Projekti
Nosaukums Statuss Iesniedzējs Mērķis Periods līdz
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekts “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr.9.3.1.1/19/I/031)
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekts “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” (Nr.9.3.1.1/19/I/031)
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Attīstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūru Jūrmalas pilsētā, veicot ieguldījumus esošu ēku pārbūvē vai atjaunošanā, to aprīkošanā, lai nodrošinātu kvalitatīvu un ilgtspējīgu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

30.06.2022
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekts "Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros"
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekts "Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros"
iesniegts Jūrmalas pilsētas dome

Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstību sekmējošā infrastruktūrā, un balstoties uz komersantu vajadzībām, nodrošināt komercdarbības attīstībai labvēlīgus apstākļus Jūrmalas pilsētā, izveidojot pilsētas atpūtas parku un jauniešu māju Kauguros, atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktajai pilsētas ekonomiskajai specializācijai.

30.03.2022
Darbības programmas 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekts Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros
Darbības programmas 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekts Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros
iesniegts Jūrmalas pilsētas dome

Revitalizēt daļu Jūrmalas pilsētas Ķemeru degradētās teritorijas, veicot ieguldījumus publiski pieejamas infrastruktūras pilnveidē, kas sekmē saimniecisko darbību un tūrisma piedāvājuma attīstību, atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai un jaunu darba vietu radīšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.

31.01.2023
Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" projekts - "Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros"
Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" projekts - "Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros"
iesniegts Jūrmalas pilsētas dome

Projekta mērķis - veicināt Ķemeru vēsturiskā kūrorta teritorijas attīstību, radot jaunus pakalpojumus nozīmīgos dabas un kultūras mantojuma objektos - jaunizviedotajā Ķemeru daudzfunkcionālajā dabas tūrisma centrā un meža parkā, kas veicinās to sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

 

31.12.2022
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 1.kārtas projekts “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros ” Nr.5.6.2.0/18/I/002
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 1.kārtas projekts “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros ” Nr.5.6.2.0/18/I/002
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Revitalizēt daļu Jūrmalas pilsētas Ķemeru degradētās teritorijas, veicot ieguldījumus publiski pieejamas ceļu satiksmes infrastruktūras pilnveidē, tai skaitā jauna automašīnu stāvlaukuma izbūvē un teritorijas labiekārtošanā, sekmējot saimniecisko darbību un jaunu darba vietu radīšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekts “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide”
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekts “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide”
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Attīstīt Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūru, veicot ieguldījumus Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēku telpu atjaunošanā un pārbūvē, tai skaitā veicinot ergonomiskas mācību vides izveidi, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanu un attīstot reģionālā metodiskā centra darbību pilsētā, tādejādi sekmējot kompetenču pieejā balstītas vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

30.06.2021
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekts “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai”
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekts “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai”
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Dažādot Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu piedāvājumu un palielināt privāto investīciju apjomu Jūrmalas pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai un izveidojot Ūdenstūrisma pakalpojumu centru Straumes ielā 1a, Jūrmalā, atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktajai pilsētas ekonomiskajai specializācijai.

05.05.2020
Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta aktivitātes “WiFi4EU/ Bezmaksas bezvadu internets eiropiešiem” projekts „Publiskā bezvadu tīkla izveide Jūrmalā/ Free Wi-Fi network for Jurmala city”
Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta aktivitātes “WiFi4EU/ Bezmaksas bezvadu internets eiropiešiem” projekts „Publiskā bezvadu tīkla izveide Jūrmalā/ Free Wi-Fi network for Jurmala city”
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Nodrošināt bezmaksas interneta pieeju desmit āra piekļuves punktos publiskās vietās Jūrmalas pilsētā.

31.12.2022
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1. pasākums “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1. pasākums “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”
tiek īstenots Labklājības ministrija

Paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.

31.12.2022
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 10.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un pilnveidot e-Kohēziju” projekts „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta”
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 10.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un pilnveidot e-Kohēziju” projekts „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta”
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes palielināšanu, Deleģēšanas līgumā par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, noteikto uzdevumu izpildei.

31.12.2021
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. SAM 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. SAM 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
tiek īstenots Valsts izglītības satura centrs

Nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus vispārējās izglītības iestādēs Jūrmalas pilsētas pašvaldībā.

31.08.2021
Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, Nr. 8.4.1.0/16/I/001
Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, Nr. 8.4.1.0/16/I/001
tiek īstenots Valsts izglītības attīstības aģentūra, sadarbības partneris – Jūrmalas pilsētas dome.

Paaugstināt nodarbināto personu (vecumā no 25 gadiem) profesionālās kompetences līmeni, lai nodrošinātu darbaspēka atbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu konkurētspēju.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” 2.kārtas projekts “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” Nr.5.5.1.0/17/I/010
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” 2.kārtas projekts “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” Nr.5.5.1.0/17/I/010
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Projekta mērķis ir veicināt Baltijas jūras Rīgas līča rietumu piekrastes reģiona sociālekonomisko attīstību, veicot ieguldījumus reģionam nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanā, attīstot tajos esošos un radot jaunus tūrisma pakalpojumus, kas nodrošinās šo objektu integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” 8.3.4.0. pasākuma “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001)
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” 8.3.4.0. pasākuma “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001)
tiek īstenots Izglītības kvalitātes valsts dienests

Samazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kuri priekšlaicīgi pārtrauc mācības un nepabeidz skolu no 5.līdz 12.klasei vizpārējās izglītības iestādēs Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” 2. kārtas projekts “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros”, Nr.5.1.10/17/I/008.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” 2. kārtas projekts “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros”, Nr.5.1.10/17/I/008.
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Izbūvēt un atjaunojot Lielupes kreisā krasta pretplūdu būves, lai pielāgotu plūdu risku skartās teritorijas pilsētā klimata pārmaiņām, nodrošinot pašvaldības iedzīvotājiem kvalitatīvāku dzīves vidi, kā arī palielinātu plūdu riska skartā reģiona (Dubulti-Majori-Dzintari) uzņēmēju saimnieciskās darbības konkurētspēju un nodrošinātu uzņēmējdarbības turpmāku pastāvēšanu.

INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Energoefektivitāte” projekts "Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ Lighting the Baltic Sea Region - Cities accelerate the deployment of sustainable and smart urban lighting solutions (LUCIA)"
INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Energoefektivitāte” projekts "Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ Lighting the Baltic Sea Region - Cities accelerate the deployment of sustainable and smart urban lighting solutions (LUCIA)"
tiek īstenots Hamburgas pilsēta (Vācija)

Radīt viedā apgaismojuma platformu Baltijas jūras reģionam, tai skaitā Jūrmalas pilsētai, kas balstīta „viedās pilsētas” konceptā, mācoties caur praksi un veicot risinājumu adaptāciju vietējiem apstākļiem, kā arī radot viedā apgaismojuma stratēģiju.

30.06.2021
Valsts budžeta finansēta programma - aktīvās nodarbinātības pasākums "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2019"
Valsts budžeta finansēta programma - aktīvās nodarbinātības pasākums "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2019"
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā un dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas.

31.01.2020
Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam projekts "KARTE VISIEM” / “CARD4ALL"
Starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam projekts "KARTE VISIEM” / “CARD4ALL"
tiek īstenots Hihonas pilsētas pašvaldība (Gijón City council), Spānija

Paplašināt  Jūrmalas iedzīvotāja kartes funkcionalitāti, sekmējot iedzīvotājiem nepieciešamu pakalpojumu ieviešanu Jūrmalas iedzīvotāju kartes pakalpojumu klāstā, lai iedzīvotāji saņemtu daudzveidīgus pakalpojumus tiem ērtā veidā un nodrošinātu izmantoto pakalpojumu uzskaiti to attīstības plānošanai.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” projekts "Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde"
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” projekts "Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde"
tiek īstenots SIA “Jūrmalas autobusu satiksme”

Iegādāties14 videi draudzīgus autobusus ar EURO 6 dīzeļdegvielas dzinējiem un 2 elektroautobusus.

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena „Labāks ostu tīkls” projekts „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”/ “Improvement of sailing infrastructure and yacht harbours network building in Estonia and Latvia/ ESTLAT harbours” (EST-LAT Harbours, Nr.55)
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.prioritārā virziena „Labāks ostu tīkls” projekts „Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”/ “Improvement of sailing infrastructure and yacht harbours network building in Estonia and Latvia/ ESTLAT harbours” (EST-LAT Harbours, Nr.55)
tiek īstenots Jūrmalas ostas pārvalde sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu (vadošais partneris)

Izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā, un popularizēt to kā atraktīvu galamērķi.

31.05.2020
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
tiek īstenots Valsts izglītības attīstības aģentūra, sadarbības partneris – Jūrmalas pilsētas dome.

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās izglītības iestādēs Jūrmalas pilsētā.

30.12.2020
Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekts “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT”
Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas “Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” projekts “Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT”
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar projekta vadošo partneri - Baltijas reģiona veselīgo pilsētu asociāciju (Somija).

Uzlabot pilsētvides plānošanas procesu kvalitāti pašvaldībās, veicinot to ilgtspējīgu attīstību, kā arī sekmēt veselību veicinošas aktivitātes pašvaldībās Centrālās Baltijas jūras reģionā.

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekts “Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā-Igaunijā/ Coastal hiking”
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.1.apakšsadaļas “Vairāk dažādota un ilgtspējīga dabas un kultūras mantojuma izmantošana” projekts “Pārgājienu tūrisma maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā-Igaunijā/ Coastal hiking”
apstiprināts Biedrību Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs", sadarbībā ar projekta partneri Jūrmalas pilsētas domi.

Izveidot pārgājienu tūrisma maršrutu gar Baltijas jūru no Latvijas dienvidrietumu robežas līdz Harjumaa apriņķim Igaunijā, iekļaujot arī Igaunijas ziemeļu piekrasti.

31.01.2020
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.SAM 9.2.2.1. pasākuma projekts "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem"
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.SAM 9.2.2.1. pasākuma projekts "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem"
tiek īstenots Rīgas plānošanas reģions. Projekta partneri - Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības, t.sk. Jūrmalas pilsētas dome.

Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.

31.12.2022
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskais atbalsta mērķis "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" projekts "PROTI un DARI"
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskais atbalsta mērķis "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" projekts "PROTI un DARI"
tiek īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Projekta partneri - Latvijas pašvaldības, tai skaitā Jūrmalas pilsētas dome un Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs.

Attīstīt jauniešu, vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos aktīvās nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

31.12.2020
Darbības programmas 9.2.4.SAM 9.2.4.2.pasākuma projekts - “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā”
Darbības programmas 9.2.4.SAM 9.2.4.2.pasākuma projekts - “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā”
apstiprināts Jūrmalas pilsētas dome

Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Jūrmalas iedzīvotājiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

18.04.2020
Apvārsnis 2020/Horizon 2020 programmas projekts - “SUNShINE paātrināšana /Accelerate SUNShINE"
Apvārsnis 2020/Horizon 2020 programmas projekts - “SUNShINE paātrināšana /Accelerate SUNShINE"
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Izveidot pašvaldības nepieciešamībām atbilstošu tehniskās un iepirkumu dokumentācijas paketi veiksmīgai visaptverošai ēku atjaunošanai energoefektivitātes pakalpojumu līguma ietvaros un īstenot izstrādāto iepirkumu identificētajās pašvaldības sabiedriskajās ēkās.

Darbības programmas 3.2.1.SAM 3.2.1.2.pasākuma projekts - “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”
Darbības programmas 3.2.1.SAM 3.2.1.2.pasākuma projekts - “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”
tiek īstenots Jūrmalas pilsētas dome

Veikt mārketinga aktivitātes, aktīvi piedaloties starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs nozīmīgajos Jūrmalas tūrisma mērķa tirgos. Popularizēt Jūrmalas pilsētas tūrisma piedāvājumus un aktualitātes esošajiem un potenciālajiem viesiem un sadarbības partneriem no ārvalstīm, lai veicinātu darījumu, pasākumu un labsajūtas tūrisma attīstību un tūristu skaita pieaugumu Jūrmalas pilsētā.

23.12.2023
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE