Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 pantā noteikto: uz 2020.gada 29.oktobra domes sēdi iesniegti šādi saistošo noteikumu projekti: