Izsludinātais specifiskais atbalsta mērķis 5.6.2.
(aktuāls, apstiprināts ar JPD 26.03.2019. rīkojumu Nr.1.1-14/106)

Projektu iesniegumu atlases nosaukums 

Statuss

5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” 

Izsludināts

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Ministru kabineta noteikumi Nr. 645 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi

Pielikumi 15
IESAKĀM APMEKLĒT
septembris 2019
PILSĒTAS KARTE