Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 105.punktu paziņo, ka 2016.gada 25.februārī ir pieņemts lēmums Nr.69 (protokols Nr.2, 44.punkts) „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 7, Jūrmalā".

Zemesgabals Jūras ielā 7 atrodas Jūrmalā, Majoros, kvartālā starp Jūras ielu, Kaiju ielu, Vanagu ielu un kāpu meža teritoriju.

Zemesgabala plāns

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" zemesgabals atrodas Jauktas dzīvojamās apbūves teritorijā krasta kāpu aizsargjoslā (6JDzK), Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt grozījumus ar Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 17. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.66 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 7 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu " apstiprinātajā detālplānojumā atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu ".

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir Dzintra Ernstsone.

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, apmeklētāju pieņemšanas laikā, katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00, pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 54.kabinetā.