Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka 2019.gada 21.martā ir pieņemts lēmums Nr.134 “Par detālplānojuma zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā, izstrādes pārtraukšanu un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmuma Nr.277 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā” atcelšanu”.

 

Detālplānojuma izstrāde tika uzsākta 2016.gadā, lai izvērtētu un izstrādātu risinājumus kapsētu teritorijas un ar to saistītu ceremoniālo ēku un krematoriju apbūvei, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “JŪRMALAS KAPI” lūgumu uzsākt savlaicīgu kapsētas teritoriju plānošanu. Par kapsētas izveidi detālplānojuma teritorijā un krematorijas būvniecības ieceri publiskās apspriešanas laikā tika saņemti iedzīvotāju iebildumi – kopumā 722 iesniegumi. Patlaban no pašvaldības iestādes “JŪRMALAS KAPI” ir saņemtas prognozes, ka, piešķirot papildu līdzekļus un veicot teritorijas labiekārtošanu, platības no jauna piešķiramajām kapa vietām ir pietiekamas līdz 2026.gadam. Ņemot vērā saņemtās atsauksmes no iedzīvotājiem, kā arī precizēto informāciju par apbedījumu vietām, Jūrmalas pilsētas dome 2019.gada 21.martā ir nolēmusi pārtraukt detālplānojuma izstrādi.

 

Iepazīties ar dokumentiem par detālplānojuma izstrādi var valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, kā arī pie detālplānojuma izstrādes vadītājas Ilzes Karjuses Pilsētplānošanas nodaļā, tālrunis 67754071, elektroniskā pasta adrese ilze.karjuse@jurmala.lv.