Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 105.punktu paziņo, ka 2016.gada 25.februārī ir pieņemts lēmums Nr.68 (protokols Nr.2, 43.punkts) „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ērgļu ielā 2, Jūrmalā".

Zemesgabals Ērgļu ielā 2 atrodas Jūrmalā, Majoros, teritorijā starp Jomas ielu un pludmali.

Zemesgabala plāns

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" zemesgabals atrodas Jauktā darījumu apbūves teritorijā (6JD1), Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt grozījumus ar Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 14. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" apstiprinātajā detālplānojumā atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu".

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir SIA "SEAGULL INVESTMENTS".

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, apmeklētāju pieņemšanas laikā, katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00, pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 54.kabinetā.