Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2016.gada 15.septembrī ir pieņemts lēmums Nr.427 (protokols Nr. 12, 1.punkts) „Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” daļas atcelšanu” un izdoti Saistošie noteikumi Nr.29 (protokols Nr. 12, 2.punkts) “Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” daļas atcelšanu”.

 

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerharda 2016.gada 9.septembra rīkojuma Nr.215 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” darbības apturēšanu daļā” saņemšanas, Jūrmalas pilsētas dome ir nolēmusi atcelt 2016.gada 24.marta saistošo noteikumu Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.13.apakšpunktu, 22.punktu, 44.punktu un 2502.punktu.

 

Ar Teritorijas plānojuma grozījumu paskaidrojuma rakstu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un ar Teritorijas plānojuma grozījumu pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.