Projekti
Nosaukums Statuss Iesniedzējs Mērķis Periods līdz
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena „Labāks ostu tīkls” projekts „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”/ “Improvement of sailing infrastructure and yacht harbours network building in Estonia and Latvia/ ESTLAT harbours” (EST-LAT Harbours, Nr.55)
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena „Labāks ostu tīkls” projekts „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”/ “Improvement of sailing infrastructure and yacht harbours network building in Estonia and Latvia/ ESTLAT harbours” (EST-LAT Harbours, Nr.55)
tiek īstenots Jūrmalas ostas pārvalde sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu (vadošais partneris)

Izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā, un popularizēt to kā atraktīvu galamērķi.

31.05.2020
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 3.rīcības “Atbalsts zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai” projekts “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu”
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 3.rīcības “Atbalsts zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai” projekts “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu”
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Sekmēt Jūrmalas brīvdabas muzeja attīstību, kā arī zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu, veidojot Jūrmalas brīvdabas muzeju par pieejamu tūristu apskates vietu.

03.12.2018
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
tiek īstenots Valsts izglītības attīstības aģentūra, sadarbības partneris – Jūrmalas pilsētas dome.

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās izglītības iestādēs Jūrmalas pilsētā.

30.12.2020
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” projekts "Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai"
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” projekts "Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai"
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta partneriem - Teračīnas pilsētas domi (Itālija) un Kabūras pilsētas domi (Francija).

Veicināt jauniešu radošumu, uzņēmīgumu un kompetences jaunu uzņēmējdarbības ideju attīstībā, kā arī uzlabot jaunatnes darba kvalitāti.

31.10.2019
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” projekts "Veselības veicināšana un atkarību izraisošo vielu ietekmes mazināšana jauniešu vidū – labā prakse/ HepYou!"
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” projekts "Veselības veicināšana un atkarību izraisošo vielu ietekmes mazināšana jauniešu vidū – labā prakse/ HepYou!"
noraidīts Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri - Tartu pilsētas domi (Igaunija).

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 59 500,00 EUR; Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb 10 500,00 EUR.

31.05.2019
Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļa “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekts "Drošība nelabvēlīgos laikapstākļos"
Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļa “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekts "Drošība nelabvēlīgos laikapstākļos"
noraidīts Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri - Tallinas Tehnoloģiju universitāti.

Nelabvēlīgo laikapstākļu ietekmes mazināšana uz publisko infrastruktūru, kā arī pilsētvides uzlabošana, izmantojot kopīgas pilsētas vides plānošanas darbības un ieviešot modelēšanas tehnoloģijas plānošanas procesā.

30.09.2020
Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļa “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekts "Pieredzes un zināšanu pārnese Baltijas jūras reģionā pilsētvides plānošanas jomā"
Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļa “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekts "Pieredzes un zināšanu pārnese Baltijas jūras reģionā pilsētvides plānošanas jomā"
noraidīts Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri - Turku Universitāti (Somija).

Izstrādāt pieeju integrētai pilsētvides plānošanai pilsētas publiskajās zaļajās teritorijās, ņemot vērā šo teritoriju dabas un kultūras (sociālās) vērtības, ekspertu un iedzīvotāju viedokli.

31.12.2020
Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļa “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekts "Veselīga un aktīva pilsētvides plānošana – ilgtspējīga pārrobežu pilsētvides plānošana/ HEAT"
Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļa “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekts "Veselīga un aktīva pilsētvides plānošana – ilgtspējīga pārrobežu pilsētvides plānošana/ HEAT"
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri - Baltijas reģiona veselīgo pilsētu asociāciju (Somija).

Uzlabot pilsētvides plānošanas procesu kvalitāti pašvaldībās, veicinot to ilgtspējīgu attīstību, kā arī sekmēt veselību veicinošas aktivitātes pašvaldībās Centrālās Baltijas jūras reģionā.

30.09.2020
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekts "Tikai uz augšu!"
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekts "Tikai uz augšu!"
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Uzlabot Jūrmalas jauniešu dzīves kvalitāti, veicināt viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, veicinot ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanu un pilnveidošanu Jūrmalas pilsētā un apzinot esošo situāciju, lai izstrādātu Jaunatnes darba stratēģiju 2018.-2022.gadam.

02.10.2017
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekts “Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā-Igaunijā/ Coastal hiking”
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekts “Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā-Igaunijā/ Coastal hiking”
apstiprināts Biedrību Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs", sadarbībā ar projekta partneri Jūrmalas pilsētas domi.

Izveidot pārgājienu tūrisma maršrutu gar Baltijas jūru no Latvijas dienvidrietumu robežas līdz Harjumaa apriņķim Igaunijā, iekļaujot arī Igaunijas ziemeļu piekrasti.

31.01.2010
Valsts budžeta finansēta programma - aktīvās nodarbinātības pasākums "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017"
Valsts budžeta finansēta programma - aktīvās nodarbinātības pasākums "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017"
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā un dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas.

28.04.2018
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas "Viedā specializācija" projekts "Viedie piejūras reģioni: viedā specializācija un zilā izaugsme Baltijas jūras reģionā"
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas "Viedā specializācija" projekts "Viedie piejūras reģioni: viedā specializācija un zilā izaugsme Baltijas jūras reģionā"
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri Šlēsvigas-Holšteinas Ekonomikas ministriju un projekta partneriem - Rīgas plānošanas reģionu (Latvija), Skane reģionu (Zviedrija), Gotlandes reģionu (Zviedrija), Somijas Dienvidri

Sekmēt reģionu ekonomisko izaugsmi, tai skaitā Jūrmalas pilsētas izaugsmi, izmantojot piekrastes un jūras resursus ("zilā izaugsme"), ko veicinātu uzlabota Baltijas jūras reģionu rīcībspēja, ieviešot zilās izaugsmes specializācijas stratēģijas.

31.12.2018
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritārā virziena "Konkurētspējīga ekonomika" projekts "Baltijas uzņēmējdarbības laboratorijas"
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritārā virziena "Konkurētspējīga ekonomika" projekts "Baltijas uzņēmējdarbības laboratorijas"
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri Baltijas institūtu Somijā (the Baltic Institute of Finland) un projekta partneriem - New Factory ltd (Somija); Norrköping Science Park AB/ Demola East Sweden (Zviedrija); Latvian IT Clu

Attīstīt vidi, kas radītu iespēju veidot jaunus starptautiskus uzņēmumus un radīt inovatīvus produktus un pakalpojumus dažādiem sektoriem, tai skaitā, veidojot un attīstot viedo pilsētu tīklu.

30.09.2018
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas „Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai" projekts "Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem"
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas „Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai" projekts "Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem"
pabeigts Lielupes ostas pārvalde, sadarbībā ar projekta vadošo partneri Igaunijas mazo ostu attīstības centru (Estonian Small Harbour Development Center) un projekti partneriem - Kurzemes plānošanas reģionu; Rīgas plānošanas reģionu; Mērsraga ostas pārvaldi; Skultes ostas pārvaldi; Salacgrīvas ostas pārvaldi; Pāvilostas ostas pārvaldi; Toila jahtu ostu; Kärdla jahtu ostu; Kaberneeme jahtu ostu; Saarte Liinid AS

Uzlabot mazo ostu, tai skaitā Lielupes ostas, pakalpojumu kvalitāti Centrālās Baltijas jūras reģionā un radīt labāku priekšstatu par ostu tīklu starp mērķa grupām.

30.09.2018
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.SAM 9.2.2.1. pasākuma projekts "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem"
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.SAM 9.2.2.1. pasākuma projekts "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem"
tiek īstenots Rīgas plānošanas reģions. Projekta partneri - Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības, t.sk. Jūrmalas pilsētas dome.

Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.

31.12.2022
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskais atbalsta mērķis "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" projekts "PROTI un DARI"
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskais atbalsta mērķis "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" projekts "PROTI un DARI"
tiek īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Projekta partneri - Latvijas pašvaldības, tai skaitā Jūrmalas pilsētas dome un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs.

Attīstīt jauniešu, vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos aktīvās nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

31.12.2020
Darbības programmas 11.1.1.specifiskā atbalsta mērķa projekts "Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"
Darbības programmas 11.1.1.specifiskā atbalsta mērķa projekts "Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes palielināšanu, Deleģēšanas līgumā par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, noteikto uzdevumu izpildei.

31.12.2018
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 2.rīcība “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”. Projekts- “Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes”
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 2.rīcība “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”. Projekts- “Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes”
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Veicināt ietekmes uz vidi un klimata pārmaiņām mazināšanu un uzlabot vides resursu vairošanu izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes, nodrošinot apmeklētāju plūsmu optimizēšanu un antropogēnās slodzes mazināšanu dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”.

29.12.2017
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 2.rīcība “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”. Projekts- “Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot vides resursus – uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali”
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 2.rīcība “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”. Projekts- “Antropogēnās slodzes un klimata pārmaiņu mazināšana izmantojot vides resursus – uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali”
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Veicināt ietekmes uz vidi un klimata pārmaiņām mazināšanu izmantojot vides resursus, uzstādot ar alternatīvo enerģiju darbināmas laternas piecās izejās uz jūras pludmali, nodrošinot apmeklētāju plūsmu optimizēšanu krasta kāpās un sezonalitātes ietekmes samazināšanu jūras pludmales apmeklējumiem”.

29.12.2018
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 4.1.mērķa projekts - „EmpowerKids – izglītošana par veselību un sociālu padomu sniegšana bērniem un mazāk aizsargātām ģimenēm”
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 4.1.mērķa projekts - „EmpowerKids – izglītošana par veselību un sociālu padomu sniegšana bērniem un mazāk aizsargātām ģimenēm”
pabeigts Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde

Uzlabot zināšanas par veselību maziem bērniem no mazāk aizsargātām ģimenēm, novērst veselīga dzīvesveida izpratnes atšķirības starp bērniem no mazāk aizsargātām ģimenēm un labklājīgām ģimenēm, kā arī ar modernām, atraktīvām un rosinošām metodēm izglītot bērnus par veselību.

31.03.2018
Darbības programmas 9.2.4.SAM 9.2.4.2.pasākuma projekts - “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā”
Darbības programmas 9.2.4.SAM 9.2.4.2.pasākuma projekts - “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā”
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Jūrmalas iedzīvotājiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

31.12.2019
Apvārsnis 2020/Horizon 2020 programmas projekts - “SUNShINE paātrināšana /Accelerate SUNShINE"
Apvārsnis 2020/Horizon 2020 programmas projekts - “SUNShINE paātrināšana /Accelerate SUNShINE"
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Izveidot pašvaldības nepieciešamībām atbilstošu tehniskās un iepirkumu dokumentācijas paketi veiksmīgai visaptverošai ēku atjaunošanai energoefektivitātes pakalpojumu līguma ietvaros un īstenot izstrādāto iepirkumu identificētajās pašvaldības sabiedriskajās ēkās.

30.03.2020
Darbības programmas 3.2.1.SAM 3.2.1.2.pasākuma projekts - “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”
Darbības programmas 3.2.1.SAM 3.2.1.2.pasākuma projekts - “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Veikt mārketinga aktivitātes, aktīvi piedaloties starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs nozīmīgajos Jūrmalas tūrisma mērķa tirgos. Popularizēt Jūrmalas pilsētas tūrisma piedāvājumus un aktualitātes esošajiem un potenciālajiem viesiem un sadarbības partneriem no ārvalstīm, lai veicinātu darījumu, pasākumu un labsajūtas tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu Jūrmalas pilsētā.

23.12.2023
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE