Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas publisko apspriešanu
Publicēts: trešdiena, 10.jūnijs, 2020

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 20.februāra lēmumu Nr. 92 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tika nolemts Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 

Vienlaikus ar Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju publiskā apspriešana notiks arī tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata projektam.

 

Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un tā grozījumi tiek izstrādāti visai pilsētas administratīvajai teritorijai. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi plānots pabeigt 2020.gadā.

 

Teritorijas plānojuma grozījumu un tā ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu izstrādātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “METRUM”, Ģertrūdes ielā 47, Rīga, LV-1011, tālrunis 67860311, elektroniskā pasta adrese: metrum@metrum.lv.

 

Tika izsludināta publiskā apspriešana no 2020.gada 9.marta līdz 2020.gada 22.aprīlim.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.41.punktu (Ministru kabineta 25.03.2020. rīkojuma Nr.119 redakcijā) noteikts, ka no teritorijas attīstības plānošanas normatīvajiem aktiem izrietošo sabiedrisko vai publisko apspriešanu termiņos netiek ieskaitīts laiks no 2020.gada 12.marta, kad valsts teritorijā ir ārkārtējā situācija.

 

Publiskā apspriešana turpināsies no 2020.gada 10.jūnija līdz 2020.gada 20.jūlijam.

 

Publiskās apspriešanas laikā ar Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju un Vides pārskatu izdrukas formā varēs iepazīties Jūrmalas “Zemes nama” ēkas vestibilā Edinburgas prospektā 75, iepriekš piesakot apmeklējumu un norādot vēlamo apmeklējuma laiku. E-pasta adrese vai tālrunis apmeklējuma pieteikšanai: rita.ansule@jurmala.lv; tālrunis 29425622; solvita.beitane@jurmala.lv  tālrunis 67751590.

 

Ar Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju un Vides pārskatu var iepazīties elektroniskā formā - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, ievietojot pastkastītē pie ēkas galvenās ieejas. Tos var nosūtīt arī ar pasta starpniecību Jūrmalas pilsētas domei, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 un Pilsētplānošanas nodaļai Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, LV-2010. Elektroniski parakstītus iesniegumus var nosūtīt uz Jūrmalas pilsētas domes elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv .

Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

 

Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās no plkst.14.00 līdz 18.00, iepriekš piesakoties pa tālruni vai e-pastā.  Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks

  • 2020.gada 2.jūlijā plkst.18.00 Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā;
  • 2020.gada 9.jūlijā plkst.18:00, Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110, Jūrmalā;
  • 2020.gada 16.jūlijā plkst.18.00 Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

 

Lai nodrošinātu valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē, lūdzam iepriekš pieteikties;

rita.ansule@jurmala.lv , tālrunis 29425622;

solvita.beitane@jurmala.lv ,  tālrunis 67751590.

 

Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu turpmāko izstrādes procesu un publisko apspriešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā, vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE