Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 91.punktu, Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2016.gada 24.martā ir pieņemts lēmums Nr.138 (protokols Nr.4, 1.punkts) „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu” un izdoti Saistošie noteikumi Nr.8 (protokols Nr.4, 2.punkts) “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

 

Ar Teritorijas plānojuma grozījumu paskaidrojuma rakstu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un ar Teritorijas plānojuma grozījumu pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.