Nav spēkā
Atcelts
Projekts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr. Veids Nosaukums Pieņemts Statuss
500 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
18.10.2018
501 Lēmums
Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu
Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas apstiprināšanu
18.10.2018
502 Lēmums
Par izstāšanos no Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas
Par izstāšanos no Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas
18.10.2018
503 Lēmums
Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā Nr.7 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē
Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā Nr.7 “Par dalību Darbības programmas 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē
18.10.2018
504 Lēmums
Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības  programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Ķemeru pamatskola)
Par dalību Darbības programmas 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības  programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē (Ķemeru pamatskola)
18.10.2018
505 Lēmums
Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu
Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu
18.10.2018
506 Lēmums
Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu
Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu
18.10.2018
507 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmumā Nr.527 “Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” īstenošanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra lēmumā Nr.527 “Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” īstenošanu”
18.10.2018
508 Lēmums
Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”
Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”
18.10.2018
509 Lēmums
Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projekta “Ja es būtu / If I were” īstenošanu
Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) skolu sektorā “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņai” projekta “Ja es būtu / If I were” īstenošanu
18.10.2018
510 Lēmums
Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projekta “SIA “Jūrmalas slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības uzlabošana” īstenošanu
Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projekta “SIA “Jūrmalas slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības uzlabošana” īstenošanu
18.10.2018
511 Lēmums
Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas spēkā esošo maksas pakalpojumu pārejas perioda noteikšanu
Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas spēkā esošo maksas pakalpojumu pārejas perioda noteikšanu
18.10.2018
512 Lēmums
Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”
Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.522 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē”
18.10.2018
513 Lēmums
Par Jūrmalas vakara vidusskolas likvidēšanu
Par Jūrmalas vakara vidusskolas likvidēšanu
18.10.2018
514 Lēmums
Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā
Par līdzdalību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā
18.10.2018
515 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumā Nr.113 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā piešķiršanas komisijas izveidi”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumā Nr.113 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā piešķiršanas komisijas izveidi”
18.10.2018
516 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” debitoru parādu norakstīšanu
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” debitoru parādu norakstīšanu
18.10.2018
517 Lēmums
Par būves nojaukšanu Medņu ielā 20, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Medņu ielā 20, Jūrmalā
18.10.2018
518 Lēmums
Par būves nojaukšanu Kāpu ielā 78, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Kāpu ielā 78, Jūrmalā
18.10.2018
519 Lēmums
Par būves nojaukšanu Straumes ielā 2, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Straumes ielā 2, Jūrmalā
18.10.2018
520 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jaņa Rozentāla ielā 11, Jūrmalā, un Jaņa Rozentāla ielā 13, Jūrmalā
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jaņa Rozentāla ielā 11, Jūrmalā, un Jaņa Rozentāla ielā 13, Jūrmalā
18.10.2018
521 Lēmums
Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr. 471 „Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu”
Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr. 471 „Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 21, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu”
18.10.2018
522 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības Tirgus ielā 8C, Jūrmalā, sadales apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības Tirgus ielā 8C, Jūrmalā, sadales apstiprināšanu un nosaukumu piešķiršanu
18.10.2018
523 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmuma Nr.368 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 apstiprināšanu” atcelšanu
Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmuma Nr.368 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 apstiprināšanu” atcelšanu
18.10.2018
524 Lēmums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Gaujas ielā 1, Jūrmalā
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Gaujas ielā 1, Jūrmalā
18.10.2018
525 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmuma Nr.108 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu
Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmuma Nr.108 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu
18.10.2018
526 Lēmums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Oļģerta ielā 8, Jūrmalā
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Oļģerta ielā 8, Jūrmalā
18.10.2018
527 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmuma Nr.28 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu
Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmuma Nr.28 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu
18.10.2018
528 Lēmums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 140, Jūrmalā
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kapteiņa Zolta ielā 140, Jūrmalā
18.10.2018
529 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabalam Otīlijas ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Par detālplānojuma zemesgabalam Otīlijas ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
18.10.2018
530 Lēmums
Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
18.10.2018
531 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 ,,Par Dzīvokļu komisiju”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 ,,Par Dzīvokļu komisiju”
18.10.2018
532 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-12 - 33, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-12 - 33, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
18.10.2018
533 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65B-22, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 65B-22, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
18.10.2018
534 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.25 Engures ielā 5A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.25 Engures ielā 5A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
18.10.2018
535 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.23 Skolas ielā 23, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.23 Skolas ielā 23, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
18.10.2018
536 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.12 Leona Paegles ielā 33 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.12 Leona Paegles ielā 33 k-2, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
18.10.2018
537 Lēmums
Par neapdzīvojamās telpas Nr.600 (garāža) Viestura ielā 27 k-3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par neapdzīvojamās telpas Nr.600 (garāža) Viestura ielā 27 k-3, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
18.10.2018
538 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
18.10.2018
539 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Karogu ielā 5, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
18.10.2018
540 Lēmums
Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
Par zemesgabala Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
18.10.2018
541 Lēmums
Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 013 1202 daļas nomas līguma noslēgšanu
Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 013 1202 daļas nomas līguma noslēgšanu
18.10.2018
542 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā daļas iznomāšanu
Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā daļas iznomāšanu
18.10.2018
543 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventas ielā 1, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventas ielā 1, Jūrmalā
18.10.2018
544 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 59, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 59, Jūrmalā
18.10.2018
545 Lēmums
Par valstij piekrītoša dzīvokļa īpašuma Ērgļu ielā 4 – 32, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
Par valstij piekrītoša dzīvokļa īpašuma Ērgļu ielā 4 – 32, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
18.10.2018
546 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 42, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij
Par nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 42, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij
18.10.2018
547 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas valdījumā
Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas valdījumā
18.10.2018
548 Lēmums
Par 2003.gada 22.maija Pilnvarojuma līguma Nr.01-16/636 izbeigšanu un nekustamo īpašumu Edinburgas prospektā 89 un Engures ielā 4A, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Centrālās bibliotēkas valdījumā
Par 2003.gada 22.maija Pilnvarojuma līguma Nr.01-16/636 izbeigšanu un nekustamo īpašumu Edinburgas prospektā 89 un Engures ielā 4A, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas Centrālās bibliotēkas valdījumā
18.10.2018
549 Lēmums
Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmumā Nr.300 “Par nekustamā īpašuma Dubultu prospekts 11-704, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā Jūrmalas ostas pārvaldei”
Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija lēmumā Nr.300 “Par nekustamā īpašuma Dubultu prospekts 11-704, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā Jūrmalas ostas pārvaldei”
18.10.2018