Nekustamā īpašuma Kalsnavas iela 1, Jūrmalā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 008 2611), kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējumu 1300 008 2611), kopējā platība 588 m2 un katlu mājas (kadastra apzīmējums 1300 008 2611 001), kopējā platība 121,50 m2.

Trešās izsoles sākumcena – 36 600,00 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši seši simti euro). Izsoles solis – 2562,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit divi euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140,00 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 3660,00  EUR (trīs tūkstoši seši simti sešdesmit euro) jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.900000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Samaksa par  nosolīto nekustamo īpašumu veicama viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2016.gada 16.martā plkst. 14.30 Jūrmalas pilsētas domes Sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 465. kabinetā darba laikā līdz 2016.gada 11.martā plkst.16.00.

 

Izsoles noteikumi pieejami šeit.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 16.03.2016 14:30
Kontaktpersona
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863; 20282909
Publicēts 07.01.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 11.03.2016
Statuss
Pabeigta
Lēmuma pieņemšanas datums 16.12.2015
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE