Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka 2019.gada 21.februārī ir pieņemts lēmums Nr.79 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Turaidas ielā 17, Jūrmalā”.

Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Majoros, kvartālā starp Turaidas ielu, Meža prospektu, Rembates ielu un Dzintaru mežaparku.  

 

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC10), valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

 

Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt priekšlikumu zemesgabala sadalei divos atsevišķos zemesgabalos, ievērojot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu Jauktas centra apbūves teritorijā (JC10) noteiktās prasības, un nosakot katrai zemes vienībai apbūves rādītājus, atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus, atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu Jauktas centra apbūves teritorijā (JC10) prasībām.

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir SIA “MC TURAIDA PROPERTY”.

 

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, apmeklētāju pieņemšanas laikā, katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00, pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 54.kabinetā.