ES fondu mājas lapa
ES fondu vadošā iestāde Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Sadarbības iestāde Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Ministrijas – atbildīgas par horizontālo principu ieviešanu  VARAM
Labklājības ministrija

 

Ministrijas – atbildīgās iestādes

VARAM 3.3.1. SAM „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
4.2.2. SAM „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās”
5.6.2. SAM „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
Izglītības un zinātnes ministrija 8.1.2. SAM „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” 8.1.2.1.pasākums „Modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi nacionālās nozīmes attīstības centros”
Labklājības ministrija 9.3.1. SAM „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 
9.3.1.1.pasākums „Pakalpojuma infrastruktūras attīstība deinstucionalizācijas plāna īstenošanai”.
Kultūras ministrija 5.5.1. SAM ““Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”.