Darbinieku kontakti
Struktūrvienība -
Nodaļa -
Atcelt filtru
Administratīvā komisija
Nosaukums: Administratīvā komisija
Adrese: Jomas iela 17, Jūrmalā, LV-2015
Tālrunis: 26171315
Apraksts:

Darbība

 • izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, pamatojoties uz sastādītājiem administratīvo pārkāpumu protokoliem par administratīvajiem pārkāpumiem saskaņā ar LAPK 210.pantu;
 • kontrolē pieņemto lēmumu izpildi, sadarbojas ar  zvērinātiem tiesu izpildītājiem, sniedz ziņas IIIS Integrētai Iekšlietu Informācijas Sistēmai;
 • sagatavo materiālus un pārstāv pārsūdzētos administratīvo pārkāpumu lietu pieņemtos lēmumus tiesā.

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18. decembra nolikums Nr.29  Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums

 

Kartes koordinātas:
56.9729734,23.793898
Administratīvi juridiskā pārvalde
Nosaukums: Administratīvi juridiskā pārvalde
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala
Tālrunis: 67093816
Apraksts:

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem: pirmdienās plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

 

Darbība

 • nodrošina domē un tās apmeklētāju apkalpošanas centrā ienākošo un izejošo dokumentu reģistrāciju, apriti un kontroli;
 • organizē apmeklētāju apkalpošanas centra darbu, nodrošina apmeklētājiem kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu un informācijas sniegšanu;
 • nodrošina domes arhīva dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu, izmantošanu un nodošanu;
 • nodrošina domes sēžu, komiteju, patstāvīgo komisiju, vadības sanāksmju un darba grupu darbu, sniedzot organizatoriska un juridiska rakstura atbalstu;
 • veic nepieciešamos pasākumus vietējās pašvaldības domes un Saeimas vēlēšanu un tautas nobalsošanu organizēšanā;
 • nodrošina pārskatāmu pašvaldības interešu aizstāvību tiesā un citās valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī kontrolē pieņemto nolēmumu izpildi;
 • nodrošina pašvaldības administratīvo ēku, apsaimniekošanu un uzturēšanu.

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 12.septembra nolikums Nr.19 Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums

 

Kartes koordinātas:
56.9728091,23.7886998
Attīstības pārvalde
Nosaukums: Attīstības pārvalde
Adrese: Dubultu prospekts 2
Tālrunis: 67511486
Apraksts:

Kontakti

Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa, Projektu nodaļa, Stratēģiskās plānošanas nodaļa, Uzņēmējdarbības attīstības nodaļa un Vides nodaļa
adrese: Dubultu prosp. 2
juridiskā adrese: Jomas ielā 1/5 LV 2015
Būvniecības projektu vadības nodaļa
adrese: Jomas ielā 17
juridiskā adrese: Jomas ielā 1/5

 

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem: pirmdienās plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

 

Darbība

 • nodrošina pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un piedalās reģionālo un nacionālo attīstības plānošanas dokumentu izstrādē;
 • sekmē ilgtspējīgas tūrisma nozares attīstību pašvaldībā;
 • sekmē ilgtspējīgu tūrisma un uzņēmējdarbības vides attīstību un nodarbinātības jautājumu risināšanu pašvaldībā;
 • koordinē finanšu līdzekļu piesaisti no starptautiskajiem un nacionālajiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības programmām un fondiem;
 • nodrošina ārējā finansējuma piesaistīšanu pašvaldības projektu īstenošanai, pārrauga un vada Eiropas Savienības fondu un citu ārējo finanšu instrumentu projektu ieviešanu domē, kā arī pašvaldības kapitālsabiedrībās un iestādēs;
 • nodrošina vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu pašvaldībā;
 • koordinē, pārrauga un kontrolē pašvaldības sabiedriskā transporta pakalpojumus un pasažieru komercpārvadājumus;
 • organizē un sagatavo priekšlikumus par pašvaldības nekustamā īpašuma būvprojektu izstrādi un būvniecību gadījumos, kad tiek piesaistīti ārējie finanšu avoti;
 • organizē, koordinē un kontrolē pašvaldības īpašuma objektu projektēšanas, būvniecības, atjaunošanas, pārbūves un restaurācijas darbus gadījumos, kad tiek piesaistīti ārējie finanšu avoti;
 • nodrošina ceļu un ielu remonta un būvniecības procesa organizēšanu pašvaldībā;
 • nodrošina pašvaldības administratīvās teritorijas ceļu satiksmes organizēšanu atbilstoši pašvaldības kompetencei.

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23.augusta nolikums Nr.31 Attīstības pārvaldes nolikums
Kartes koordinātas:
56.9684721,23.7745692
Bāriņtiesa
Nosaukums: Bāriņtiesa
Adrese: Dubultu prosp.1
Tālrunis: 67764573
Apraksts:

Kontakti

adrese: Dubultu prospektā 1 (2.stāvā)
e-pasts:

barintiesa@jurmala.lv

e-adese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000091456
pieņemšanas laiki: pirmdiena plkst. 9.00–12.00
ceturtdiena plkst. 15.00–18.00
Bāriņtiesas sēdes:     otrdienās plkst.9.00–17.00,
nepieciešamības gadījumā tiek rīkotas ārkārtas sēdes.
neatliekamos gadījumos informācija tiek pieņemta un konsultācijas sniegtas pa tālruņiem: 67764573, 67761731, 28639787
iesniegumi tiek pieņemti: pirmdiena – trešdiena plkst. 9.00–17.00
ceturtdiena plkst. 9.00–18.00
piektdiena plkst. 8.30–15.30
Ārpus bāriņtiesas darba laika, kā arī brīvdienās un svētku dienās, gadījumos, ja tiek apdraudēta bērna vai aizgādnībā esošas personas veselība vai dzīvība, jāvēršas Valsts vai pašvaldības policijā.

 

Informācijai!

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā lietas izskatīs pārsvarā bez procesa dalībnieku klātbūtnes (rakstveida procesā), izņemot īpašos gadījumos, kas saistīti ar bērnu vai aizgādnībā esošu personu veselības un dzīvības apdraudējumu. Lietas izskatīs klātienē, ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus.

Papildus, uz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laiku, konsultāciju sniegšana un apmeklētāju pieņemšana klātienē tiek atcelta. Nepieciešamības gadījumā aicinām sazināties pa tālruni 67761731 vai 28639787.

 

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa ir īpaša statusa Jūrmalas pilsētas domes izveidota aizbildnības un aizgādnības un lēmumu pieņemšanā neatkarīga iestāde, kas īsteno un nodrošina bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesību un interešu aizsardzību Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Bāriņtiesas darbību reglamentē Starptautiskie normatīvie akti, kurus Latvijas Republika ir ratificējusi, Bāriņtiesu likums, Latvijas Republikas Civillikums, Administratīvā procesa likums, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi” u.c. ārējie normatīvie akti.

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa personu iesniegumus izskata Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā. Gadījumos, kad nepieciešama administratīvā akta izdošana – Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli – trīs bāriņtiesas locekļu sastāvā. Bāriņtiesas sēdes notiek valsts valodā.

Galvenie uzdevumi:

 • Bāriņtiesa ir iestāde, kura primāri nodrošina nepilngadīgu bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un interešu aizsardzību.
 • Informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība.
 • Izšķir bērna un vecāku vai aizbildņu domstarpības.
 • Lemj par aprūpes tiesību atņemšanu un atjaunošanu vai lietas par aizgādības tiesību atņemšanas ierosināšanu tiesā bērna vecākiem.
 • Aizstāv bērna personiskās un mantiskās intereses.
 • Lemj par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai un audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atņemšanu.
 • Lemj par aizbildnības nodibināšanu, bērna ievietošanu audžuģimenē vai aprūpes iestādē.
 • Lemj par adopciju un dod atzinumu.

 

Kādos gadījumos jebkurai personai ir pienākums vērsties Bāriņtiesā:

 • Ja ir pamatotas aizdomas, ka bērns cieš no vecāku vai citu personu vardarbības;
 • Ja bērns atrodas viņa veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos;
 • Ja bērns palicis bez vecāku aprūpes un gādības.

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 18.jūnija nolikums Nr.17 Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmums Nr.205 Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu
Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesas pārskata ziņojums par darbu 2019.gadā 
Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesas pārskata ziņojums par darbu 2018.gadā 
Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesas pārskata ziņojums par darbu 2017.gadā 
Kartes koordinātas:
56.969015,23.7742955
Budžeta nodaļa
Nosaukums: Budžeta nodaļa
Adrese: Jomas iela 1/5
Tālrunis: 67093982
Apraksts:

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem: pirmdienās plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

 

Galvenie uzdevumi 

 • izstrādā pašvaldības budžeta projektu nākamajam budžeta gadam, ievērojot valsts budžeta likumu, un iesniedz to izskatīšanai deputātu komitejās, pamatojoties uz pašvaldības budžeta finansēto institūciju finanšu pieprasījumiem;
 • veic finansējuma novirzīšanu atbilstoši apstiprinātajiem budžeta asignējumiem un budžeta tāmēm;
 • sekmē pašvaldības institūciju akumulēto finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu pašvaldības funkciju pildīšanai;
 • nodrošina savstarpējo norēķinu veikšanu ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiemi; veic valsts piešķirtās mērķdotācijas pedagogu atalgojumam sadali atbilstoši pašvaldības pieņemtajiem normatīvajiem aktiem un Izglītības nodaļas sniegtajiem datiem, kā arī sniedz priekšlikumus tās apstiprināšanai pašvaldības budžetā;
 • veic pašvaldības kapitālsabiedrību finansiālās darbības analīzi atbilstoši apstiprinātajam kapitālsabiedrības finanšu plānam.

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 28.novembra nolikums Nr.32 Budžeta nodaļas nolikums
Kartes koordinātas:
56.9728091,23.7886998
Centralizētā grāmatvedība
Nosaukums: Centralizētā grāmatvedība
Adrese: Jomas iela 1/5
Tālrunis: 67093806
Apraksts:

Kontakti

Kases darba laiks  
pirmdiena  8.30–13.00 un 13.30–18.00
otrdiena – ceturtdiena 8.30–13.00 un 13.30–17.00
piektdiena 8.30–13.00 un 13.30–16.00
Pieņemšanas laiks pie speciālistiem
pirmdiena plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

 

Galvenie uzdevumi 

 • veic pašvaldības un domes finanšu operāciju grāmatvedības uzskaiti, reģistrējot un iegrāmatojot saimnieciskos darījumus grāmatvedības reģistros, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem;
 • veic pašvaldības un domes finanšu līdzekļu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti;
 • veic uzskaiti par pašvaldības institūciju norēķinu kontos esošo naudas līdzekļu kustību;
 • nodrošina pašvaldības un domes finanšu līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu, atbilstoši piešķirtiem budžeta līdzekļiem un attaisnojuma dokumentiem;
 • nodrošina savlaicīgus norēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem un piegādātajām precēm apstiprinātā budžeta ietvaros un atbilstoši attaisnojuma dokumentiem;
 • nodrošina Eiropas Savienības finansēto projektu grāmatvedības uzskaiti;
 • organizē kases darbu naudas saņemšanai un izsniegšanai.

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 28.novembra nolikums Nr.31 Centralizētās grāmatvedības nolikums

 

 

 

 

 

Kartes koordinātas:
56.9728091,23.7886998
Dzimtsarakstu nodaļa
Nosaukums: Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Paula Stradiņa iela 6
E-pasts: Dzimts@jurmala.lv
Tālrunis: 67752332
Apraksts:

Kontakti

Pieņemšanas laiks:  
pirmdiena   10.00_13.00
otrdiena        8.0012.00
trešdiena        9.00–13.00
ceturtdiena   13.00–18.00
piektdiena       9.00–12.00
Pakalpojumus iespējams pieteikt  arī portālā www.latvija.lv

 

Galvenie uzdevumi

 • nosaka tiesiskās attiecības civilstāvokļa aktu – laulību reģistrēšanā;
 • reģistrē un paziņo dzimšanas faktu;
 • reģistrē un paziņo miršanas faktu;
 • reģistrē laulības, kas noslēgtas pie noteiktu konfesiju garīdzniekiem;
 • kārto civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu atjaunošanas, papildināšanas, labošanas lietas, sagatavo atzinumus, pamatojoties uz ieinteresēto personu iesniegumiem;
 • pieņem paternitātes atzīšanas iesniegumus;
 • pieņem iesniegumus un sagatavo dokumentus vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņai, tos iesniedzot departamentam;
 • atjauno bojā gājušos civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, anulēt, papildina un labot civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, pamatojoties uz tiesas spriedumiem, administratīvajiem aktiem, nodaļas atzinumu vai ieinteresēto personu iesniegumiem;
 • izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, izziņas un izrakstus no civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem pēc fizisku un juridisku personu pieprasījuma;
 • sniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamās ziņas par personu laulību reģistrāciju un izmaiņām civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanai;
 • sniedz ziņas Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam par ārzemnieku reģistrētajiem miršanas faktiem;
 • organizē un nodrošina apmeklētāju pieņemšanu nodaļā.

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikums Nr.30 Dzimtsarakstu nodaļas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmums Nr.53 Par Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem
Samaksa par Dzimtsarakstu nodaļā sniegtajiem pakalpojumiem notiek tikai ar norēķinu kartēm. Skaidrā naudā apmaksu var veikt bankā, saņemot norēķinu konta numuru Dzimtsarakstu nodaļā.
Kartes koordinātas:
56.9875208,23.8728116
Iepirkumu birojs
Nosaukums: Iepirkumu birojs
Adrese: Jomas iela 17
Tālrunis: 29156399
Apraksts:

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem: pirmdienās plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

 

Galvenie uzdevumi

 • izstrādā pašvaldības iekšējos normatīvos aktus domes struktūrvienību un pašvaldības padotībā esošo iestāžu iepirkumu organizēšanai un veikšanai;
 • veic iepirkumu procedūras publisku būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu vai vispārīgo vienošanos noslēgšanai, sagatavojot iepirkumu dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pamatojoties uz iepirkumu pasūtītāju - domes struktūrvienību un pašvaldības iestāžu pieprasījumiem;
 • veic centralizētos publiskos pašvaldības iepirkumus;
 • pārbauda un saskaņo publisko iepirkumu līgumus, kontrolē to atbilstību publiskos iepirkumus regulējošajiem normatīvajiem aktiem, iepirkumu dokumentiem un iepirkumu komisiju lēmumiem;
 • izveido iepirkumu datu bāzi, to pastāvīgi aktualizējot un pilnveidojot atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
   

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta nolikums Nr.23 Iepirkuma biroja nolikums
Kartes koordinātas:
56.9729734,23.793898
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde
Nosaukums: Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde
Adrese: Jomas iela 1/5
Tālrunis: 67093831
Apraksts:

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem: pirmdienās plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

 

Galvenie uzdevumi

 • līdzdarbojas veidošanā un īsteno vienotu pašvaldības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju stratēģiju saskaņā ar pašvaldības stratēģiskajiem plānošanas dokumentiem;
 • izstrādā un realizē detalizētu IKT attīstības un rīcības plānu atbilstoši IKT stratēģijai un citiem pašvaldības plānošanas dokumentiem, lēmumiem un rīkojumiem;
 • ievieš, uztur un attīsta nepieciešamo IKT infrastruktūru un informācijas sistēmas pašvaldības, tās struktūrvienībās un pašvaldības padotībā esošo iestāžu funkciju un to veicamā darba atbalstam;
 • piedalās informācijas sabiedrības veidošanas procesā, nodrošinot pašvaldības atpazīstamību kā radošu informācijas sabiedrības attīstīšanas līderi.
   

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 18.decembra nolikums Nr.25 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes nolikums
Kartes koordinātas:
56.9728091,23.7886998
Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa
Nosaukums: Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa
Adrese: Edingurgas prosp. 75
Tālrunis: 67147594
Apraksts:

 

Iesniegumu un projektu pieņemšana un izsniegšana
Darba laiks: pirmdiena  8.30–13.00 un 13.30–18.00
otrdiena–ceturtdiena 8.30–13.30 un 13.30–17.00
piektdiena 8.30–13.00 un 13.30–16.00
Adrese: Edinburgas prosp.75, Jūrmala, LV-2010
Kabinets: 1. stāvs, 6. kabinets
Apmeklētāju apkalpošanas speciāliste: Ina Jansone
tālrunis: 67147592
e-pasts: pasts@jurmala.lv
referente: Anda Leišavniece
tālrunis: 27855015
e-pasts:  anda.leisavniece@jurmala.lv
Inženiernodaļas speciālistu pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 14.00–18.00
ceturtdienās plkst. 9.00–12.00

 

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas galvenie uzdevumi

 • sadarbībā ar Valsts zemes dienestu veic augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • veic pašvaldības vietējā ģeodēziskā tīkla uzraudzību un uzturēšanu;
 • aktualizē apbūves un inženierkomunikāciju, dambju un krasta nostiprinājumu izvietojuma plānus, nodrošina pašvaldības meliorācijas sistēmu datu iesniegšanu reģistrācijai un aktualizēšanu valsts sabiedrībai „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas kadastra daļai un Valsts zemes dienesta kadastra daļai;
 • sagatavo inženierbūvju plānošanas uzdevumus vai atzinumus izskatīšanai būvvaldē pēc fizisko un juridisko personu iesniegumiem saistībā ar inženierbūvju, komunikāciju un meliorācijas sistēmu būvniecības iecerēm;
 • izsniedz izziņas par būvobjektu infrastruktūras izbūves ģeodēzisko atbilstību akceptētiem projektiem un izsniegtajām atļaujām, izsniedz izziņas par apgrūtinājumiem un kontrolē to iezīmēšanu apgrūtinājumu un topogrāfiskajos plānos;
 • sagatavo domes lēmumu projektus par infrastruktūras objektu būvniecību, to sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu un rezultātu apstiprināšanu.

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikums Nr.33 Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmums Nr.577 Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem
 
Kartes koordinātas:
56.979555,23.8434054
Izglītības pārvalde
Nosaukums: Izglītības pārvalde
Adrese: Dubultu prosp.1
Tālrunis: 67511492
Apraksts:

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem: pirmdienās plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

 

Galvenie uzdevumi

 • nodrošina pašvaldības teritorijā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības iegūšanu;
 • organizē profesionālās ievirzes, interešu izglītības un mūžizglītības pieejamību, izsniedz licences interešu izglītības programmu īstenošanai;
 • izstrādā un realizē pašvaldības stratēģiskos un politikas plānošanas dokumentus izglītības jomā;
 • nodrošina pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un veic iekļaujošas izglītības atbalsta darbību;
 • pārrauga bērnu tiesību aizsardzību pašvaldībā.
   

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 22.janvāra nolikums Nr.1 Izglītības pārvaldes nolikums
Kartes koordinātas:
56.969015,23.7742955
Izpilddirektors
Nosaukums: Izpilddirektors
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala
E-pasts: edgars.stobovs@jurmala.lv
Tālrunis: 67093805
Apraksts:

Kontakti

Iedzīvotāju pieņemšana: vienu reizi mēnesī, pieraksts pie sekretāres 67093805,
Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, 349.kab.
Īpašumu pārvalde
Nosaukums: Īpašumu pārvalde
Adrese: Jomas iela 1/5
Tālrunis: 67093802
Apraksts:

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem: pirmdienās plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

 

Darbība

 • nodrošina pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo vai tai piekrītošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; 

 • administrē pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu racionālu un lietderīgu izmantošanu;

 • organizē pašvaldības īpašuma privatizāciju vai atsavināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

 • veic nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu un pašvaldības budžetā iemaksājamo ieņēmumu uzskaiti;

 • nodrošina pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā pašvaldības iedzīvotājiem; 

 • nodrošina personu dzīvesvietas deklarēšanas funkcijas izpildi pašvaldībā;

 • nodrošina pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldību;

 • plāno un koordinē pašvaldības administratīvā teritorijā esošo mežu uzraudzību, pašvaldības īpašumā esošo mežu un apstādījumu apsaimniekošanu; 

 • plāno un koordinē pašvaldības neapbūvētā īpašuma apsaimniekošanu un labiekārtošanu, ielu un ceļu apsaimniekošanu, zaļās zonas un pludmales uzturēšanu un sakopšanu;

 • organizē, koordinē un kontrolē pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo būvju uzturēšanu, tai skaitā veicot būvdarbus.
   

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikums Nr.18 Īpašumu pārvaldes nolikums
Kartes koordinātas:
56.9728091,23.7886998
Kultūras nodaļa
Nosaukums: Kultūras nodaļa
Adrese: Muižas iela 6
Tālrunis: 29100003
Apraksts:

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem: pirmdienās plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

 

Galvenie uzdevumi

 • koordinē un kontrolē pašvaldības pārraudzībā esošo kultūras organizāciju darbu;
 • sniedz organizatorisko un metodisko palīdzību kultūras mantojuma saglabāšanas un kultūras jaunrades jautājumos pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un citām organizācijām;
 • koordinē pašvaldības teritorijā esošo kultūras jomā strādājošo darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu un tālākizglītību;
 • organizē un vada vietēja un starptautiska mēroga kultūras projektus;
 • plāno, koordinē un īsteno pašvaldības atbalstu biedrībām un nodibinājumiem kultūras jomā;
 • popularizē kultūrvēsturisko mantojumu un kultūras pieejamību kā pilnvērtīga un mūsdienīga dzīvesveida sastāvdaļu.
   

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikums Nr.12 Kultūras nodaļas nolikums
Kartes koordinātas:
56.9800091,23.8548874
Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde
Nosaukums: Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde
Adrese: Jomas iela 1/5
Tālrunis: 67093861
Apraksts:

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem: pirmdienās plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

 

Darbība

 • nodrošina Jūrmalas pilsētas zīmola attīstību un veicina pilsētas un pašvaldības atpazīstamību nacionālā un starptautiskā līmenī;
 • nodrošina informācijas pieejamību pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai par pašvaldības darbību un aktualitātēm;
 • nodrošina domes oficiālā viedokļa izplatīšanu sabiedrībā, organizē domes realizētās politikas skaidrošanu pilsētas iedzīvotājiem;
 • pārrauga vienotas pašvaldības publiskās komunikācijas īstenošanu, stiprinot pilsētas pozīciju iedzīvotāju interešu aizstāvībā, biznesa vides nostiprināšanā, investīciju un tūristu piesaistē;
 • sekmē pilsētas iedzīvotāju līdzdalību pašvaldības pārvaldē un iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti;
 • izstrādā pašvaldības starptautiskās sadarbības programmas un piedalās to īstenošanā;
 • nodrošina pašvaldības sadarbības koordināciju ar starptautiskajām institūcijām un organizācijām atbilstoši pārvaldes kompetencei;
 • nodrošina pašvaldības tūrisma informācijas centru un punktu izveidošanu un darbību.

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta nolikums Nr.32 Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes nolikums 
Kartes koordinātas:
56.9728091,23.7886998
Personas datu aizsardzības speciālists
Nosaukums: Personas datu aizsardzības speciālists
Adrese: Jomas iela 1/5
Apraksts:

Pieņemšanas laiks  pirmdienās plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 31.oktobra lēmums Nr.54 Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” 

 

 

Personāla nodaļa
Nosaukums: Personāla nodaļa
Adrese: Jomas iela 1/5
Tālrunis: 67093921
Apraksts:

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem: pirmdienās plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

 

Galvenie uzdevumi

 • Izstrādā personāla politiku un stratēģiju, un vada tās ieviešanu sadarbībā ar domes vadību;
 • noformē, kārto un aktualizē domes darbinieku un pašvaldības padotībā esošo iestāžu vadītāju personāla lietas; organizē un vada darbinieku piesaisti un pretendentu atlasi uz vakantajām amata vietām, noformē darbā pieņemšanu;
 • koordinē amatu klasificēšanu un nodrošina amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma saskaņošanu; organizē izpilddirektora uzdevumā domē pastāvošo amatu analīzi un novērtēšanu, kā arī personāla kompetences un darba rezultātu novērtēšanu;
 • koordinē sadarbību ar arodbiedrībām;
 • sadarbojas ar domes struktūrvienībām un pašvaldības padotībā esošajām iestādēm personāla apmācības jomā, izstrādā apmācības plānu un kopīgus apmācību projektus.
   

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 7.augusta nolikums Nr.16 Jūrmalas pilsētas domes Personāla nodaļas nolikums
Kartes koordinātas:
56.9729265,23.7888059
Pilsētplānošanas nodaļa
Nosaukums: Pilsētplānošanas nodaļa
Adrese: Edinburgas prosp.75
E-pasts: pasts@jurmala.lv
Tālrunis: 67147592, 27855015
Apraksts:

Galvenie uzdevumi

 • nodrošina būvniecības procesa tiesiskumu pašvaldības administratīvajā teritorijā savas kompetences ietvaros;
 • sagatavo būvvaldei iesniedzamos atzinumus un izziņas saistībā ar būvniecību, pilsētplānošanu, kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzību un vides vizuālo kvalitāti;
 • izvērtē un sagatavo atzinumus par detālplānojumiem;
 • pieņem lēmumus par zemes ierīcības projektu uzsākšanu;
 • piedalās un organizē teritorijas plānojuma, detālplānojumu, apbūves noteikumu un citu noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanā;
 • sagatavo lēmumu projektus par adrešu piešķiršanu;
 • sagatavo domes lēmumu projektus par zemes ierīcības projektu un zemesgabalu sadales apstiprināšanu;
 • nodrošina domes noteikto kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, aizsardzību un attīstību;
 • izstrādā vides vizuālās noformēšanas prasības, izskata, izvērtē un sniedz atzinumus vai norādījumus vides objektu izvietošanai pašvaldības teritorijā.

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikums Nr.22 Pilsētplānošanas nodaļas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra saistošie noteikumi Nr.40 Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām
Kartes koordinātas:
56.979555,23.8434054
Priekšsēdētāja birojs
Nosaukums: Priekšsēdētāja birojs
Adrese: Jomas iela 1/5
Tālrunis: 67093930
Apraksts:

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem: pirmdienās plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

 

Galvenie uzdevumi

 • organizē un plāno priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka darbu;
 • saskaņā ar priekšsēdētāja uzdevumu sniedz viedokli par konkrētu nozaru politikas, juridisko, finanšu, ekonomikas, sabiedrisko attiecību u.c. jautājumiem;
 • veikc informācijas apkopošanu un analīzi, lai nodrošinātu priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka pienākumu izpildi;
 • kontrolē priekšsēdētāja operatīvo sanāksmju pieņemto lēmumu izpildi;
 • sniedz atbalstu Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldei darbā ar plašsaziņas līdzekļiem un oficiālo ārvalsti delegāciju, vizīšu un citu pašvaldības pasākumu, kuros piedalās priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks, organizēšanā un koordinēšanā;
 • priekšsēdētāja vietā un viņa uzdevumā sniedz priekšsēdētāja viedokli plašsaziņas līdzekļiem;
 • izskata priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam adresēto korespondenci, sagatavo atbildes dokumentu projektus biroja kompetences ietvaros;
 • nodrošina un koordinē priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka apmeklētāju reģistrāciju un pieņemšanu;
 • plāno un koordinē priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka kalendāro darba kārtību;
 • koordinē priekšsēdētāja transporta pakalpojumu izmantošanu.
   

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikums Nr.37 Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja biroja nolikums
Kartes koordinātas:
56.9729265,23.7888059
Revīzijas un audita nodaļa
Nosaukums: Revīzijas un audita nodaļa
Adrese: Edinburgas prosp.75
Apraksts:

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem: pirmdienās plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

 

Darbība

 • kontrolē pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam un tāmēm;
 • pārbauda pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību vadītāju un amatpersonu finansiālās darbības likumību un lietderību;
 • kontrolē vai pašvaldības finanšu līdzekļi, kustamā un nekustamā manta tiek apsaimniekota atbilstoši domes lēmumiem un iedzīvotāju interesēm;
 • veic uz risku novērtējumu balstītus sistēmas iekšējos auditus, lai pārbaudītu pašvaldības, pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības iekšējās kontroles sistēmas darbību;
 • sniedz priekšsēdētājam ziņojumu par veiktajām revīzijām un iekšējiem auditiem;
 • sniedz priekšsēdētājam ieteikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem;
 • veic revīziju un iekšējā audita ieteikumu ieviešanas uzraudzību;
 • sniedz konsultācijas domes struktūrvienībām un iestādēm, lai sekmētu pašvaldības, pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību mērķu sasniegšanu;
 • koordinē iekšējo un ārējo auditoru sadarbību un informācijas apmaiņu;
 • veic Valsts kontroles revīziju un ārējo auditoru ieteikumu ieviešanas uzraudzību pašvaldībā, pašvaldības iestādēs vai kapitālsabiedrībās.
   

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra nolikums Nr.34 Jūrmalas pilsētas revīzijas un audita nodaļas nolikums
Kartes koordinātas:
56.979555,23.8434054