Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4
Publicēts: otrdiena, 26.marts, 2019

Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka 2019.gada 21.martā ir pieņemts lēmums Nr.133 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā”.

Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Mellužos, kvartālā starp Ģertrūdes prospektu, Ezeru ielu, Ausekļu ielu un Viršu ielu.

 

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabala daļa atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS12) un daļa atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS14). Zemesgabala daļa atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas aizsargjoslā.

 

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

 

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt priekšlikumu zemesgabala sadalei, ievērojot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS12) un Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS14) noteiktās prasības zemesgabalu veidošanai, un nosakot katrai zemes vienībai apbūves rādītājus, atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus, atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS12) un (DzS14) prasībām, un nodrošinot piekļūšanu no ielas katrai jaunveidojamai zemes vienībai.

 

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir SIA “BALTIC MARINE INVEST”.

 

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, apmeklētāju pieņemšanas laikā, katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00, pie detālplānojuma izstrādes vadītājas 54.kabinetā.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE