Projekti
Nosaukums Statuss Iesniedzējs Mērķis Periods līdz
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” projekts "Kafija ar politiķiem Jūrmalā”
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” projekts "Kafija ar politiķiem Jūrmalā”
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Attīstīt dialogu starp jauniešiem un politikas veidotājiem Jūrmalas pilsētā, ar mērķi veicināt jauniešu sabiedrisko un politisko līdzdalību vietējā un starptautiskā līmenī.

30.04.2018
Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekts “Nacionālas nozīmes projekta” “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Jūrmalas pašvaldībā”
Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekts “Nacionālas nozīmes projekta” “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Jūrmalas pašvaldībā”
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Nodrošināt jūras piekrastes joslas (pludmales) labu kvalitāti Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā posmā no Lielupes ietekas Rīgas jūras līcī līdz Jaunķemeriem.

01.11.2018
Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, Nr. 8.4.1.0/16/I/001
Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, Nr. 8.4.1.0/16/I/001
tiek īstenots Valsts izglītības attīstības aģentūra, sadarbības partneris – Jūrmalas pilsētas dome.

Paaugstināt nodarbināto personu (vecumā no 25 gadiem) profesionālās kompetences līmeni, lai nodrošinātu darbaspēka atbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu konkurētspēju.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” 2.kārtas projekts “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” Nr.5.5.1.0/17/I/010
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” 2.kārtas projekts “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” Nr.5.5.1.0/17/I/010
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Projekta mērķis ir veicināt Baltijas jūras Rīgas līča rietumu piekrastes reģiona sociālekonomisko attīstību, veicot ieguldījumus reģionam nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanā, attīstot tajos esošos un radot jaunus tūrisma pakalpojumus, kas nodrošinās šo objektu integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” 8.3.4.0. pasākuma “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001)
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” 8.3.4.0. pasākuma “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001)
tiek īstenots Izglītības kvalitātes valsts dienests

Samazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kuri priekšlaicīgi pārtrauc mācības un nepabeidz skolu no 5.līdz 12.klasei vizpārējās izglītības iestādēs Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” 2. kārtas projekts “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros”, Nr.5.1.10/17/I/008.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” 2. kārtas projekts “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros”, Nr.5.1.10/17/I/008.
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Izbūvēt un atjaunojot Lielupes kreisā krasta pretplūdu būves, lai pielāgotu plūdu risku skartās teritorijas pilsētā klimata pārmaiņām, nodrošinot pašvaldības iedzīvotājiem kvalitatīvāku dzīves vidi, kā arī palielinātu plūdu riska skartā reģiona (Dubulti-Majori-Dzintari) uzņēmēju saimnieciskās darbības konkurētspēju un nodrošinātu uzņēmējdarbības turpmāku pastāvēšanu.

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekts “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls”
Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekts “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls”
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Attīstīt Jūrmalas jauniešu informācijas tīklu un nodrošināt jauniešiem aktuālu, kvalitatīvu, pieejamu un saistošu informācijas apmaiņu, ilgtermiņā veicinot jauniešu informēšanu Jūrmalas pilsētā.

INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Energoefektivitāte” projekts "Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ Lighting the Baltic Sea Region - Cities accelerate the deployment of sustainable and smart urban lighting solutions (LUCIA)"
INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Energoefektivitāte” projekts "Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ Lighting the Baltic Sea Region - Cities accelerate the deployment of sustainable and smart urban lighting solutions (LUCIA)"
apstiprināts Hamburgas pilsēta (Vācija)

radīt viedā apgaismojuma platformu Baltijas jūras reģionam, tai skaitā Jūrmalas pilsētai, kas balstīta „viedās pilsētas” konceptā, mācoties caur praksi un veicot risinājumu adaptāciju vietējiem apstākļiem, kā arī radot viedā apgaismojuma stratēģiju.

30.06.2021
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) „Stratēģiskās partnerības” projekts “Noķer nākotnes iespēju/ Fishing for the future”
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) „Stratēģiskās partnerības” projekts “Noķer nākotnes iespēju/ Fishing for the future”
noraidīts Associazione Terracina Per L'arte, Il Mare E La Tavola Onlus (NVO, Itālija)

veicināt jauniešu izaugsmi, iniciatīvu un uzņēmējdarbības prasmes, lai veicinātu jauniešu integrāciju tūrisma un citu uzņēmējdarbības nozaru darba tirgū.

 

31.10.2018
Valsts budžeta finansēta programma - aktīvās nodarbinātības pasākums "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2018"
Valsts budžeta finansēta programma - aktīvās nodarbinātības pasākums "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2018"
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā un dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas.

31.12.2018
Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam projekts "KARTE VISIEM” / “CARD4ALL"
Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam projekts "KARTE VISIEM” / “CARD4ALL"
tiek īstenots Hihonas pilsētas pašvaldība (Gijón City council), Spānija

Veikt priekšizpēti iespējai paplašināt  Jūrmalas iedzīvotāja kartes funkcionalitāti, nodrošinot tās izmantošanu personām, kuras nesaņem pašvaldības sociālo atbalstu un/vai atvieglojumus, tādējādi sekmējot iedzīvotājiem nepieciešamu pakalpojumu ieviešanu Jūrmalas iedzīvotāju kartes pakalpojumu klāstā, lai iedzīvotāji saņemtu daudzveidīgus pakalpojumus tiem ērtā veidā un nodrošinātu izmantoto pakalpojumu uzskaiti to attīstības plānošanai.

INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam projekts "Digitalization for District Heating and Energy Efficiency in the Baltic Sea Region (DigiDEE) – Centralizētās apkures sistēmas un energoefektivitātes digitalizācija Baltijas jūras reģionā"
INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam projekts "Digitalization for District Heating and Energy Efficiency in the Baltic Sea Region (DigiDEE) – Centralizētās apkures sistēmas un energoefektivitātes digitalizācija Baltijas jūras reģionā"
noraidīts Kopenhāgenas Energoefektivitātes centrs (Dānija)

Samazināt primārās enerģijas patēriņu centralizētās siltumapgādes tīklā un identificēt piemērotākos punktus atjaunojamo energoresursu lietošanai siltumapgādes tīklā.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” projekts "Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde"
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” projekts "Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde"
tiek īstenots SIA “Jūrmalas autobusu satiksme”

Iegādāties14 videi draudzīgus autobusus ar EURO 6 dīzeļdegvielas dzinējiem un 2 elektroautobusus.

Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” projekts “Jaunie gidi”
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA 2) “Stratēģiskās partnerības” projekts “Jaunie gidi”
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta partneriem - Teračīnas pilsētas domi (Itālija) un asociāciju Comité Jumelage de Cabourg (Francija)
Veicināt jauniešu radošumu, uzņēmīgumu un jaunu kompetenču apguvi, īstenojot apmācību programmu “Jaunie gidi” Jūrmalas, Teračinas un Kabūras jauniešiem, kuras rezultātā jaunieši iegūs ekskursiju vadīšanas prasmes.
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena „Labāks ostu tīkls” projekts „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”/ “Improvement of sailing infrastructure and yacht harbours network building in Estonia and Latvia/ ESTLAT harbours” (EST-LAT Harbours, Nr.55)
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena „Labāks ostu tīkls” projekts „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”/ “Improvement of sailing infrastructure and yacht harbours network building in Estonia and Latvia/ ESTLAT harbours” (EST-LAT Harbours, Nr.55)
tiek īstenots Jūrmalas ostas pārvalde sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu (vadošais partneris)

Izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā, un popularizēt to kā atraktīvu galamērķi.

31.05.2020
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 3.rīcības “Atbalsts zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai” projekts “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu”
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 3.rīcības “Atbalsts zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanai un izmantošanas veicināšanai” projekts “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu”
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Sekmēt Jūrmalas brīvdabas muzeja attīstību, kā arī zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu, veidojot Jūrmalas brīvdabas muzeju par pieejamu tūristu apskates vietu.

03.12.2018
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
tiek īstenots Valsts izglītības attīstības aģentūra, sadarbības partneris – Jūrmalas pilsētas dome.

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās izglītības iestādēs Jūrmalas pilsētā.

30.12.2020
Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekts “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT”
Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekts “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT”
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri - Baltijas reģiona veselīgo pilsētu asociāciju (Somija).

Uzlabot pilsētvides plānošanas procesu kvalitāti pašvaldībās, veicinot to ilgtspējīgu attīstību, kā arī sekmēt veselību veicinošas aktivitātes pašvaldībās Centrālās Baltijas jūras reģionā.

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekts “Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā-Igaunijā/ Coastal hiking”
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekts “Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā-Igaunijā/ Coastal hiking”
apstiprināts Biedrību Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs", sadarbībā ar projekta partneri Jūrmalas pilsētas domi.

Izveidot pārgājienu tūrisma maršrutu gar Baltijas jūru no Latvijas dienvidrietumu robežas līdz Harjumaa apriņķim Igaunijā, iekļaujot arī Igaunijas ziemeļu piekrasti.

31.01.2010
Valsts budžeta finansēta programma - aktīvās nodarbinātības pasākums "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017"
Valsts budžeta finansēta programma - aktīvās nodarbinātības pasākums "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2017"
pabeigts Jūrmalas pilsētas dome

Veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā un dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas.

31.01.2018
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas "Viedā specializācija" projekts "Viedie piejūras reģioni: viedā specializācija un zilā izaugsme Baltijas jūras reģionā"
Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 1.2.apakšsadaļas "Viedā specializācija" projekts "Viedie piejūras reģioni: viedā specializācija un zilā izaugsme Baltijas jūras reģionā"
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri Šlēsvigas-Holšteinas Ekonomikas ministriju un projekta partneriem - Rīgas plānošanas reģionu (Latvija), Skane reģionu (Zviedrija), Gotlandes reģionu (Zviedrija), Somijas Dienvidri

Sekmēt reģionu ekonomisko izaugsmi, tai skaitā Jūrmalas pilsētas izaugsmi, izmantojot piekrastes un jūras resursus ("zilā izaugsme"), ko veicinātu uzlabota Baltijas jūras reģionu rīcībspēja, ieviešot zilās izaugsmes specializācijas stratēģijas.

31.12.2018
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritārā virziena "Konkurētspējīga ekonomika" projekts "Baltijas uzņēmējdarbības laboratorijas"
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritārā virziena "Konkurētspējīga ekonomika" projekts "Baltijas uzņēmējdarbības laboratorijas"
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri Baltijas institūtu Somijā (the Baltic Institute of Finland) un projekta partneriem - New Factory ltd (Somija); Norrköping Science Park AB/ Demola East Sweden (Zviedrija); Latvian IT Clu

Attīstīt vidi, kas radītu iespēju veidot jaunus starptautiskus uzņēmumus un radīt inovatīvus produktus un pakalpojumus dažādiem sektoriem, tai skaitā, veidojot un attīstot viedo pilsētu tīklu.

30.09.2018
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas „Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai" projekts "Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem"
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 3.2.apakšsadaļas „Esošo mazo ostu pakalpojumu uzlabošana tūrisma attīstības veicināšanai" projekts "Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem"
pabeigts Lielupes ostas pārvalde, sadarbībā ar projekta vadošo partneri Igaunijas mazo ostu attīstības centru (Estonian Small Harbour Development Center) un projekti partneriem - Kurzemes plānošanas reģionu; Rīgas plānošanas reģionu; Mērsraga ostas pārvaldi; Skultes ostas pārvaldi; Salacgrīvas ostas pārvaldi; Pāvilostas ostas pārvaldi; Toila jahtu ostu; Kärdla jahtu ostu; Kaberneeme jahtu ostu; Saarte Liinid AS

Uzlabot mazo ostu, tai skaitā Lielupes ostas, pakalpojumu kvalitāti Centrālās Baltijas jūras reģionā un radīt labāku priekšstatu par ostu tīklu starp mērķa grupām.

30.09.2018
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.SAM 9.2.2.1. pasākuma projekts "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem"
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.SAM 9.2.2.1. pasākuma projekts "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem"
tiek īstenots Rīgas plānošanas reģions. Projekta partneri - Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības, t.sk. Jūrmalas pilsētas dome.

Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.

01.12.2018
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskais atbalsta mērķis "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" projekts "PROTI un DARI"
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskais atbalsta mērķis "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" projekts "PROTI un DARI"
tiek īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Projekta partneri - Latvijas pašvaldības, tai skaitā Jūrmalas pilsētas dome un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs.

Attīstīt jauniešu, vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos aktīvās nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

31.12.2018
Darbības programmas 11.1.1.specifiskā atbalsta mērķa projekts "Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"
Darbības programmas 11.1.1.specifiskā atbalsta mērķa projekts "Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes palielināšanu, Deleģēšanas līgumā par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, noteikto uzdevumu izpildei.

31.12.2018
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 4.1.mērķa projekts - „EmpowerKids – izglītošana par veselību un sociālu padomu sniegšana bērniem un mazāk aizsargātām ģimenēm”
Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 4.1.mērķa projekts - „EmpowerKids – izglītošana par veselību un sociālu padomu sniegšana bērniem un mazāk aizsargātām ģimenēm”
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde

Uzlabot zināšanas par veselību maziem bērniem no mazāk aizsargātām ģimenēm, novērst veselīga dzīvesveida izpratnes atšķirības starp bērniem no mazāk aizsargātām ģimenēm un labklājīgām ģimenēm, kā arī ar modernām, atraktīvām un rosinošām metodēm izglītot bērnus par veselību.

31.03.2018
Darbības programmas 9.2.4.SAM 9.2.4.2.pasākuma projekts - “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā”
Darbības programmas 9.2.4.SAM 9.2.4.2.pasākuma projekts - “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā”
apstiprināts Jūrmalas pilsētas dome

Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Jūrmalas iedzīvotājiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

31.12.2019
Apvārsnis 2020/Horizon 2020 programmas projekts - “SUNShINE paātrināšana /Accelerate SUNShINE"
Apvārsnis 2020/Horizon 2020 programmas projekts - “SUNShINE paātrināšana /Accelerate SUNShINE"
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Izveidot pašvaldības nepieciešamībām atbilstošu tehniskās un iepirkumu dokumentācijas paketi veiksmīgai visaptverošai ēku atjaunošanai energoefektivitātes pakalpojumu līguma ietvaros un īstenot izstrādāto iepirkumu identificētajās pašvaldības sabiedriskajās ēkās.

Darbības programmas 3.2.1.SAM 3.2.1.2.pasākuma projekts - “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”
Darbības programmas 3.2.1.SAM 3.2.1.2.pasākuma projekts - “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Veikt mārketinga aktivitātes, aktīvi piedaloties starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs nozīmīgajos Jūrmalas tūrisma mērķa tirgos. Popularizēt Jūrmalas pilsētas tūrisma piedāvājumus un aktualitātes esošajiem un potenciālajiem viesiem un sadarbības partneriem no ārvalstīm, lai veicinātu darījumu, pasākumu un labsajūtas tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu Jūrmalas pilsētā.

23.12.2023
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE