Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”  3.punktu paziņo, ka 2017.gada 12.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.31 „Par lokālplānojuma zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – I.Karjuse.

 

Lokālplānojuma mērķis ir izvērtēt un pamatot jaunizveidojamās zemes vienības minimālo platību un apbūves parametrus zemesgabalam Kaugurciems 47, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 019 1602, un izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta otro daļu.

 

Lokālplānojuma teritorija - zemesgabals Jūrmalā, Kaugurciems 47 atrodas Kaugurciemā, kvartālā starp Kaugurciema ielu, Zvārtas ielu un pieguļošo pludmales teritoriju. Zemesgabalā atrodas trīs dzīvojamās ēkas, četras palīgceltnes un izbūves. Platība - 3581m2.

 

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par lokālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75,  apmeklētāju pieņemšanas laikā, katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00, pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas 59.kabinetā.