Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2019.gada 28.janvārī Pilsētplānošanas nodaļā ir pieņemts lēmums Nr.14-1/151 pagarināt darba uzdevuma termiņu detālplānojuma izstrādei zemesgabaliem Druvciems 1201, Jūrmalā un Druvciems 1203, Jūrmalā, nosakot, ka darba uzdevums ir derīgs līdz 2021.gada 16.februārim.

 

Ar lēmumu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.