Pilsētplānošanas nodaļa

 

TERITORIJAS PLĀNOŠANA
Detālplānojumi
Priekšlikumu pieņemšana detālplānojumu izstrādes uzsākšanai veidlapa
Dokumentu sagatavošana īpašuma koroborēšanai Zemesgrāmatā
Adreses piešķiršana veidlapa
Zemes ierīcības projekta uzsākšana veidlapa
Zemes vienību veidošana, sadale vai apvienošana veidlapa
Izziņas
Izziņa par apbūves iespējām veidlapa
ĒKU PROJEKTĒŠANA

Būvniecības pieteikums 

Būvatļaujas, paskaidrojuma raksts un apliecinājuma karte  jaunu ēku būvniecībai, esošo ēku pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, nojaukšanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves un konservācijai.
Veidlapas atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi".
veidlapa Nr.1 - paskaidrojuma raksts
veidlapa Nr.2 - paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai
veidlapa Nr.3 - paskaidrojuma raksts ēkas lietošanas veida maiņai bez pārbūves
veidlapa Nr.4 - būvniecības iesniegums
veidlapa Nr.5 - apliecinājuma karte
veidlapa Nr.6 - ēkas fasādes apliecinājuma karte
veidlapa Nr.7 - paskaidrojuma raksts konservācijai
Sezonas objekti skat. pakalpojuma aprakstu
Krāsu pase veidlapa
BŪVATĻAUJAS ĒKĀM  
Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi veidlapa
Atzīme par būvdarbu nosacījumu izpildi veidlapa
Grozījumi būvatļaujā veidlapa
Būvprojekta izmaiņu saskaņošana veidlapa
Projekta skaidrojumi veidlapa
BŪVINSPEKTORI (ĒKĀM UN INŽENIERBŪVĒM)
Būvju nodošana ekspluatācijā
Apliecinājums par būvju gatavību ekspluatācijai (ĒBN 14.pielikums) veidlapa

Ēku un būvju nodošana ekspluatācijā - būvatļaujām

veidlapa
Būvdarbu pabeigšana – atzīme apliecinājuma kartēs vai paskaidrojuma rakstos veidlapa
Izziņas īpašuma koroborēšanai Zemesgrāmatā
Izziņa par būves neesību veidlapa
Izziņa par jaunbūvi veidlapa
KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS
Izziņa par ēkas vai būves kultūrvēsturisko aizsardzības statusu veidlapa
Kultūrvēsturiskā mantojuma speciālista atzinums objekta nodošanai ekspluatācijā veidlapa
Ēku un būvju nojaukšanas lēmums veidlapa
REKLĀMAS OBJEKTI
Reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošana publiskās vietās veidlapa
ARHĪVS
Pilsētplānošanas nodaļas arhīva izziņas sagatavošana veidlapa
Pilsētplānošanas nodaļas arhīva dokumentu kopiju noformēšana veidlapa

 

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa

 

Iesniegumi būvniecības pieteikumam
Vispārējs pieteikums Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumam  veidlapa
Datu izsniegšana mērniecības darbu veikšanai veidlapa
Datu insniegšanai no pilsētas digitālā topogrāfiskā plāna veidlapa
Atzinums par inženierbūvju izbūves faktisko un ģeodēzisko atbilstību būvprojektam veidlapa
Rakšanas darbu atļaujas izsniegšana veidlapa
Būvatļaujas inženierbūvēm  
Atzīme par būvdarbu nosacījumu izpildi veidlapa
Grozījumi būvatļaujā veidlapa
Būvprojekta izmaiņu saskaņošana veidlapa