Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3
Publicēts: otrdiena, 27.novembris, 2018

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

zemesgabalam Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā

 

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka 2018.gada 22.novembrī ir pieņemts lēmums Nr.572 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Saulgriežu ielā 3, Jūrmalā”.

Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Druvciemā, teritorijā starp Slokas ielu, Saulgriežu ielu, Zāļu ielu un Lielupi.

 

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS11).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt detālplānojuma grozījumus, lai varētu turpināt būvniecības procesu, saskaņojot izmaiņas uzsāktai būvniecības iecerei, lai grozītu būvatļauju un būvprojektu un tajos noteiktos apbūves rādītājus zemes vienībai atbilstoši spēkā esošajam Teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS11).

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, apmeklētāju pieņemšanas laikā, katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00, pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 54.kabinetā.

 

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE