Pasākumu afišas
Kino Jūrmalā marta mēnesī
04.03.2018 - 25.03.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras nams, Raiņa ielā 110
Ciklā "Veiksmes akadēmija" tikšanās ar Daci Straumi
09.03.2018
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
MAČO. Stand-up komēdija - vīrišķības tests divās daļās
16.03.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Izrāde “Kā Sarkangalvīte ar Vilku spēlējās”
04.03.2018
Jūrmalas teātris, Muižas ielā 7
Izrāde "Tuntuļu Jurītis"
11.03.2018
Jūrmalas teātris, Muižas ielā 7
Kino Jūrmalā februāra mēnesī
03.02.2018 - 25.02.2018
Jūrmalas Kultūras centrām Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Kino - Kriminālās ekselences fonds
10.03.2018 - 11.03.2018
Jūrmalas Kultūras centrām Jomas ielā 35 un Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Aicina Jūrmalas Džeza klubs!
23.03.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Brīvdienu mūzika
21.01.2018 - 20.05.2018
Dzintaru koncertzālē, Turaidas ielā 1
Oļģerta Kraukļa akvareļu izstāde “Piekrastes romantika”
22.02.2018 - 29.03.2018
Aspazijas mājā, Z.Meierovica prospektā 18/20
Dzintara Malkauss foto izstāde "Nereālā realitāte - Bangladeša"
02.02.2018 - 01.03.2018
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Izstāde "Siltais Zīmuls"
19.01.2018 - 14.03.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Mākslas akcija "Vēstule no Jūrmalas Mākslinieku nama"
09.01.2018 - 31.03.2018
Jūrmalas Mākslinieku nams Muižas iela 6
Eiropas meiteņu basketbola līgas čempionāts 2018
01.03.2018 - 04.02.2018
Sporta namā "Taurenītis"
februāris 2018
07 decembris
2017 gads
ceturtdiena
10.00
Jūrmala
07 decembris
2017 gads
ceturtdiena
11.00
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iespējām un iespējamo finansējuma apmēru studentu studiju maksas segšanai vai ikmēneša stipendija piešķiršanai

I.Vasmanis

 1.  

Par Jūrmalas Sporta skolas sadarbības līgumu ar biedrību “Jūrmalai un sportam”

S.Bērziņš

 1.  

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mūzikas vidusskolas stundu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšana un audzēkņu konkurētspējas paaugstināšana" noslēgumu

K.Ojala

 1.  

Konkursa „Gada balva kultūrā” nolikums

I.Auniņa

 1.  

Par Nordplus Jauniešu izglītības programmas mobilitātes-sagatavošanas vizītes projekta "Veidosim nākotni" īstenošanu un projekta 2018.gada budžeta pieprasījumu

M.Trofimova

07 decembris
2017 gads
ceturtdiena
14.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Par būves nojaukšanu Tukuma ielā 21, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par  būves nojaukšanu Zušu ielā 2a, Jūrmalā

 

 1.  

Par  būves nojaukšanu Lašu ielā 4, Jūrmalā

 

 1.  

Par  būves nojaukšanu Slokas ielā 6, Jūrmalā

 

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudošu ēku Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā sakārtošanu

 

 1.  

Par zemesgabalu Dubultu prospektā 40, Jūrmalā, un Dubulti 2528, Jūrmalā, apvienošanas apstiprināšanu un adreses likvidēšanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Skolas ielā 40, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Daugavas ielā 2, Jūrmalā, un Daugavas ielā 4, Jūrmalā, nemainot zemes vienību esošās platības.

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Mirdzas ielā 31, Jūrmalā

 

 1.  

Par ierosinājumu uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemesgabaliem Rudzu ielā 4, Jūrmalā un Rudzu ielā 6, Jūrmalā

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Peldu ielā 5, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Braslas ielā 2B, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.augusta lēmumā Nr. 480 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 18  apstiprināšanu”

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabala Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 0101 daļai – pludmales nogabalam no 5.līnijas līdz 4.līnijai, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 53, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu zemei, nodokļa maksātājam par nekustamo īpašumu, kas veic saimniecisko darbību izīrējot nekustamo īpašumu

A.Lindermane

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”

J.Artemjevs

 1.  

Par grozījumiem projekta “Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes” apstiprinātajā 2017.gada budžetā

B.Birzniece

 1.  

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.2.apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” projekta „Tikai uz augšu!”  noslēgumu

 

 1.  

Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības   programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasēs

 

 1.  

Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības   programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē

 

 1.  

Par dzīvokļu īpašumu objektu no Nr.1 līdz Nr.3 un no Nr.5 līdz Nr.7, otro izsoli

S.Brauere

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.50, Talsu šosejā 31 k-15, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Jūrmalas pilsētas pašvaldībai

 

 1.  

Par grozījumiem 2016.gada 6.jūnija Bezatlīdzības lietošanas līgumā Nr.1.2-16/766 (Pils iela 1, Jūrmalā)

 

 1.  

Par apbūvēta zemesgabala Brocēnu iela 15, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par zemes gabala Valteru prospektā 54, Jūrmalā, labiekārtošanu un uzturēšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli 

 

07 decembris
2017 gads
ceturtdiena
14.00
A.Kronenberga Slokas bibliotēkā Raiņa ielā 3
07 decembris
2017 gads
ceturtdiena
16.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
07 decembris
2017 gads
ceturtdiena
18.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
12.09.2017 - 03.02.2018
Izstāde “Rainis un Ibsens”
Raiņa un Aspazijas vasarnīcā, J.Pliekšāna ielā 5/7

Izstādes tēma “Rainis un Ibsens” iezīmē abu autoru dažādās saskares jomas. Ibsena loma Raiņa dzīvē ir īpaša. Dzejnieka tapšanas posmā tieši Ibsena personības iespaids dziļi ietekmē Raini. Izsūtījumā Slobodskā viņš pārtulko Ibsena lugu “Svētki Solhaugā”. Vēlākajos gados, veidojot savu drāmas teoriju, Rainis vienmēr atgriežas pie Ibsena kā svarīga atskaites punkta. Izstādē sastopas divi dramaturgi, kuri izteic sava laikmeta idejas. 

Vitrīnās eksponēti oriģināli – fotoattēli, grāmatas no Raiņa un Aspazijas personiskās bibliotēkas ar dzejnieka piezīmēm u.c., kas atklās šo darbu aktualitāti mūsdienās un rosinās saskatīt Ibsena un Raiņa ideju dzīvotspēju.

Izstādē eksponēti materiāli no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma.

Izstādes kuratore - Astrīda Cīrule.
Mākslinieks – Ints Sedlenieks.

22.09.2017 - 30.12.2017
Albertam Kronenbergam 130. Izstāde “Kronenbergs. Lietu stāsti.”
Aspazijas mājā Z. Meierovica prospektā 18/20

Lietas runā. Tās piepilda klusumu.Tās runā dažādās balsīs – gan humorpilnā, rotaļīgā, romantiskā, gan nopietnā. Priekšmeti stāsta par sevi, par cilvēkiem, kas tās radījuši, lietojuši un atstājuši mums kā liecību par savu LAIKU un DARBU.

Aspazijas mājas lietu klusumam uz laiku pievienosies arī pazīstamā jūrmalnieka – mākslinieka un rakstnieka Alberta Kronenberga lietas. Viņa zīmējumi un dzejoļi bijuši kopā ar vairākām latviešu paaudzēm. Daudziem mīļi autora uzburtie tēli — Mazais ganiņš, Tuntuļu Jurītis, Pieci kaķi un citi pasaku varoņi. Māksliniekam piederējušie priekšmeti liks mums iejusties viņa  Pasaulē, lai lietās varētu saklausīt to stāstu par 20.gs. laimīgajiem 20. un 30. gadiem – laiku, kas Kronenberga dzīvē bijis spožākais.

Alberta Kronenberga 130. jubilejas gadā satiksies veci draugi un kaimiņi -  Aspazija un Kronenbergs. Abi – mūsu nācijai nozīmīgi, katrs ar savu devumu, svarīgi arī šodien.

09.11.2017 - 15.01.2018
Somijas mākslinieču darbu izstāde “Plūstošā daba”
Mākslas stacijā "Dubulti"

Sešas jaunās mākslinieces no Somijas ar fotodokumentu, metaforu un “fotogēnisku zīmējumu” palīdzību atklās svaigas domas par cilvēcības būtību izstādē “Plūstošā daba” Mākslas stacijā “Dubulti”.

Par atbildību aicina domāt arī Rīna Rinne, fotožurnāliste, kas dokumentējusi Tamperes sociālo māju rajonu Hipposkylä. Rajons radies 1940. gados kā komunāla mājvieta ģimenēm, bet patlaban to apdzīvo ap divsimts vientuļu cilvēku. Rīne Rinne pievērš uzmanību sabiedrības pašas izveidotām teritorijām, kas ar laiku tiek izstumtas no redzesloka.

Nora Isoeskeli (Noora Isoeskeli), Herta Kīski (Hertta Kiiski), Nora Sandgrena (Noora Sandgren), Sara Horniga (Sara Hornig), Rīna Rinne (Riina Rinne) un Kaisa Rautaheimo (Kaisa Rautaheimo) katra savā intonācijā runā par mūsdienu sociālām problēmām un pasaules izjūtu. Šogad 6. decembrī Somija svin savas neatkarības 100 gadus, un šo faktu atzīmē arī izstāde.

Herta Kīski uzskata, ka patiesa cilvēciska labklājība sasniedzama vien tad, ja visi komunicē ar visiem. Viņa, veidojot savu instalāciju uz vietas Mākslas stacijā “Dubulti”, izmanto fotogrāfiju, video, performanci un reālu telpu. 

Fotogrāfe Kaisa Rautaheimo divus gadus ir veidojusi projektu “Zēni”, kurā uzmeklējusi, fotografējusi un stundām ilgi sarunājusies ar vīriešiem vecumā no 20 līdz 30 gadiem, kas dzīvo kā autsaideri un jūtas atstumti no dzīves. Jauni vīrieši, kas dzīvo bezdarbībā, apātijā vai depresijā, ir sociāla Somijas problēma.

“Mūsu dienišķā maize” ir Vācijā dzimušās, pašlaik Somijā studējošās mākslinieces Saras Hornigas darbs. Palīdzību ar bezmaksas pārtiku Somijā sāka nodrošināt 1990. – krīzes – gados, taču joprojām tūkstošiem Somijas iedzīvotāju katru nedēļu stāv “maizes rindā”. Sara Horniga fiksējusi pēc pārtikas pastieptās rokas un somas, kas ārēji neatšķiras no labi dizainētās mūsdienu sabiedrības pārtikušajām rokām un somām. Problēma jāmeklē dziļāk, zem dizaina virskārtas.

Nora Isoeskeli savā konceptuālajā fotoprojektā “Tavs skatiens ir pielādēts ierocis” risina pasaules uztveres saistību ar cilvēka domāšanu un zināšanām, aktualizējot kultūras ietekmi uz cilvēka attiecībām ar pasauli un cilvēka atbildību.

Izstādes plakātā izmantots Noras Sandgrenas darbs no sērijas “Plūstošā esība”, kura pamatā ir doma, ka cilvēks ir pats sev svešinieks, neizzināta teritorija. Darba suģestējošo abstrakto formu veido paņēmieni no fotogrāfijas pirmsākumos veiktajiem “fotogēniskā zīmējuma” eksperimentiem.

 

Izstādes “Plūstošā daba” kuratores ir Fotogrāfijas muzeja direktore Maira Dudareva, kuratore Tūla Alajoki no Somijas un Mākslas stacijas “Dubulti” vadītāja Inga Šteimane.

 

Izstādi atbalsta Jūrmalas pilsētas dome, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Dina un Jānis Zuzāni.

 

Izstāde aplūkojama līdz 15. janvārim bez maksas katru dienu no plkst. 7.00 līdz 18.30. Bezmaksas ekskursiju  pieteikšana un kontakti: e-pasts: dubulti.art.station@gmail.com, tālrunis: 29548719.

14.11.2017 - 08.12.2017
Latvijas dzimšanas dienai veltītā konkursa izstāde ,,JĀ/NEatkarība 2017”
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Izstādes apmeklēšanas laiks: darbdienās no plkst. 9.00–17.00

Ieeja bez maksas.

14.11.2017 - 09.12.2017
Konkursa izstāde "JĀ/NEatkarība-2017"
15.11.2017 - 17.01.2018
“Oforta Ģilde” rīkotā profesionālas grafikas izstāde “99.ZIEMA”
Jūrmalas Kultūras centrā Jomas ielā 35
“Oforta Ģilde” rīkotā profesionālas grafikas izstāde “99.ZIEMA”

Pirmssvētku laikā, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienu, “Oforta Ģilde” piedāvā daudzveidīgu, profesionālu grafikas izstādi “99.ZIEMA”. Skatītajiem tiek sagatavota spilgta mākslinieku darbu plejāde, kuru vidū gan LMA studentu, gan sabiedrībā atzītu mākslinieku radīti darbi, gan nesen Latvijas Mākslas akadēmiju absolvējušu mākslinieku darbi.

Baiba Kalna, Veronika Jazenšilde, Divi Melni Suņi, Jegors Rostovs, Signe Štrauss, Anna Šenke, Māris Subačs, Gabija Priede, Igo Fomins, Marita Maizīte, Jekaterīna Grjazeva, Ina Voroncova, Inga Jurāne, Mētra Drulle, Linda Lagzdiņa, Zahars Ze, Renāte Kloviņa, Anita Nikuļceva, Jeļena Burdeņuk, Gunārs Krollis un Nele Zirnīte.

Ar ko šī ziema īpaša? Varbūt ar to, ka Gaidu laiks iegūst īpašu un pacilātu rezonansi, sagaidot vairākus  svētkus reizē. Sākoties vēlā rudenī, bet sagaidīs gada skaistākos svētkus – Ziemassvētkus. Ziemassvētkos ikkatra dvēsele tiecas pēc gaismas, bet tautas apziņā gaisma ir ceļš uz brīvību. Mākslā arī mīt brīvība. Tā palīdz un rosina passkatīties uz lietām no jauna un negaidīta rakursa. Kā piemērām, Māra Subača mākslas darbos, kurā vārdi pārtop par spilgtu vizualizāciju:

PASAKA PAR SIMTĀS ZIEMAS GAIDĪŠANU 

"IR TIKAI DEVIŅDESMIT DEVĪTĀ ZIEMA VIRS LATVIJAS", VIENA NO DAUDZĀM SNIEGPĀRSLĀM TEICA APSNIGUŠAI PREZIDENTA PILIJ.

"PIEPILDĀS SAPŅI KAS PĀRDZĪVO VISMAZ VIENU ZIEMU", ATBILDĒJA APSNIGUŠAIS KAROGS VIRS PREZIDENTA PILS

PASAKA PAR NOGRIMUŠO SAPNI   

“ES PIEDZIMU PIRMS DEVIŅDESMIT DEVIŅĀM ZIEMĀM”,TEICA SAPNIS

"TUVOJAS SIMTAIS PAVASARIS", ATBILDĒJA DEBESIS VIRS RĪGAS.

Mākslinieku darbos varēs sajust dažādas noskaņas, uztvert pasauli jaunās nokrāsas.  Caur mākslu mēs varam izjust mūsdienu laikmetu asāk un izdzīvot mirkļus pilnīgāk. Uz to arī aicina šī izstāde. Pārsteigumi mēdz iepriecināt, bet mēs, šķiet, nekad nepieradīsim pie dabas sagādātajiem pārsteigumiem, jo esam pieraduši pie gada laiku mijas un joprojām gaidīsim pirmo sniegu ziemā…

Jūrmalas Kultūras centra darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 13.00 līdz 18.00, sestdienās slēgts, svētdienās no plkst. 12.00 līdz 17.00.

Izstādes kuratore, māksliniece Nele Zirnite

29.11.2017 - 30.12.2017
Silvijas Brigitas Meškones personālizstāde “No Bētlemes līdz Atlantīdai”
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29

Līdz pat gada beigām Jūrmalas pilsētas muzejā skatāma gleznotājas Silvijas Brigitas Meškones (dz.1942.g.) personālizstāde "NO BĒTLEMES LĪDZ ATLANTĪDAI". Pie izstādes tēmas autore savas radošās darbības laikā ir atgriezusies atkal un atkal. Mākslinieces radošā darbība ir gana savrupa parādība latviešu mākslā, kas varbūt skaidrojams ar to, ka viņa izglītību ieguvusi Viļņā, Lietuvas Valsts Mākslas institūtā. Gleznotājas darbos dominē simboli, pasaules kultūras un reliģijas vēstures kodi, viņa pēta krāsu un gaismas optisko iedarbību uz cilvēka maņām.

Māksliniece uzsver, ka gleznā svarīgs ir vēstījums - tas var būt skaidri un nepārprotami formulēts, jebkuram nezinātājam saprotams, vēstījums var būt arī kodēts - vien uztveri ieviļņojošs un tālāk domāt rosinošs, kā maģija, kā iekšēji skanoša nots, ko nespēj aizmirst.

S. Meškone: "Mūsu pasaule, redzamā un neredzamā, tikai sajūtamā, sākas ar telpu, izplatījumu, sfēru... Ar to sākas un beidzas arī mākslinieka pasaule, bet pa vidu - vēstījums, tas, ko vienīgi tu ar tevis paša izvēlētajiem līdzekļiem spēj pateikt, un tikai tas, ko konkrētais skatītājs spēj uztvert, jo katram vēstījumam ir savs adresāts. Ir brīnišķīgi, ja tavai balsij atsaucas daudzi, bet nekad tie nebūs visi, jo pasaule taču ir tik dažāda, tik daudzveidīga."

Māksliniece strādā eļļas, akrila, pasteļa, akvareļa glezniecības un oforta tehnikās. Kopš 1973. gada ir Latvijas Mākslinieku savienības biedre. No 1998. līdz 2013. gadam bijusi lektore RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē, bet no 2004. līdz 2007.gadam RTU APF Tēlotājas mākslas katedras vadītāja. Regulāri piedalās izstādēs Latvijā un Lietuvā, sarīkojusi ap 20 personālizstādes. Silvijas Meškones darbi atrodas Latvijas muzeju un galeriju kolekcijās, privātkolekcijās Latvijā, Lietuvā, Krievijā, Armēnijā, Francijā, Vācijā, Itālijā, Bulgārijā, Nīderlandē, Zviedrijā, ASV, Kanādā, Izraēlā.

 

 

30.11.2017 - 30.12.2017
Autoru grupas "Kokons" izstāde “Līdzsvars”
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29
Autoru grupas "Kokons" izstāde “Līdzsvars”
FOTO: Baiba Rēdere, Trauslais līdzsvars, 2016

Jūrmalas pilsētas muzejā visu decembri būs skatāma septiņu dažādos medijos strādājošu mākslinieku kopizstāde “Līdzsvars”. Autoru grupa „Kokons” ir radusies, sanākot kopā māksliniekiem, kas kādu laiku ir bijuši vieni savā radošajā darbībā un ir atklājuši, ka ļoti svarīgs veids kā panākt līdzsvaru gan sevī, gan pasaulē, ir iepazīt sevi attiecībās un sadarbībā, kas mākslinieka profesijā nav ikdiena.

„Reiz dzīvoja aplis. Tas bija ievilkts jūras smiltīs jūras krastā. „Es zinu bezgalības noslēpumu,” aplis teica. Jūra uzšļāca ūdens vilni un nodzēsa daļu no apļa. „Bezgalība ir dzīva,” tā sacīja.” (M. Subačs, J. Rubenis)

Līdzsvars - visur klātesošs, bet nenotverams. Ja pasaule vēl nav aizgājusi bojā, lai cik sadalīta tā būtu, un cilvēku neprāts nav iznīcinājis visu, tas nozīmē, ka līdzsvars pastāv.

Cilvēka veidotais, ar kuru tiek šauri svērts un mērīts, vienmēr kādā empīriskā ceļā tiek pārbaudīts un atmērīts tiek ar daudz plašāku mērauklu, kas parāda visa sadomātā niecību. Tā jēgu nevar saprast uzreiz, bet iejaukšanās ir nepārprotama. Dažreiz arī tā var būt nemanāma. Tad svērts un mērīts tiek ilgākā laika nogrieznī. Neīstais agri vai vēlu zaudē. Vai tas ir līdzsvara pirksts? Iespējams....

Līdzsvars liecina par to, ka eksistē spēki, kas mijiedarbojas. Un šo spēku deja rada līdzsvara deju. Ir robeža, aiz kuras nav vairs atgriešanās, un tās ir līdzsvara beigas, bet varbūt jauna līdzsvara atskaites sistēmas meklējums?

Izstādē piedalās: Linda Freiberga (glezniecība), Baiba Rēdere (glezniecība), Elita Vansoviča (grafika), Ramona Pēkšēna (stikls), Gundega Strautmane (autortehnika), Armands Grundulis (konceptulācija), Māris Subačs (zīmējums).

01.12.2017 - 20.12.2017
Labdarības akcija “No manas mazās sirds”
Dubultu bērnu bibliotēkā Strēlnieku prospektā 38a/2

Lai darītu gaišāku gada tumšāko mēnesi, no 1.decembra līdz 20.decembrim Dubultu bērnu bibliotēkā, norisināsies labdarības akcija „No manas mazās sirds”, kuras ietvaros bērniem tiks piedāvāta iespēja darboties radošajās darbnīcās un izgatavot Ziemassvētku apsveikumus, lai iepriecinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” iemītniekus. 

 

Čaklie darboties gribētāji tiek laipni gaidīti Dubultu bērnu bibliotēkā, Strēlnieku prospektā 32A-2,

no otrdienas līdz piektdienai plkst. 10.00–16.00.

Tālrunis uzziņām 67760653.

 

  

01.12.2017 - 30.12.2017
Jūrmalas pilsētas muzeja krājuma izstāde no cikla “Mēneša eksponāts” - Georga Manceļa sprediķu grāmata
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29

No 1. decembra līdz 30. decembrim Jūrmalas pilsētas muzejā (Tirgoņu iela 29, Majori) tiks eksponēta muzeja krājumā glabātā Georga Manceļa sprediķu grāmata Lettische langgewünschte Postill”/ “Ilgi gaidītā latviešu sprediķu grāmata” (1699).

Jūrmalas pilsētas muzeja krājuma izstāde no cikla “Mēneša eksponāts” ļauj arī Jūrmalai iekļauties starptautiskajā Mārtiņa (Martina) Lutera un Reformācijas piecsimtgades atcerē. Pieminot šo gadadienu, Latvijā norisinās daudzveidīgs kultūras un zinātnes pasākumu kopums, kas sniedz iespēju iepazīties ar Reformācijas vēsturi un tās ietekmi uz kultūras attīstību Latvijā. Izstādē Jūrmalas pilsētas muzejā būs iespēja aplūkot materiālus, kas saistīti ar luterāņu baznīcām Jūrmalā – Bulduros, Dubultos, Ķemeros un Slokā, luterisko draudžu dzīvi, kā arī kādu muzejisku retumu – 1699. gadā izdoto G. Manceļa sprediķu grāmatu, kas neticamā veidā pārdzīvojusi visdažādākos laikmetus. Savulaik grāmata no paaudzes paaudzē glabājusies Asaros, senās zvejnieku mājās. Šis mēneša eksponāts simboliski iezīmē M. Lutera aizsāktās darbības un pausto ideju taustāmos rezultātus arī Latvijas kultūrtelpā – šoreiz iespieddarba formā; kā viena no agrīnākajām grāmatām latviešu valodā, kuras rašanos ierosinājusi nepieciešamība pēc latviešiem saprotamiem sakrāla satura tekstiem.

 

   

 

Līvija Baumane - Andrejevska

Jūrmalas pilsētas muzeja

Krājuma glabātāja

04.12.2017 - 29.12.2017
Izstāde “Čaklo vecmāmiņu rokdarbu izstāde”
Kauguru kultūras namā Raiņa ielā 110

Ieeja bez maksas

07.12.2017 - 03.03.2018
Vitālija Jermolajeva izstāde “Gara enerģija”
Vitālija Jermolajeva gleznu teātris INNER LIGHT, Omnibusa iela 19

Izstādes apmeklēšanas laiks: pirmdien – svētdien plkst. 11.00-17.00.

 

Ieejas maksa 5 eiro, pensionāriem un skolēniem, uzrādot apliecību 1 eiro.

Studentiem un apmeklētājiem grupās (vairāk kā 10 cilvēki) ieejas maksa 3 eiro.