Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka 2016.gada 21.aprīlī ir pieņemts lēmums Nr.180 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Upes ielā 2, Jūrmalā”.

Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Mellužos, teritorijā starp Upes ielu un Piejūras ielu.

 

 Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā krasta kāpu aizsargjoslā (9DzK), Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt zemesgabala sadales iespējas, precizējot prasības jaunas dzīvojamās ēkas/savrupmājas būvniecībai zemes vienības ziemeļu daļā.

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Maksims Kargins.

 

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, apmeklētāju pieņemšanas laikā, katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00, pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 54.kabinetā.