Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka 2016.gada 15.septembrī ir pieņemts lēmums Nr.457 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā”.

Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Kaugurciemā, kvartālā starp Kaugurciema ielu un pludmali.

 

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS23), Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, vietējas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, ūdensgūtnes iecirkņa ķīmiskajā aizsargjoslā.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt esošās dzīvojamās ēkas pārbūves vai jaunas dzīvojamās ēkas izvietošanas iespējas zemesgabalā, detalizēt apbūves nosacījumus, precizējot apbūves rādītājus un apbūves zonu.

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir Skaidrīte Tralle un Ināra Melne.

 

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, apmeklētāju pieņemšanas laikā, katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00, pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 54.kabinetā.

 

 

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2020
PILSĒTAS KARTE