Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2016.gada 18.augustā ir pieņemts lēmums Nr.401 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.653 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 2005” atzīšanu par spēku zaudējušu”.