No 2016.gada 6.janvāra līdz 27.janvārim notiks Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana.

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2016.gada 19.janvārī plkst. 18.00 Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka no 2016.gada 6.janvāra līdz 27.janvārim notiks Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana.

 

Publiskās apspriešanas laikā ar Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju varēs iepazīties Jūrmalas “Zemes nama” ēkas vestibilā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalas pilsētas domes 1.stāva vestibilā Jomas ielā 1/5, Kauguru kultūras namā, Kauguros Raiņa ielā 110, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv  un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus lūdzam sniegt valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv. Tos var iesniegt arī Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Jomas ielā 1/5, Apmeklētāju apkalpošanas centrā Kauguros, Raiņa ielā 110, Apmeklētāju apkalpošanas centrā Ķemeros, Tukuma ielā 30, kā arī Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, pirmdienās no plkst.8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00.

 

Apmeklētāju pieņemšana un konsultācijas notiek katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00 pie vecākās teritorijas plānotājas 59.kabinetā, tālrunis 67754071.

 

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2016.gada 20.janvārī plkst. 18.00 Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

 

Precīza informācija par pieņemto Jūrmalas pilsētas domes lēmumu būs pieejama valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv, pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un laikrakstā “Jūrmalas Vārds”.

 

Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi

Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmes protokols

Pārskats par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi

Priekšlikumi par veicamajām izmaiņām Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijā un vides pārskata projektā

Publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi 

 

Jūrmalas teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas materiāli

Soli pa solim: kā meklēt izmaiņas teritorijas plānojumā  

Video ar skaidrojumu par Teritorijas plānojumu grozījumu pirmo redakciju

Funkcionālais zonējums. Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi (karte)
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi

Vides pārskata projekts
Kopsavilkums. Vides pārskata projekts

Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 13.augusta lēmums Nr. 347 "Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai"