Jūrmalas pilsētas dome, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2019.gada 18.aprīlī ir pieņemts lēmums Nr.186 „Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu zemesgabala Sporta ielā 1/3, Jūrmalā, apbūvei”.

 

Ar minēto lēmumu tika nolemts pagarināt detālplānojuma īstenošanas uzsākšanas termiņu nosakot, ka ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra lēmumu Nr.566 apstiprinātā detālplānojumā paredzētās zemesgabala Sporta ielā 1/3, Jūrmalā, apbūves īstenošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LATUZVIS uzsākt četru gadu laikā pēc pārjaunojuma līguma parakstīšanas, detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2029. gada 31. decembrim”.