Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2016.gada 21.aprīlī ir pieņemts lēmums Nr.179 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 2.februāra lēmuma Nr.82 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 2” atzīšanu par spēku zaudējušu”.