Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka 2017.gada 23.martā ir pieņemts lēmums Nr.149 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Zvārtas ielā 27, Jūrmalā un Zvārtas ielā 27A, Jūrmalā”.

Zemesgabali atrodas Jūrmalā, Kaugurciemā, kvartālā starp Zvārtas ielu, Kaugurciema ielu un pludmali.

 

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabali atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS23), Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, vietējas nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, ūdensgūtnes iecirkņa ķīmiskajā aizsargjoslā.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt iespēju zemesgabalu robežu pārkārtošanai un savrupmāju būvniecībai zemesgabalos, precizējot katrai zemes vienībai apbūves rādītājus, atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus, atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kā arī izvērtēt un noteikt pasākumus Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā esošo dabas vērtību aizsardzībai.

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir SIA “NOVATORS” un Dace Aizstrauta.

 

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, apmeklētāju pieņemšanas laikā, katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00, pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 59.kabinetā.