Projekti - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.SAM 9.2.2.1. pasākuma projekts "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem"
Nosaukums:Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.SAM 9.2.2.1. pasākuma projekts "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem"
Apraksts:

 

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākums „Deinstitucionalizācija".  

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde;
  • Rīgas reģiona Deinstitucionalizācijas plāna izstrāde;
  • Reorganizācijas plānu izstrāde Rīgas reģionā;
  • Valsts sociālās aprūpes centros esošu personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā Rīgas reģionā;
  • Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Rīgas reģiona personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Rīgas reģiona bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
  • Rīgas reģiona speciālistu apmācību organizēšana;
  • Informatīvu un izglītojošu pasākumu īstenošana.

Papildu informācija par projektu pieejama šeit.

Statuss:tiek īstenots
Iesniedzējs:Rīgas plānošanas reģions. Projekta partneri - Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības, t.sk. Jūrmalas pilsētas dome.
Mērķis:

Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.

Periods:No: 01.01.2017
Līdz: 31.12.2022
Finansējuma apmērs:1 602 232.00 €
Finansējuma avots:

1. attiecināmo izmaksu summa 914 800,00 EUR (deviņi simti četrpadsmit tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi) apmērā, kas 100% apmērā ir Projekta īstenotāja finansējums, no kura Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 85% un valsts budžeta finansējums 15%;

2. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz pašvaldība, 687 432,00 EUR (seši simti astoņdesmit septiņi tūkstoši četri simti trīsdesmit divi euro un 00 centi) apmērā

Kontaktpersona:Laima Grobiņa
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67767316
Kontaktpersonas e-pasts: laima.grobina@jurmala.lv
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE