Lēmuma datums 07.02.2020
Spēkā stājas 13.02.2020
Lēmuma numurs 14-11/279
Objekta adrese Kārsas 35
Lēmums Dzīvojamo māju palīgēka - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
Kadastrs 1300 021 7706
Lēmuma tips BA - Būvatļauja Ēkai
Darbības veids Jauna būvniecība