Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1801 publisko apspriešanu
Publicēts: trešdiena, 27.marts, 2019

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumu Nr.135 „Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1801 Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts lokālplānojumu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

Līdz ar lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1801, Jūrmalā, redakciju, publiskā apspriešana notiks arī tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata projektam.

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt izvērtēt iespēju šajā zemesgabalā noteikt funkcionālo zonu ar atļauto izmantošanu savrupmāju apbūvei un izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā.

 

Lokālplānojuma ierosinātājs ir SIA “MEŽAKRASTS”.

 

Lokālplānojuma izstrādātājs ir SIA “DEI arhitekti”, Brīvības iela 40-38, Rīga, LV-1050, tālrunis 26100595.

 

Ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu veicis un Vides pārskata projektu sagatavojis Valdis Felsbergs, Bērzlapu ielā 34, Rīgā, LV-1058, tālrunis 29277744.

Lokālplānojuma un tā Vides pārskata projekta publiskā apspriešana notiks no 2019.gada 9.aprīļa līdz 2019.gada 20.maijam. 

 

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojumu un tā Vides pārskata projektu izdrukas formā varēs iepazīties Jūrmalas „Zemes nama” ēkas 1.stāva vestibilā Edinburgas prospektā 75, savukārt, elektroniskā formā - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00. Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu no plkst.14.00 līdz 18.00 pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas Ilzes Karjuses, Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, 59.kabinetā.

 

Aicinām piedalīties publiskās apspriešanas sanāksmē 2019.gada 15.maijā plkst.17.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE