Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka 2016.gada 18.augustā ir pieņemts lēmums Nr.400 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā”.

Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Ķemeros, teritorijā starp Tūristu ielu, “Meža māju” un Ķemeru nacionālā parka dabas teritorijām.

 

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Dabas un apstādījumu teritorijā (DA5) un teritorijā ar īpašiem noteikumiem Vēsturiskais Ķemeru parks (TIN14), Ķemeru nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā, neliela zemesgabala daļa atrodas Ķemeru nacionālā parka neitrālajā zonā. Zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas aizsardzības zonā. Zemesgabalā atrodas īpaši aizsargājams koks un teritorija ap to – 0,1258ha.

 

Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir paredzēt publiski pieejamas atpūtas infrastruktūras (mierīgai un aktīvai atpūtai dabā) izveidi, zemes gabalā Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 026 0093), izbūvējamās sabiedriskās ēkas - daudzfunkcionāla un interaktīva dabas tūrisma objekta, funkciju nodrošināšanai, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmu 2014. – 2020.gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apstiprināšanu” un tajos izdarīto grozījumu ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmumu Nr.518 “Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2015. – 2017.gadam” 3.pielikuma 7.punktu.

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Jūrmalas pilsētas dome.

 

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, apmeklētāju pieņemšanas laikā, katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00, pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 59.kabinetā.