Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka 2018.gada 18.oktobrī ir pieņemts lēmums Nr.526 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Oļģerta ielā 8, Jūrmalā”.

 

Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Asaros, kvartālā starp Oļģerta ielu, Kārļa  ielu, Gaidas ielu un Kāpu ielu.

 

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS11), valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas aizsargjoslā.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt priekšlikumu zemesgabala sadalei trīs atsevišķos zemesgabalos, ievērojot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS11) noteiktās prasības zemesgabalu veidošanai, un nosakot katrai zemes vienībai apbūves rādītājus, atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus, atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS11) prasībām.

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Pillar 4 & 6, SIA.

 

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, apmeklētāju pieņemšanas laikā, katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00, pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 54.kabinetā.