Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 105.punktu paziņo, ka 2016.gada 10.martā ir pieņemts lēmums Nr.131 (protokols Nr.3, 26.punkts) „ Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ernesta Birznieka - Upīša ielā 19, Jūrmalā ".

 

Zemesgabals Ernesta Birznieka Upīša ielā 19, kadastra Nr. 1300 004 1901, atrodas Jūrmalā, Lielupē, kvartālā starp 17.līniju, Ernesta Birznieka Upīša ielu, 18.līniju un piekrastes kāpu meža teritoriju.

 Zemesgabala shēma

 

 

 Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" zemesgabals atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (3DzS), Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt grozījumus ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.75 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 19/21, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu " apstiprinātajā detālplānojumā atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu".

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja ir Irina Suhova..

 

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, apmeklētāju pieņemšanas laikā, katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00, pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 54.kabinetā.