Par izmaiņām lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12 publiskās apspriešanas norisē

2020.gada 20.februārī ir pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.91 „Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

 

Tika izsludināta publiskā apspriešana no 2020.gada 4.marta līdz 2020.gada 9.aprīlim.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.41.punktu (Ministru kabineta 25.03.2020. rīkojuma Nr.119 redakcijā) noteikts, ka no teritorijas attīstības plānošanas normatīvajiem aktiem izrietošo sabiedrisko vai publisko apspriešanu termiņos netiek ieskaitīts laiks no 2020.gada 12.marta, kad valsts teritorijā ir ārkārtējā situācija, attiecīgi publiskās apspriešanas termiņš tiks pagarināts par ārkārtējās situācijas laiku.

 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības “Covid-19” izplatību, ir atcelta apmeklētāju pieņemšana. Aicinām izmantot attālinātas konsultācijas iespējas pa tālruni 67754071 un elektronisko pastu ilze.karjuse@jurmala.lv.

 

Aicinām sekot līdzi informācijai Jūrmalas pilsētas interneta vietnē www.jurmala.lv un publikācijām Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze”, kur tiks ievietota aktuālā informācija par lokālplānojuma publisko apspriešanu.

 

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties elektroniskā formā - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv/geo/tapis#document_15047, pašvaldības tīmekļa vietnē jurmala.lv/docs/k20/l/k200091.htm.

 

Priekšlikumus un ierosinājumus lūdzam sniegt valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv. Tos var nosūtīt arī ar pasta starpniecību Jūrmalas pilsētas domei, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 un Pilsētplānošanas nodaļai Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, LV-2010. Elektroniski parakstītus iesniegumus var nosūtīt uz Jūrmalas pilsētas domes elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv.

 

______________________________

 

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 21.februāra lēmumu Nr.91 „Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts lokālplānojumu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

Lokālplānojuma mērķis ir izvērtēt apbūves parametru izmaiņas (palielināšanu) zemes vienībai Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, un izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kā arī izstrādāt detalizētus apbūves nosacījumus viesnīcas būvniecības iecerei.

 

Lokālplānojuma ierosinātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “M.J.Finance”.

 

Lokālplānojuma izstrādātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “8.darbnīca”, adrese Lauku ielā 35-69, Jūrmalā, LV-2016, tālrunis 26439223.

 

Lokālplānojuma publiskā apspriešana notiks no 2020.gada 4.marta līdz 2020.gada 9.aprīlim. 

 

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojumu izdrukas formā varēs iepazīties Jūrmalas „Zemes nama” ēkas 1.stāva vestibilā Edinburgas prospektā 75, bet elektroniskā formā - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00. Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu no plkst.14.00 līdz 18.00 pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas 59.kabinetā.