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot vides resursus – uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali”
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Veicināt ietekmes uz vidi un klimata pārmaiņām mazināšanu izmantojot vides resursus, uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali, nodrošinot apmeklētāju plūsmu optimizēšanu krasta kāpās un sezonalitātes ietekmes samazināšanu jūras pludmales apmeklējumiem”.

29.12.2017
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 2.rīcība “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”. Projekts- “Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes”
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 2.rīcība “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”. Projekts- “Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes”
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Veicināt ietekmes uz vidi un klimata pārmaiņām mazināšanu un uzlabot vides resursu vairošanu izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes, nodrošinot apmeklētāju plūsmu optimizēšanu un antropogēnās slodzes mazināšanu dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”.

31.12.2017
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts “Viedā parkošanās”/„Smart Parking”.
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts “Viedā parkošanās”/„Smart Parking”.
noraidīts Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta partneriem Rīgas pilsētas domes Satiksmes departamentu, Ventspils Digitālo centru, SIA Mobilly, Hamburgas Lietišķo Zinātņu Universitāti (Vācija), Kauņas pašvaldību (Lietuva), Turku Universitāti (Somija), Vaxjo pilsētu (Zviedrija), Guldborgsundas pašvaldību (Dānija), Karlskronas pašvaldību (Zveidrija), Rzeszovas Reģionālās Attīstība Aģentūru (Polija), Tartu pašvaldību (Igaunija), SIA Mobi Lab (Igaunija), SAMK (Somija).

Samazināt satiksmes plūsmu, kā arī gaisa piesārņojumu pilsētās, uzstādīt sensorus un izveidot mobilo aplikāciju brīvo autostāvvietu meklēšanai.

31.05.2020
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekts “Livonija - dažādas kultūras, saistīta vēsture/ Livonia - different cultures, connected history”
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekts “Livonija - dažādas kultūras, saistīta vēsture/ Livonia - different cultures, connected history”
noraidīts Jūrmalas pilsētas muzejs, sadarbībā ar projekta vadošo partneri - Veru Institūtu un projekta partneriem Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeju, Jūrmalas pilsētas muzeja filiāli - Brīvdabas muzeju, Monistes muzeju, Pelvas zemnieku muzeju.

Celta tradicionālo ikgadējo muzeja pasākumu norises kvalitāte, atjaunojot muzeja eksponātu, kuģi “Undīne”.

31.01.2019
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekts “Zaļais maršruts – pilsētu dārzi un parki/ The Green Route - living gardens and parks”
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekts “Zaļais maršruts – pilsētu dārzi un parki/ The Green Route - living gardens and parks”
noraidīts Jūrmalas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri- Tartu Universitātes Pērnavas koledžu (Igaunija) un projekta partneriem Cēsu novada domi, Tukuma novada domi, Otepas pašvaldību (Igaunija), Pērnavas pilsētas domi (Igaunija), Vīlandes apriņķa pašvaldību (Igaunija).

Attīstīt un veicināt kolekciju dārzu un pilsētu parku un dārzu maršrutu izveidi, dažādojot iespējas palielināt savu ikdienas labsajūtu ar aktīvu brīvā laika pavadīšanu dabā, kā arī veicināt izpratni par Latvijas un Igaunijas dārzu un dabas taku daudzveidību.

31.01.2019
NFI projekts "Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde"
NFI projekts "Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde"
pabeigts Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Projekta partneri - Plānošanas reģioni, labuma guvēji plānošanas reģionos esošās pašvaldības, t.sk. Jūrmalas pilsētas dome.

Stiprināt Latvijas pašvaldību un reģionu kapacitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumos.

02.03.2016
Valsts programmas aktīvās nodarbinātības pasākums "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016"
Valsts programmas aktīvās nodarbinātības pasākums "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016"
pabeigts

 Veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā un dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas.

31.01.2017
Darbības programmas 11.1.1.specifiskā atbalsta mērķa projekts "Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"
Darbības programmas 11.1.1.specifiskā atbalsta mērķa projekts "Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes palielināšanu, Deleģēšanas līgumā par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, noteikto uzdevumu izpildei.

31.12.2018
"Life" programmas 2014.-2017.gadam prioritātes "Pielāgošanās klimata pārmaiņām" projekts „Zaļo klimata pielāgošanās pasākumu integrācija teritoriju plānošanā un plūdu pārvaldībā un novēršanā"
"Life" programmas 2014.-2017.gadam prioritātes "Pielāgošanās klimata pārmaiņām" projekts „Zaļo klimata pielāgošanās pasākumu integrācija teritoriju plānošanā un plūdu pārvaldībā un novēršanā"
noraidīts Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri Rīgas plānošanas reģionu un projekta partneriem - Latvijas Lauksaimniecības universitāti, biedrību "Baltijas krasti", Tukuma novada pašvaldību, Salaspils novada domi.

Veikt izpēti gruntsūdens līmeņa ietekmju novēršanai un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai Jūrmalas pašvaldības teritorijā, veicot gruntsūdens līmeņa novērojumus, kartēšanu, gruntsūdens matemātiskā modeļa izstrādi, rekomendāciju un vadlīniju izstrādi gruntsūdens līmeņa dabiskiem pārvaldības pasākumiem.

30.06.2020
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskais atbalsta mērķis "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" projekts "PROTI un DARI"
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskais atbalsta mērķis "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" projekts "PROTI un DARI"
tiek īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Projekta partneri - Latvijas pašvaldības, tai skaitā Jūrmalas pilsētas dome un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs.

Attīstīt jauniešu, vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos aktīvās nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.SAM 9.2.2.1. pasākuma projekts "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem"
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.SAM 9.2.2.1. pasākuma projekts "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem"
tiek īstenots Rīgas plānošanas reģions. Projekta partneri - Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības, t.sk. Jūrmalas pilsētas dome.

Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.

31.12.2022
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika" neliela apjoma grantu shēmas atklāta konkurss „Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām" projekts "Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu"
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika" neliela apjoma grantu shēmas atklāta konkurss „Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām" projekts "Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu"
pabeigts Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „EKODOMA". Projekta partneri - Jūrmalas pilsētas dome, Salaspils novada, Saldus novada un Liepājas pilsētas pašvaldības.

Nodrošināt zināšanu pārnesi no pieredzējušām uz mazāk pieredzējušām pašvaldībām siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumu ieviešanā, kas vienlaicīgi paaugstinās arī visu iesaistīto pušu kapacitāti, kā arī paaugstināt vispārējo zināšanu līmeni par klimata pārmaiņām - to skatot kā starpnozaru jautājumu, vienlaicīgi īpašu uzmanību vēršot klimata elastīgai infrastruktūrai (enerģētikas, transporta, mežsaimniecības un citu nozaru spēja pielāgoties klimata pārmaiņām).

07.07.2016
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" projekts "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana"
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" projekts "Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana"
pabeigts Latvijas Pašvaldību savienība. Projekta partneri - Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija un Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kā arī 63 Latvijas pašvaldības, t.sk. Jūrmalas pilsētas dome.

Stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī. Jūrmalas pilsētas domes līdzdalības mērķis ir veicināt pašvaldības pakalpojumu uzlabošanu izglītības un kultūras tīkla (T4) apakštīkla darba tēmas ietvaros.

30.04.2016
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas „Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai" projekts "Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem"
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas „Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai" projekts "Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem"
pabeigts Lielupes ostas pārvalde, sadarbībā ar projekta vadošo partneri Igaunijas mazo ostu attīstības centru (Estonian Small Harbour Development Center) un projekti partneriem - Kurzemes plānošanas reģionu; Rīgas plānošanas reģionu; Mērsraga ostas pārvaldi; Skultes ostas pārvaldi; Salacgrīvas ostas pārvaldi; Pāvilostas ostas pārvaldi; Toila jahtu ostu; Kärdla jahtu ostu; Kaberneeme jahtu ostu; Saarte Liinid AS

Uzlabot mazo ostu, tai skaitā Lielupes ostas, pakalpojumu kvalitāti Centrālās Baltijas jūras reģionā un radīt labāku priekšstatu par ostu tīklu starp mērķa grupām.

30.09.2017
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritārā virziena "Konkurētspējīga ekonomika" projekts "Baltijas uzņēmējdarbības laboratorijas"
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritārā virziena "Konkurētspējīga ekonomika" projekts "Baltijas uzņēmējdarbības laboratorijas"
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri Baltijas institūtu Somijā (the Baltic Institute of Finland) un projekta partneriem - New Factory ltd (Somija); Norrköping Science Park AB/ Demola East Sweden (Zviedrija); Latvian IT Clu

Attīstīt vidi, kas radītu iespēju veidot jaunus starptautiskus uzņēmumus un radīt inovatīvus produktus un pakalpojumus dažādiem sektoriem, tai skaitā, veidojot un attīstot viedo pilsētu tīklu.

30.09.2018
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas "Viedā specializācija" projekts "Viedie piejūras reģioni: viedā specializācija un zilā izaugsme Baltijas jūras reģionā"
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas "Viedā specializācija" projekts "Viedie piejūras reģioni: viedā specializācija un zilā izaugsme Baltijas jūras reģionā"
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri Šlēsvigas-Holšteinas Ekonomikas ministriju un projekta partneriem - Rīgas plānošanas reģionu (Latvija), Skane reģionu (Zviedrija), Gotlandes reģionu (Zviedrija), Somijas Dienvidri

Sekmēt reģionu ekonomisko izaugsmi, tai skaitā Jūrmalas pilsētas izaugsmi, izmantojot piekrastes un jūras resursus ("zilā izaugsme"), ko veicinātu uzlabota Baltijas jūras reģionu rīcībspēja, ieviešot zilās izaugsmes specializācijas stratēģijas.

31.12.2018
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts. III kārta
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts. III kārta
tiek īstenots

Informācija par projektu SIA "Jūrmalas ūdens" mājas lapā www.jurmalasudens.lv

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE