Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka 2017.gada 27.aprīlī ir pieņemts lēmums Nr.250 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Mežmalas ielā 21, Jūrmalā”.

Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Krastciemā, kvartālā starp Mežmalas ielu, Ķīšu ielu, Grīvas ielu un Vīksnas ielu.

 

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS11).

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšlikumu zemesgabala sadalei piecos atsevišķos zemesgabalos, nosakot katrai zemes vienībai apbūves rādītājus, atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus, atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Valērijs Skiba.

 

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, apmeklētāju pieņemšanas laikā, katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00, pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 54.kabinetā.