Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka 2017.gada 17.maijā ir pieņemts lēmums Nr.285 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabala Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0101 daļai – pludmales nogabalam no 5.līnijas līdz 4.līnijai”.

 

Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Bulduros, pludmales nogabalā starp 5.līniju un 4.līniju.

 

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorija atrodas Dabas un apstādījumu (DA6) teritorijā un teritorijā ar īpašiem noteikumiem – Pludmales apkalpes teritorijā (TIN15), jūras aizsargjoslā, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas aizsargjoslā.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis - izstrādāt risinājumu īslaicīgas lietošanas būves pludmales apkalpes infrastruktūras nodrošināšanai ar paaugstinātu komforta līmeni, atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Jūrmalas pilsētas dome.

 

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, apmeklētāju pieņemšanas laikā, katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00, pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 59.kabinetā.