Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 105.punktu paziņo, ka 2016.gada 10.martā ir pieņemts lēmums Nr.130 (protokols Nr.3, 25.punkts) „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kļavu ielā 1, Jūrmalā, Jūrmalā".

 

Zemesgabals Kļavu ielā 1, kadastra Nr.1300 010 1320, atrodas Jūrmalā, Dubultos, teritorijā starp Kļavu ielu, Rūdolfa Blaumaņa ielu, Ceriņu ielu un pludmali.

 

Zemesgabala shēma

 Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" zemesgabals atrodas Jauktā dzīvojamās apbūves teritorijā (6JDz), Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, daļēji - Rīgas jūras līča piekrastes būvlaidē.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt prasības jaunas dzīvojamās ēkas/savrupmājas būvniecībai zemes vienības dienvidu daļā, kā arī nepieciešamās infrastruktūras attīstība un esošās gājēju takas pārvietošana un labiekārtošana.

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Aleksandrs Bronfmans un Dmitrijs Bronfmans.

 

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, apmeklētāju pieņemšanas laikā, katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00, pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 54.kabinetā.