Lēmuma datums 06.09.2016
Spēkā stājas 22.09.2016
Lēmuma numurs 14-11/1765
Objekta adrese Dubultu
Lēmums _Gāzes apgāde - BA-izdot, akceptēt būvniecības ieceri un veikt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi
Kadastrs 1300 012 1716
Lēmuma tips BA - Būvatļauja Inženierbūvei
Darbības veids Jauna būvniecība