Pilsētplānošanas nodaļa

 

TERITORIJAS PLĀNOŠANA
Detālplānojumi
Priekšlikumu pieņemšana detālplānojumu izstrādes uzsākšanai Iesnieguma veidlapa 
Dokumentu sagatavošana īpašuma koroborēšanai Zemesgrāmatā
Adreses piešķiršana Iesnieguma veidlapa 
Zemes ierīcības projekta uzsākšana Iesnieguma veidlapa 
Zemes vienību veidošana, sadale vai apvienošana Iesnieguma veidlapa 
Izziņas
Izziņa par apbūves iespējām Iesnieguma veidlapa 
ĒKU PROJEKTĒŠANA

Būvniecības pieteikums 

Būvatļaujas, paskaidrojuma raksts un apliecinājuma karte  jaunu ēku būvniecībai, esošo ēku pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, nojaukšanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves un konservācijai.

Veidlapas atbilstoši Ministru kabineta

2014.gada 2.septembra noteikumiem

Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi".

Sezonas objekti skat. pakalpojuma aprakstu
Krāsu pase Iesnieguma veidlapā 
BŪVATĻAUJAS ĒKĀM
Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi Iesnieguma veidlapa 
Atzīme par būvdarbu nosacījumu izpildi Iesnieguma veidlapa 
Grozījumi būvatļaujā Iesnieguma veidlapa 
Būvprojekta izmaiņu saskaņošana Iesnieguma veidlapa 
Projekta skaidrojumi Iesnieguma veidlapa  
BŪVINSPEKTORI (ĒKĀM UN INŽENIERBŪVĒM)
Būvju nodošana ekspluatācijā
Apliecinājums par būvju gatavību ekspluatācijai (ĒBN 14.pielikums) veidlapa 

Ēku un būvju nodošana ekspluatācijā – būvatļaujām

Iesnieguma veidlapa 
Būvdarbu pabeigšana – atzīme apliecinājuma kartēs vai paskaidrojuma rakstos Iesnieguma veidlapa  
Izziņas īpašuma koroborēšanai Zemesgrāmatā
Izziņa par būves neesību Iesnieguma veidlapa 
Izziņa par jaunbūvi Iesnieguma veidlapa 
KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS
Izziņa par ēkas vai būves kultūrvēsturisko aizsardzības statusu Iesnieguma veidlapa 
Kultūrvēsturiskā mantojuma speciālista atzinums objekta nodošanai ekspluatācijā Iesnieguma veidlapa 
Kultūrvēsturiskā mantojuma speciālista noteikumi kultūrvēsturisko ēku pārbūvju projektēšanai  Iesnieguma veidlapa 
Ēku un būvju nojaukšanas lēmums Iesnieguma veidlapa 
REKLĀMAS OBJEKTI
Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās Iesnieguma veidlapā  
ARHĪVS
Pilsētplānošanas nodaļas arhīva dokumentu atlase un izmantošana  Iesnieguma veidlapa 
Pilsētplānošanas nodaļas arhīva izziņas sagatavošana Iesnieguma veidlapa 
Pilsētplānošanas nodaļas arhīva dokumentu kopiju noformēšana Iesnieguma veidlapa 

 

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa

 

Iesniegumi būvniecības pieteikumam
Vispārējs pieteikums Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumam  veidlapa 
Datu izsniegšana mērniecības darbu veikšanai veidlapa 
Datu izsniegšanai no pilsētas digitālā topogrāfiskā plāna veidlapa 
Atzinums par inženierbūvju izbūves faktisko un ģeodēzisko atbilstību būvprojektam veidlapa 
Rakšanas darbu atļaujas izsniegšana veidlapa 
Būvatļaujas inženierbūvēm
Atzīme par būvdarbu nosacījumu izpildi veidlapa 
Grozījumi būvatļaujā veidlapa 
Būvprojekta izmaiņu saskaņošana veidlapa