Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12 publisko apspriešanu un atzinumu saņemšanu
Publicēts: trešdiena, 10.jūnijs, 2020

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 21.februāra lēmumu Nr.91 „Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts lokālplānojumu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

Lokālplānojuma mērķis ir izvērtēt apbūves parametru izmaiņas (palielināšanu) zemes vienībai Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, un izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kā arī izstrādāt detalizētus apbūves nosacījumus viesnīcas būvniecības iecerei.

 

Lokālplānojuma ierosinātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “M.J.Finance”. Lokālplānojuma izstrādātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “8.darbnīca”, adrese Lauku ielā 35-69, Jūrmalā, LV-2016, tālrunis 26439223.

Tika izsludināta publiskā apspriešana no 2020.gada 4.marta līdz 2020.gada 9.aprīlim.

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.41.punktu (Ministru kabineta 25.03.2020. rīkojuma Nr.119 redakcijā) noteikts, ka no teritorijas attīstības plānošanas normatīvajiem aktiem izrietošo sabiedrisko vai publisko apspriešanu termiņos netiek ieskaitīts laiks no 2020.gada 12.marta, kad valsts teritorijā ir ārkārtējā situācija.

 

Publiskā apspriešana turpināsies no 2020.gada 10.jūnija līdz 2020.gada 8.jūlijam.

 

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojumu izdrukas formā varēs iepazīties Jūrmalas „Zemes nama” ēkas 1.stāva vestibilā Edinburgas prospektā 75, iepriekš piesakot apmeklējumu un norādot vēlamo apmeklējuma laiku. E-pasta adrese apmeklējuma pieteikšanai: rita.ansule@jurmala.lv; tālrunis 29425622.

 

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties elektroniskā formā - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv/geo/tapis#document_15047, pašvaldības tīmekļa vietnē jurmala.lv/docs/k20/l/k200091.htm.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, ievietojot pastkastītē pie ēkas galvenās ieejas. Tos var nosūtīt arī ar pasta starpniecību Jūrmalas pilsētas domei, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 un Pilsētplānošanas nodaļai Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, LV-2010. Elektroniski parakstītus iesniegumus var nosūtīt uz Jūrmalas pilsētas domes elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv .

 

Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās no plkst.14.00 līdz 18.00, iepriekš piesakoties pa tālruni vai e-pastā. 

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 30.jūnijā plkst.17.00 Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Lai nodrošinātu valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē lūdzam iepriekš pieteikties; e-pasts rita.ansule@jurmala.lv , tālrunis 29425622.

 

Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par lokālplānojuma turpmāko izstrādes procesu un publisko apspriešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā, vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE