Pasākumu afišas
Saulgrieži un Līgo nakts Jūrmalā
20.06.2018 - 23.06.2018
Dzintaru un Kauguru pludmalē
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumu LTV tiešraide uz lielā ekrāna
07.07.2018 - 08.07.2018
Horna dārzā, Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras nama pagalmā, Raiņa ielā 110
Vasaras koncerti Horna dārzā
25.06.2018 - 27.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Vasaras koncerts Horna dārzā
30.06.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
Vasaras koncerts Horna dārzā
15.07.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
11.starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “VOX ANGELICA”
01.07.2018 - 26.08.2018
Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Baznīcas ielā 13
Bērnu vasara Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
03.06.2018 - 26.08.2018
Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
Starptautiskais senioru deju festivāls “Puķu balle”
29.06.2018
Bulduru dārzkopības vidusskolas sporta zālē, Viestura iela 6
Seminārs "No sakāves vietas līdz savai uzvarai"
28.06.2018
Kauguru kultūras nams Raiņa iela 110
Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde “Durvis”
08.06.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas Mākslas skolā, Strēlnieku prospektā 30
Ainava. Abstrakcijas. Anetes Kalniņas gleznas
28.07.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Dagdas parketas stāsti. Zitas Sudņikas gleznojumi uz koka
28.06.2018 - 26.07.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Signes Vanadziņas izstāde “Kurš gadalaiks?”
20.06.2018 - 31.08.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Latvijas čempionāts pludmales futbolā 2018
14.06.2018 - 04.08.2018
Jūrmalas pludmales centrā, Kaiju ielas galā
jūnijs 2018
14 septembris
2017 gads
ceturtdiena
10.00
14 septembris
2017 gads
ceturtdiena
11.00
Domes sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

11.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

11.05

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā

I.Dzene

 

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāja iecelšanu amatā

 

 

 1.  

Par Majoru vidusskolas direktora iecelšanu amatā

 

11.10

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu

I.Kalvāne

11.15

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu”

D.Paule

11.20

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas dome 2017.gada 23.marta lēmumā Nr.115 „Par līdzdalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu”

I.Vasmanis

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra nolikumā Nr.43 „Nolikums par metodisko apvienību darbību”

 

11.25

 1.  

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas „Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” atklātajā projektu konkursā

E.Majore

 

 1.  

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA 1)  „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā (Me.You.Personality./Es.Tu/Personība)

 

 

 1.  

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+ pamatdarbības Nr.1 (KA 1)  „Personu mobilitāte mācību nolūkos” atklātajā projektu konkursā (Be active!”/ „Esi aktīvs!”)

 

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumā Nr.14 „Par dalību Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2)  „Stratēģiskās partnerības” atklātajā projektu konkursā”

 

11.35

 1.  

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas keramikas un veidošanas mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana” noslēgumu

T.Vaišļa

11.40

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumā Nr.566 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

J.Artemjevs

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra lēmumā Nr.637 „Par dalību darbības programmas 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējuma pilsētu teritorijās” ierobežotā projektu konkursā”

 

11.45

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 16.februāra lēmumā Nr.58 „Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas „Labāka pilsētu plānošana Centrālās Baltijas jūras reģionā” atklātajā projektu konkursā

A.Bukins

11.50

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmumā Nr.381 „Par dzīvojamās mājas Brocēnu ielā 3, Jūrmalā, tehnisko stāvokli un īrnieka nodrošināšanu ar dzīvojamo platību”

G.Kovaļevska

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-64, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 62-87, Jūrmalā,  īres līguma noslēgšanu

 

11.55

 1.  

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas valdes 1993.gada 28.oktobra lēmumā Nr.579 „Par zemes nodošanu lietošanā un namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Lienes ielā 6

V.Zvejniece

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Ķemeru ielā 58, Jūrmalā un Ķemeru ielā 60, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kaugurciema ielā 18, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.marta lēmuma Nr.264 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 107”atcelšanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 107, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Bražuciema ielā 3, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Braslas ielā 2B, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 102, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Peldu ielā 5, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmumā Nr.501 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 26 apstiprināšanu”

 

 

 1.  

Saistošie noteikumi „Par nekustamo īpašumu nodokli Jūrmalā”

 

12.05

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Gulbju ielā 73A

I.Dreika

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Jaunķemeri 0012, Jūrmalā, Jaunķemeri 0013, Jūrmalā, Kūdra 0024, Jūrmalā, Kūdra 0025, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par nakts patversmes telpu Raiņa ielā 62, Jūrmalā, nodošanu valdījumā un metadona farmakoterapijas pakalpojuma nodrošināšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā, atsavināšanu pārdodot par brīvu cenu

 

 

 1.  

Par telpu nomu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darba nodrošināšanai

 

 

 1.  

Par zemes vienības Druvciems 0021, Jūrmalā, daļu nomas līgumu noslēgšanu

 

 

 1.  

Par ūdenstilpes daļas Priedaine 2406, starp 4 km un 5 km, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Smiltenes ielā 1A, Jūrmalā nomu

 

 

 1.  

Par dzīvokļu īpašumu objektu Nr.1 līdz Nr.8 pirmo izsoli

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, objektu Nr.1., Nr.2., un Nr.3 otrās  izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, objekta Nr.4 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par valstij piekrītoša dzīvokļa īpašuma Zaķu ielā 4A-1, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

 

 

 1.  

Par nekustamo īpašumu maiņu