Pieņemts
Nav spēkā
Atcelts
Projekts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr. Veids Nosaukums Pieņemts Statuss
214 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada pārskata apstiprināšanu
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada pārskata apstiprināšanu
23.05.2019
215 Lēmums
Par dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020.gadam 2.1.prioritārā virziena “Vairāk dažādots un ilgtspējīgs dabas un kultūras mantojums” atklātajā projektu konkursā
Par dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020.gadam 2.1.prioritārā virziena “Vairāk dažādots un ilgtspējīgs dabas un kultūras mantojums” atklātajā projektu konkursā
23.05.2019
216 Lēmums
Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Varkaļu kanālā
Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Varkaļu kanālā
23.05.2019
217 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.443 “Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.443 “Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu”
23.05.2019
218 Lēmums
Par sadarbības līguma noslēgšanu ar nodibinājumu “Latvijas dabas fonds” par dabas lieguma “Lielupes grīvas pļavas” apsaimniekošanu
Par sadarbības līguma noslēgšanu ar nodibinājumu “Latvijas dabas fonds” par dabas lieguma “Lielupes grīvas pļavas” apsaimniekošanu
23.05.2019
219 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr. 62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr. 62 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu”
23.05.2019
220 Lēmums
Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam 1.2. apakšsadaļas ‘’Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem’’ atklātajā projektu konkursā
Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam 1.2. apakšsadaļas ‘’Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem’’ atklātajā projektu konkursā
23.05.2019
221 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai
23.05.2019
222 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanai
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanai
23.05.2019
223 Lēmums
Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu
Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu
23.05.2019
224 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
23.05.2019
225 Lēmums
Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Skolu stratēģiskās partnerības” atklātā projektu konkursā
Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Skolu stratēģiskās partnerības” atklātā projektu konkursā
23.05.2019
226 Lēmums
Par debitoru parādu norakstīšanu
Par debitoru parādu norakstīšanu
23.05.2019
227 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā
Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā
23.05.2019
228 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 43-102, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 43-102, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu
23.05.2019
229 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 – 25, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 – 25, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
23.05.2019
230 Lēmums
Par pagaidu dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-205, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par pagaidu dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-205, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
23.05.2019
231 Lēmums
Par būvju nojaukšanu Egļu ielā 5a, Jūrmalā
Par būvju nojaukšanu Egļu ielā 5a, Jūrmalā
23.05.2019
232 Lēmums
Par būves nojaukšanu Priežu ielā 3, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Priežu ielā 3, Jūrmalā
23.05.2019
233 Lēmums
Par būvju nojaukšanu Stabu ielā 8a, Jūrmalā
Par būvju nojaukšanu Stabu ielā 8a, Jūrmalā
23.05.2019
234 Lēmums
Par būves nojaukšanu Ganību ceļš 5, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Ganību ceļš 5, Jūrmalā
23.05.2019
235 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzilnas ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzilnas ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
23.05.2019
236 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 107, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Meža prospektā 107, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
23.05.2019
237 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Viņķu ielā 21, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Viņķu ielā 21, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
23.05.2019
238 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Lielupes ielā 13, Jūrmalā, un Poruka prospektā 27, Jūrmalā
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Lielupes ielā 13, Jūrmalā, un Poruka prospektā 27, Jūrmalā
23.05.2019
239 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 115, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 115, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
23.05.2019
240 Lēmums
Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu
Par lokālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 10/12, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu
23.05.2019
241 Lēmums
Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, pilnveidošanu
Par lokālplānojuma zemesgabalam Vārnukrogs 1802, Jūrmalā, pilnveidošanu
23.05.2019
242 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 3, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
23.05.2019
243 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
23.05.2019
244 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.423 “Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 23, Jūrmalā, apstiprināšanu”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 15.oktobra lēmumā Nr.423 “Par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 23, Jūrmalā, apstiprināšanu”
23.05.2019
245 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmumā Nr.90 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā, apstiprināšanu”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmumā Nr.90 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā, apstiprināšanu”
23.05.2019
246 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.586 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu
Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.586 “Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 galīgās redakcijas apstiprināšanu” atcelšanu
23.05.2019
247 Lēmums
Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmuma Nr.239 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Rīgas ielā 47, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu
Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmuma Nr.239 „Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Rīgas ielā 47, Jūrmalā” atzīšanu par spēku zaudējušu
23.05.2019
248 Lēmums
Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Mellužu prospektā 30, Jūrmalā
Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Mellužu prospektā 30, Jūrmalā
23.05.2019
249 Lēmums
Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Teātra ielā 6, Jūrmalā
Par vidi degradējošas ēkas sakārtošanu Teātra ielā 6, Jūrmalā
23.05.2019
250 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
23.05.2019
251 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Skolas ielā 67, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Skolas ielā 67, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
23.05.2019
252 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
Par dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
23.05.2019
253 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.17 Talsu šosejā 31 k-14, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
Par dzīvokļa īpašuma Nr.17 Talsu šosejā 31 k-14, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
23.05.2019
254 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, atsavināšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.35 Talsu šosejā 31 k-17, Jūrmalā, atsavināšanu
23.05.2019
255 Lēmums
Par zemesgabala Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, atsavināšanu
Par zemesgabala Piestātnes ielā 1111, Jūrmalā, atsavināšanu
23.05.2019
256 Lēmums
Par apbūvēta zemesgabala Dārzkopības ielā 19, Jūrmalā, atsavināšanu
Par apbūvēta zemesgabala Dārzkopības ielā 19, Jūrmalā, atsavināšanu
23.05.2019
257 Lēmums
Par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas nomu
Par zemesgabala Dzintari 1510, Jūrmalā, daļas nomu
23.05.2019
258 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 005 daļas iznomāšanu
Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 005 daļas iznomāšanu
23.05.2019
259 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 003 daļas iznomāšanu
Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 003 daļas iznomāšanu
23.05.2019
260 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 003 daļas iznomāšanu
Par nekustamā īpašuma Dzintari 1510, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 008 1510 003 daļas iznomāšanu
23.05.2019
261 Lēmums
Par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Jūras ielā 14, Jūrmalā, uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai
Par valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Jūras ielā 14, Jūrmalā, uzturēšanai nepieciešamās zemes platības noteikšanu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai
23.05.2019
262 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Atbalss ielā 19, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Atbalss ielā 19, Jūrmalā
23.05.2019
263 Lēmums
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bauskas ielā 5, Jūrmalā
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bauskas ielā 5, Jūrmalā
23.05.2019