Detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšana zemesgabalam Jaunķemeru ceļš 2
Publicēts: ceturtdiena, 3.marts, 2016

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 105.punktu paziņo, ka 2016.gada 25.februārī ir pieņemts lēmums Nr.70 (protokols Nr.2, 45.punkts) „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jaunķemeru ceļš 2, Jūrmalā".

Zemesgabals Jaunķemeru ceļš 2 atrodas Jūrmalā, Jaunķemeros, kvartālā starp Jaunķemeru ceļu, Kolkas ielu, Brīzes ielu un kāpu meža teritoriju.

Zemesgabala plāns

 Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" zemesgabals atrodas Jauktas darījumu apbūves teritorijā (14JD), Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, Rīgas jūras līča piekrastes būvlaidē, Ķemeru nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir paredzēt esošās ēkas (nomas punkta) rekonstrukciju par kafejnīcu un pludmales inventāra nomas punktu, precizējot Rīgas jūras līča piekrastes būvlaidi un nosakot apbūves rādītājus - apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalā, kā arī plānoto (atļauto) izmantošanu, vadoties pēc Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir SIA "GOLDDUST COMPANY".

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, apmeklētāju pieņemšanas laikā, katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00, pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 54.kabinetā.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE